ECVA

ECCV Conference Papers


Quaternion Equivariant Capsule Networks for 3D Point Clouds
Yongheng Zhao, Tolga Birdal, Jan Eric Lenssen, Emanuele Menegatti, Leonidas Guibas, Federico Tombari
[pdf]
[DOI]

DeepFit: 3D Surface Fitting via Neural Network Weighted Least Squares
Yizhak Ben-Shabat, Stephen Gould
[pdf]
[DOI]

NSGANetV2: Evolutionary Multi-Objective Surrogate-Assisted Neural Architecture Search
Zhichao Lu, Kalyanmoy Deb, Erik Goodman, Wolfgang Banzhaf, Vishnu Naresh Boddeti
[pdf]
[DOI]

Describing Textures using Natural Language
Chenyun Wu, Mikayla Timm, Subhransu Maji
[pdf]
[DOI]

Empowering Relational Network by Self-Attention Augmented Conditional Random Fields for Group Activity Recognition
Rizard Renanda Adhi Pramono, Yie Tarng Chen, Wen Hsien Fang
[pdf]
[DOI]

AiR: Attention with Reasoning Capability
Shi Chen, Ming Jiang, Jinhui Yang, Qi Zhao
[pdf]
[DOI]

Self6D: Self-Supervised Monocular 6D Object Pose Estimation
Gu Wang, Fabian Manhardt, Jianzhun Shao, Xiangyang Ji, Nassir Navab , Federico Tombari
[pdf]
[DOI]

Invertible Image Rescaling
Mingqing Xiao, Shuxin Zheng, Chang Liu, Yaolong Wang, Di He, Guolin Ke, Jiang Bian, Zhouchen Lin, Tie-Yan Liu
[pdf]
[DOI]

Synthesize then Compare: Detecting Failures and Anomalies for Semantic Segmentation
Yingda Xia, Yi Zhang, Fengze Liu, Wei Shen, Alan L. Yuille
[pdf]
[DOI]

House-GAN: Relational Generative Adversarial Networks for Graph-constrained House Layout Generation
Nelson Nauata, Kai-Hung Chang, Chin-Yi Cheng, Greg Mori, Yasutaka Furukawa
[pdf]
[DOI]

Crowdsampling the Plenoptic Function
Zhengqi Li, Wenqi Xian, Abe Davis, Noah Snavely
[pdf]
[DOI]

VoxelPose: Towards Multi-Camera 3D Human Pose Estimation in Wild Environment
Hanyue Tu, Chunyu Wang, Wenjun Zeng
[pdf]
[DOI]

End-to-End Object Detection with Transformers
Nicolas Carion, Francisco Massa, Gabriel Synnaeve, Nicolas Usunier, Alexander Kirillov, Sergey Zagoruyko
[pdf]
[DOI]

DeepSFM: Structure From Motion Via Deep Bundle Adjustment
Xingkui Wei, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu, Xiangyang Xue
[pdf]
[DOI]

Ladybird: Quasi-Monte Carlo Sampling for Deep Implicit Field Based 3D Reconstruction with Symmetry
Yifan Xu, Tianqi Fan, Yi Yuan, Gurprit Singh
[pdf]
[DOI]

Segment as Points for Efficient Online Multi-Object Tracking and Segmentation
Zhenbo Xu, Wei Zhang, Xiao Tan, Wei Yang, Huan Huang, Shilei Wen, Errui Ding, Liusheng Huang
[pdf]
[DOI]

Conditional Convolutions for Instance Segmentation
Zhi Tian, Chunhua Shen, Hao Chen
[pdf]
[DOI]

MutualNet: Adaptive ConvNet via Mutual Learning from Network Width and Resolution
Taojiannan Yang, Sijie Zhu, Chen Chen, Shen Yan, Mi Zhang, Andrew Willis
[pdf]
[DOI]

Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset
Menglin Jia, Mengyun Shi, Mikhail Sirotenko, Yin Cui, Claire Cardie , Bharath Hariharan, Hartwig Adam, Serge Belongie
[pdf]
[DOI]

Privacy Preserving Structure-from-Motion
Marcel Geppert, Viktor Larsson, Pablo Speciale, Johannes L. Schönberger, Marc Pollefeys
[pdf]
[DOI]

Rewriting a Deep Generative Model
David Bau, Steven Liu, Tongzhou Wang, Jun-Yan Zhu, Antonio Torralba
[pdf]
[DOI]

Compare and Reweight: Distinctive Image Captioning Using Similar Images Sets
Jiuniu Wang, Wenjia Xu, Qingzhong Wang, Antoni B. Chan
[pdf]
[DOI]

Long-term Human Motion Prediction with Scene Context
Zhe Cao, Hang Gao, Karttikeya Mangalam, Qi-Zhi Cai, Minh Vo, Jitendra Malik
[pdf]
[DOI]

NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis
Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, Ren Ng
[pdf]
[DOI]

ReferIt3D: Neural Listeners for Fine-Grained 3D Object Identification in Real-World Scenes
Panos Achlioptas, Ahmed Abdelreheem, Fei Xia, Mohamed Elhoseiny, Leonidas Guibas
[pdf]
[DOI]

MatryODShka: Real-time 6DoF Video View Synthesis using Multi-Sphere Images
Benjamin Attal, Selena Ling, Aaron Gokaslan, Christian Richardt, James Tompkin
[pdf]
[DOI]

Learning and Aggregating Deep Local Descriptors for Instance-level Recognition
Giorgos Tolias, Tomas Jenicek, Ondřej Chum
[pdf]
[DOI]

A Consistently Fast and Globally Optimal Solution to the Perspective-n-Point Problem
George Terzakis, Manolis Lourakis
[pdf]
[DOI]

Learn to Recover Visible Color for Video Surveillance in a Day
Guangming Wu, Yinqiang Zheng, Zhiling Guo, Zekun Cai, Xiaodan Shi, Xin Ding, Yifei Huang, Yimin Guo, Ryosuke Shibasaki
[pdf]
[DOI]

Deep Fashion3D: A Dataset and Benchmark for 3D Garment Reconstruction from Single Images
Heming Zhu, Yu Cao, Hang Jin, Weikai Chen, Dong Du, Zhangye Wang, Shuguang Cui, Xiaoguang Han
[pdf]
[DOI]

Spatially Adaptive Inference with Stochastic Feature Sampling and Interpolation
Zhenda Xie, Zheng Zhang, Xizhou Zhu, Gao Huang, Stephen Lin
[pdf]
[DOI]

BorderDet: Border Feature for Dense Object Detection
Han Qiu, Yuchen Ma, Zeming Li, Songtao Liu, Jian Sun
[pdf]
[DOI]

Regularization with Latent Space Virtual Adversarial Training
Genki Osada, Budrul Ahsan, Revoti Prasad Bora, Takashi Nishide
[pdf]
[DOI]

Du²Net: Learning Depth Estimation from Dual-Cameras and Dual-Pixels
Yinda Zhang, Neal Wadhwa, Sergio Orts-Escolano, Christian Häne, Sean Fanello, Rahul Garg
[pdf]
[DOI]

Model-Agnostic Boundary-Adversarial Sampling for Test-Time Generalization in Few-Shot learning
Jaekyeom Kim, Hyoungseok Kim, Gunhee Kim
[pdf]
[DOI]

Targeted Attack for Deep Hashing based Retrieval
Jiawang Bai, Bin Chen, Yiming Li, Dongxian Wu, Weiwei Guo, Shu-Tao Xia, En-Hui Yang
[pdf]
[DOI]

Gradient Centralization: A New Optimization Technique for Deep Neural Networks
Hongwei Yong, Jianqiang Huang, Xiansheng Hua, Lei Zhang
[pdf]
[DOI]

Content-Aware Unsupervised Deep Homography Estimation
Jirong Zhang, Chuan Wang, Shuaicheng Liu, Lanpeng Jia, Nianjin Ye, Jue Wang, Ji Zhou, Jian Sun
[pdf]
[DOI]

Multi-View Optimization of Local Feature Geometry
Mihai Dusmanu, Johannes L. Schönberger, Marc Pollefeys
[pdf]
[DOI]

The Phong Surface: Efficient 3D Model Fitting using Lifted Optimization
Jingjing Shen, Thomas J. Cashman, Qi Ye, Tim Hutton, Toby Sharp, Federica Bogo, Andrew Fitzgibbon, Jamie Shotton
[pdf]
[DOI]

Forecasting Human-Object Interaction: Joint Prediction of Motor Attention and Actions in First Person Video
Miao Liu, Siyu Tang, Yin Li, James M. Rehg
[pdf]
[DOI]

Learning Stereo from Single Images
Jamie Watson, Oisin Mac Aodha, Daniyar Turmukhambetov, Gabriel J. Brostow, Michael Firman
[pdf]
[DOI]

Prototype Rectification for Few-Shot Learning
Jinlu Liu, Liang Song, Yongqiang Qin
[pdf]
[DOI]

Learning Feature Descriptors using Camera Pose Supervision
Qianqian Wang, Xiaowei Zhou, Bharath Hariharan, Noah Snavely
[pdf]
[DOI]

Semantic Flow for Fast and Accurate Scene Parsing
Xiangtai Li, Ansheng You, Zhen Zhu, Houlong Zhao, Maoke Yang, Kuiyuan Yang, Shaohua Tan, Yunhai Tong
[pdf]
[DOI]

Appearance Consensus Driven Self-Supervised Human Mesh Recovery
Jogendra Nath Kundu, Mugalodi Rakesh, Varun Jampani, Rahul Mysore Venkatesh, R. Venkatesh Babu
[pdf]
[DOI]

Diffraction Line Imaging
Mark Sheinin, Dinesh N. Reddy, Matthew O’Toole, Srinivasa G. Narasimhan
[pdf]
[DOI]

Aligning and Projecting Images to Class-conditional Generative Networks
Minyoung Huh, Richard Zhang, Jun-Yan Zhu, Sylvain Paris, Aaron Hertzmann
[pdf]
[DOI]

Suppress and Balance: A Simple Gated Network for Salient Object Detection
Xiaoqi Zhao, Youwei Pang, Lihe Zhang, Huchuan Lu, Lei Zhang
[pdf]
[DOI]

Visual Memorability for Robotic Interestingness via Unsupervised Online Learning
Chen Wang, Wenshan Wang, Yuheng Qiu, Yafei Hu, Sebastian Scherer
[pdf]
[DOI]

Post-Training Piecewise Linear Quantization for Deep Neural Networks
Jun Fang, Ali Shafiee, Hamzah Abdel-Aziz, David Thorsley, Georgios Georgiadis, Joseph H. Hassoun
[pdf]
[DOI]

Joint Disentangling and Adaptation for Cross-Domain Person Re-Identification
Yang Zou, Xiaodong Yang, Zhiding Yu, B.V.K. Vijaya Kumar, Jan Kautz
[pdf]
[DOI]

In-Home Daily-Life Captioning Using Radio Signals
Lijie Fan, Tianhong Li, Yuan Yuan, Dina Katabi
[pdf]
[DOI]

Self-Challenging Improves Cross-Domain Generalization
Zeyi Huang, Haohan Wang, Eric P. Xing, Dong Huang
[pdf]
[DOI]

A Competence-aware Curriculum for Visual Concepts Learning via Question Answering
Qing Li, Siyuan Huang, Yining Hong, Song-Chun Zhu
[pdf]
[DOI]

Multitask Learning Strengthens Adversarial Robustness
Chengzhi Mao, Amogh Gupta, Vikram Nitin, Baishakhi Ray, Shuran Song , Junfeng Yang, Carl Vondrick
[pdf]
[DOI]

S2DNAS: Transforming Static CNN Model for Dynamic Inference via Neural Architecture Search
Zhihang Yuan, Bingzhe Wu, Guangyu Sun, Zheng Liang, Shiwan Zhao, Weichen Bi
[pdf]
[DOI]

Improving Deep Video Compression by Resolution-adaptive Flow Coding
Zhihao Hu, Zhenghao Chen, Dong Xu, Guo Lu, Wanli Ouyang, Shuhang Gu
[pdf]
[DOI]

Motion Capture from Internet Videos
Junting Dong, Qing Shuai, Yuanqing Zhang, Xian Liu, Xiaowei Zhou, Hujun Bao
[pdf]
[DOI]

Appearance-Preserving 3D Convolution for Video-based Person Re-identification
Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Hongkai Zhang, Xilin Chen
[pdf]
[DOI]

Solving the Blind Perspective-n-Point Problem End-To-End With Robust Differentiable Geometric Optimization
Dylan Campbell, Liu Liu, Stephen Gould
[pdf]
[DOI]

Exploiting Deep Generative Prior for Versatile Image Restoration and Manipulation
Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Bo Dai, Dahua Lin, Chen Change Loy, Ping Luo
[pdf]
[DOI]

Deep Spatial-angular Regularization for Compressive Light Field Reconstruction over Coded Apertures
Mantang Guo, Junhui Hou, Jing Jin, Jie Chen, Lap-Pui Chau
[pdf]
[DOI]

Video-based Remote Physiological Measurement via Cross-verified Feature Disentangling
Xuesong Niu, Zitong Yu, Hu Han, Xiaobai Li, Shiguang Shan, Guoying Zhao
[pdf]
[DOI]

Combining Implicit Function Learning and Parametric Models for 3D Human Reconstruction
Bharat Lal Bhatnagar, Cristian Sminchisescu, Christian Theobalt, Gerard Pons-Moll
[pdf]
[DOI]

Orientation-aware Vehicle Re-identification with Semantics-guided Part Attention Network
Tsai-Shien Chen, Chih-Ting Liu, Chih-Wei Wu, Shao-Yi Chien
[pdf]
[DOI]

Mining Cross-Image Semantics for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Guolei Sun, Wenguan Wang, Jifeng Dai, Luc Van Gool
[pdf]
[DOI]

CoReNet: Coherent 3D Scene Reconstruction from a Single RGB Image
Stefan Popov, Pablo Bauszat, Vittorio Ferrari
[pdf]
[DOI]

Layer-wise Conditioning Analysis in Exploring the Learning Dynamics of DNNs
Lei Huang, Jie Qin, Li Liu, Fan Zhu, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms for Optical Flow
Zachary Teed, Jia Deng
[pdf]
[DOI]

Domain-invariant Stereo Matching Networks
Feihu Zhang, Xiaojuan Qi, Ruigang Yang, Victor Prisacariu, Benjamin Wah, Philip Torr
[pdf]
[DOI]

DeepHandMesh: A Weakly-supervised Deep Encoder-Decoder Framework for High-fidelity Hand Mesh Modeling
Gyeongsik Moon, Takaaki Shiratori, Kyoung Mu Lee
[pdf]
[DOI]

Content Adaptive and Error Propagation Aware Deep Video Compression
Guo Lu, Chunlei Cai, Xiaoyun Zhang, Li Chen, Wanli Ouyang, Dong Xu , Zhiyong Gao
[pdf]
[DOI]

Towards Streaming Perception
Mengtian Li, Yu-Xiong Wang, Deva Ramanan
[pdf]
[DOI]

Towards Automated Testing and Robustification by Semantic Adversarial Data Generation
Rakshith Shetty, Mario Fritz, Bernt Schiele
[pdf]
[DOI]

Adversarial Generative Grammars for Human Activity Prediction
AJ Piergiovanni, Anelia Angelova, Alexander Toshev, Michael S. Ryoo
[pdf]
[DOI]

GDumb: A Simple Approach that Questions Our Progress in Continual Learning
Ameya Prabhu, Philip H. S. Torr, Puneet K. Dokania
[pdf]
[DOI]

Learning Lane Graph Representations for Motion Forecasting
Ming Liang, Bin Yang, Rui Hu, Yun Chen, Renjie Liao, Song Feng, Raquel Urtasun
[pdf]
[DOI]

What Matters in Unsupervised Optical Flow
Rico Jonschkowski, Austin Stone, Jonathan T. Barron, Ariel Gordon, Kurt Konolige, Anelia Angelova
[pdf]
[DOI]

Synthesis and Completion of Facades from Satellite Imagery
Xiaowei Zhang, Christopher May, Daniel Aliaga
[pdf]
[DOI]

Mapillary Planet-Scale Depth Dataset
Manuel López Antequera, Pau Gargallo, Markus Hofinger, Samuel Rota Bulò, Yubin Kuang, Peter Kontschieder
[pdf]
[DOI]

V2VNet: Vehicle-to-Vehicle Communication for Joint Perception and Prediction
Tsun-Hsuan Wang, Sivabalan Manivasagam, Ming Liang, Bin Yang, Wenyuan Zeng, Raquel Urtasun
[pdf]
[DOI]

Training Interpretable Convolutional Neural Networks by Differentiating Class-specific Filters
Haoyu Liang, Zhihao Ouyang, Yuyuan Zeng, Hang Su, Zihao He, Shu-Tao Xia, Jun Zhu, Bo Zhang
[pdf]
[DOI]

EagleEye: Fast Sub-net Evaluation for Efficient Neural Network Pruning
Bailin Li, Bowen Wu, Jiang Su, Guangrun Wang
[pdf]
[DOI]

Intrinsic Point Cloud Interpolation via Dual Latent Space Navigation
Marie-Julie Rakotosaona, Maks Ovsjanikov
[pdf]
[DOI]

Cross-Domain Cascaded Deep Translation
Oren Katzir, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or
[pdf]
[DOI]

“Look Ma, no landmarks!” – Unsupervised, Model-based Dense Face Alignment
Tatsuro Koizumi, William A. P. Smith
[pdf]
[DOI]

Online Invariance Selection for Local Feature Descriptors
Rémi Pautrat, Viktor Larsson, Martin R. Oswald, Marc Pollefeys
[pdf]
[DOI]

Rethinking Image Inpainting via a Mutual Encoder-Decoder with Feature Equalizations
Hongyu Liu, Bin Jiang, Yibing Song, Wei Huang, Chao Yang
[pdf]
[DOI]

TextCaps: a Dataset for Image Captioning with Reading Comprehension
Oleksii Sidorov, Ronghang Hu, Marcus Rohrbach, Amanpreet Singh
[pdf]
[DOI]

It is not the Journey but the Destination: Endpoint Conditioned Trajectory Prediction
Karttikeya Mangalam, Harshayu Girase, Shreyas Agarwal, Kuan-Hui Lee, Ehsan Adeli, Jitendra Malik, Adrien Gaidon
[pdf]
[DOI]

Learning What to Learn for Video Object Segmentation
Goutam Bhat, Felix Järemo Lawin, Martin Danelljan, Andreas Robinson, Michael Felsberg, Luc Van Gool, Radu Timofte
[pdf]
[DOI]

SIZER: A Dataset and Model for Parsing 3D Clothing and Learning Size Sensitive 3D Clothing
Garvita Tiwari, Bharat Lal Bhatnagar, Tony Tung, Gerard Pons-Moll
[pdf]
[DOI]

LIMP: Learning Latent Shape Representations with Metric Preservation Priors
Luca Cosmo, Antonio Norelli, Oshri Halimi, Ron Kimmel, Emanuele Rodolà
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Sketch to Photo Synthesis
Runtao Liu, Qian Yu, Stella X. Yu
[pdf]
[DOI]

A Simple Way to Make Neural Networks Robust Against Diverse Image Corruptions
Evgenia Rusak, Lukas Schott, Roland S. Zimmermann, Julian Bitterwolf , Oliver Bringmann, Matthias Bethge, Wieland Brendel
[pdf]
[DOI]

SoftPoolNet: Shape Descriptor for Point Cloud Completion and Classification
Yida Wang, David Joseph Tan, Nassir Navab, Federico Tombari
[pdf]
[DOI]

Hierarchical Face Aging through Disentangled Latent Characteristics
Peipei Li, Huaibo Huang, Yibo Hu, Xiang Wu, Ran He, Zhenan Sun
[pdf]
[DOI]

Hybrid Models for Open Set Recognition
Hongjie Zhang, Ang Li, Jie Guo, Yanwen Guo
[pdf]
[DOI]

TopoGAN: A Topology-Aware Generative Adversarial Network
Fan Wang, Huidong Liu, Dimitris Samaras, Chao Chen
[pdf]
[DOI]

Learning to Localize Actions from Moments
Fuchen Long, Ting Yao, Zhaofan Qiu, Xinmei Tian, Jiebo Luo, Tao Mei
[pdf]
[DOI]

ForkGAN: Seeing into the Rainy Night
Ziqiang Zheng, Yang Wu, Xinran Han, Jianbo Shi
[pdf]
[DOI]

TCGM: An Information-Theoretic Framework for Semi-Supervised Multi-Modality Learning
Xinwei Sun, Yilun Xu, Peng Cao, Yuqing Kong, Lingjing Hu, Shanghang Zhang, Yizhou Wang
[pdf]
[DOI]

ExchNet: A Unified Hashing Network for Large-Scale Fine-Grained Image Retrieval
Quan Cui, Qing-Yuan Jiang, Xiu-Shen Wei, Wu-Jun Li, Osamu Yoshie
[pdf]
[DOI]

TSIT: A Simple and Versatile Framework for Image-to-Image Translation
Liming Jiang, Changxu Zhang, Mingyang Huang, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Chen Change Loy
[pdf]
[DOI]

ProxyBNN: Learning Binarized Neural Networks via Proxy Matrices
Xiangyu He, Zitao Mo, Ke Cheng, Weixiang Xu, Qinghao Hu, Peisong Wang, Qingshan Liu, Jian Cheng
[pdf]
[DOI]

HMOR: Hierarchical Multi-Person Ordinal Relations for Monocular Multi-Person 3D Pose Estimation
Can Wang, Jiefeng Li, Wentao Liu, Chen Qian, Cewu Lu
[pdf]
[DOI]

Mask2CAD: 3D Shape Prediction by Learning to Segment and Retrieve
Weicheng Kuo, Anelia Angelova, Tsung-Yi Lin, Angela Dai
[pdf]
[DOI]

A Unified Framework of Surrogate Loss by Refactoring and Interpolation
Lanlan Liu, Mingzhe Wang, Jia Deng
[pdf]
[DOI]

Deep Reflectance Volumes: Relightable Reconstructions from Multi-View Photometric Images
Sai Bi, Zexiang Xu, Kalyan Sunkavalli, Miloš Hašan, Yannick Hold-Geoffroy, David Kriegman, Ravi Ramamoorthi
[pdf]
[DOI]

Memory-augmented Dense Predictive Coding for Video Representation Learning
Tengda Han, Weidi Xie, Andrew Zisserman
[pdf]
[DOI]

PointMixup: Augmentation for Point Clouds
Yunlu Chen, Vincent Tao Hu, Efstratios Gavves, Thomas Mensink, Pascal Mettes, Pengwan Yang, Cees G. M. Snoek
[pdf]
[DOI]

Identity-Guided Human Semantic Parsing for Person Re-Identification
Kuan Zhu, Haiyun Guo, Zhiwei Liu, Ming Tang, Jinqiao Wang
[pdf]
[DOI]

Learning Gradient Fields for Shape Generation
Ruojin Cai, Guandao Yang, Hadar Averbuch-Elor, Zekun Hao, Serge Belongie, Noah Snavely, Bharath Hariharan
[pdf]
[DOI]

COCO-FUNIT: Few-Shot Unsupervised Image Translation with a Content Conditioned Style Encoder
Kuniaki Saito, Kate Saenko, Ming-Yu Liu
[pdf]
[DOI]

Corner Proposal Network for Anchor-free, Two-stage Object Detection
Kaiwen Duan, Lingxi Xie, Honggang Qi, Song Bai, Qingming Huang, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

PhraseClick: Toward Achieving Flexible Interactive Segmentation by Phrase and Click
Henghui Ding, Scott Cohen, Brian Price, Xudong Jiang
[pdf]
[DOI]

Unified Multisensory Perception: Weakly-Supervised Audio-Visual Video Parsing
Yapeng Tian, Dingzeyu Li, Chenliang Xu
[pdf]
[DOI]

Learning Delicate Local Representations for Multi-Person Pose Estimation
Yuanhao Cai, Zhicheng Wang, Zhengxiong Luo, Binyi Yin, Angang Du, Haoqian Wang, Xiangyu Zhang, Xinyu Zhou, Erjin Zhou, Jian Sun
[pdf]
[DOI]

Learning to Plan with Uncertain Topological Maps
Edward Beeching, Jilles Dibangoye, Olivier Simonin, Christian Wolf
[pdf]
[DOI]

Neural Design Network: Graphic Layout Generation with Constraints
Hsin-Ying Lee, Lu Jiang, Irfan Essa, Phuong B Le, Haifeng Gong, Ming-Hsuan Yang, Weilong Yang
[pdf]
[DOI]

Learning Open Set Network with Discriminative Reciprocal Points
Guangyao Chen, Limeng Qiao, Yemin Shi, Peixi Peng, Jia Li, Tiejun Huang, Shiliang Pu, Yonghong Tian
[pdf]
[DOI]

Convolutional Occupancy Networks
Songyou Peng, Michael Niemeyer, Lars Mescheder, Marc Pollefeys, Andreas Geiger
[pdf]
[DOI]

Multi-person 3D Pose Estimation in Crowded Scenes Based on Multi-View Geometry
He Chen, Pengfei Guo, Pengfei Li, Gim Hee Lee, Gregory Chirikjian
[pdf]
[DOI]

TIDE: A General Toolbox for Identifying Object Detection Errors
Daniel Bolya, Sean Foley, James Hays, Judy Hoffman
[pdf]
[DOI]

PointContrast: Unsupervised Pre-training for 3D Point Cloud Understanding
Saining Xie, Jiatao Gu, Demi Guo, Charles R. Qi, Leonidas Guibas, Or Litany
[pdf]
[DOI]

DSA: More Efficient Budgeted Pruning via Differentiable Sparsity Allocation
Xuefei Ning, Tianchen Zhao, Wenshuo Li, Peng Lei, Yu Wang, Huazhong Yang
[pdf]
[DOI]

Circumventing Outliers of AutoAugment with Knowledge Distillation
Longhui Wei, An Xiao, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Xin Chen, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

S2DNet: Learning Image Features for Accurate Sparse-to-Dense Matching
Hugo Germain, Guillaume Bourmaud, Vincent Lepetit
[pdf]
[DOI]

RTM3D: Real-time Monocular 3D Detection from Object Keypoints for Autonomous Driving
Peixuan Li, Huaici Zhao, Pengfei Liu, Feidao Cao
[pdf]
[DOI]

Video Object Segmentation with Episodic Graph Memory Networks
Xiankai Lu, Wenguan Wang, Martin Danelljan, Tianfei Zhou, Jianbing Shen, Luc Van Gool
[pdf]
[DOI]

Rethinking Bottleneck Structure for Efficient Mobile Network Design
Daquan Zhou, Qibin Hou, Yunpeng Chen, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
[pdf]
[DOI]

Side-Tuning: A Baseline for Network Adaptation via Additive Side Networks
Jeffrey O. Zhang, Alexander Sax, Amir Zamir, Leonidas Guibas, Jitendra Malik
[pdf]
[DOI]

Towards Part-aware Monocular 3D Human Pose Estimation: An Architecture Search Approach
Zerui Chen, Yan Huang, Hongyuan Yu, Bin Xue, Ke Han, Yiru Guo, Liang Wang
[pdf]
[DOI]

REVISE: A Tool for Measuring and Mitigating Bias in Visual Datasets
Angelina Wang, Arvind Narayanan, Olga Russakovsky
[pdf]
[DOI]

Contrastive Learning for Weakly Supervised Phrase Grounding
Tanmay Gupta, Arash Vahdat, Gal Chechik, Xiaodong Yang, Jan Kautz, Derek Hoiem
[pdf]
[DOI]

Collaborative Learning of Gesture Recognition and 3D Hand Pose Estimation with Multi-Order Feature Analysis
Siyuan Yang, Jun Liu, Shijian Lu, Meng Hwa Er, Alex C. Kot
[pdf]
[DOI]

Making an Invisibility Cloak: Real World Adversarial Attacks on Object Detectors
Zuxuan Wu, Ser-Nam Lim, Larry S. Davis, Tom Goldstein
[pdf]
[DOI]

TuiGAN: Learning Versatile Image-to-Image Translation with Two Unpaired Images
Jianxin Lin, Yingxue Pang, Yingce Xia, Zhibo Chen, Jiebo Luo
[pdf]
[DOI]

Semi-Siamese Training for Shallow Face Learning
Hang Du, Hailin Shi, Yuchi Liu, Jun Wang, Zhen Lei, Dan Zeng, Tao Mei
[pdf]
[DOI]

GAN Slimming: All-in-One GAN Compression by A Unified Optimization Framework
Haotao Wang, Shupeng Gui, Haichuan Yang, Ji Liu, Zhangyang Wang
[pdf]
[DOI]

Human Interaction Learning on 3D Skeleton Point Clouds for Video Violence Recognition
Yukun Su, Guosheng Lin, Jinhui Zhu, Qingyao Wu
[pdf]
[DOI]

Binarized Neural Network for Single Image Super Resolution
Jingwei Xin, Nannan Wang, Xinrui Jiang, Jie Li, Heng Huang, Xinbo Gao
[pdf]
[DOI]

Axial-DeepLab: Stand-Alone Axial-Attention for Panoptic Segmentation
Huiyu Wang, Yukun Zhu, Bradley Green, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen
[pdf]
[DOI]

Adaptive Computationally Efficient Network for Monocular 3D Hand Pose Estimation
Zhipeng Fan, Jun Liu, Yao Wang
[pdf]
[DOI]

Chained-Tracker: Chaining Paired Attentive Regression Results for End-to-End Joint Multiple-Object Detection and Tracking
Jinlong Peng, Changan Wang, Fangbin Wan, Yang Wu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu
[pdf]
[DOI]

Distribution-Balanced Loss for Multi-Label Classification in Long-Tailed Datasets
Tong Wu, Qingqiu Huang, Ziwei Liu, Yu Wang, Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

Hamiltonian Dynamics for Real-World Shape Interpolation
Marvin Eisenberger, Daniel Cremers
[pdf]
[DOI]

Learning to Scale Multilingual Representations for Vision-Language Tasks
Andrea Burns, Donghyun Kim, Derry Wijaya, Kate Saenko, Bryan A. Plummer
[pdf]
[DOI]

Multi-modal Transformer for Video Retrieval
Valentin Gabeur, Chen Sun, Karteek Alahari, Cordelia Schmid
[pdf]
[DOI]

Feature Representation Matters: End-to-End Learning for Reference-based Image Super-resolution
Yanchun Xie, Jimin Xiao, Mingjie Sun, Chao Yao, Kaizhu Huang
[pdf]
[DOI]

RobustFusion: Human Volumetric Capture with Data-driven Visual Cues using a RGBD Camera
Zhuo Su, Lan Xu, Zerong Zheng, Tao Yu, Yebin Liu, Lu Fang
[pdf]
[DOI]

Surface Normal Estimation of Tilted Images via Spatial Rectifier
Tien Do, Khiem Vuong, Stergios I. Roumeliotis, Hyun Soo Park
[pdf]
[DOI]

Multimodal Shape Completion via Conditional Generative Adversarial Networks
Rundi Wu, Xuelin Chen, Yixin Zhuang, Baoquan Chen
[pdf]
[DOI]

Generative Sparse Detection Networks for 3D Single-shot Object Detection
JunYoung Gwak, Christopher Choy, Silvio Savarese
[pdf]
[DOI]

Grounded Situation Recognition
Sarah Pratt, Mark Yatskar, Luca Weihs, Ali Farhadi, Aniruddha Kembhavi
[pdf]
[DOI]

Learning Modality Interaction for Temporal Sentence Localization and Event Captioning in Videos
Shaoxiang Chen, Wenhao Jiang, Wei Liu, Yu-Gang Jiang
[pdf]
[DOI]

Unpaired Learning of Deep Image Denoising
Xiaohe Wu, Ming Liu, Yue Cao, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo
[pdf]
[DOI]

Self-supervising Fine-grained Region Similarities for Large-scale Image Localization
Yixiao Ge, Haibo Wang, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li
[pdf]
[DOI]

Rotationally-Temporally Consistent Novel View Synthesis of Human Performance Video
Youngjoong Kwon, Stefano Petrangeli, Dahun Kim, Haoliang Wang, Eunbyung Park, Viswanathan Swaminathan, Henry Fuchs
[pdf]
[DOI]

Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

SF-Net: Single-Frame Supervision for Temporal Action Localization
Fan Ma, Linchao Zhu, Yi Yang, Shengxin Zha, Gourab Kundu, Matt Feiszli, Zheng Shou
[pdf]
[DOI]

Negative Margin Matters: Understanding Margin in Few-shot Classification
Bin Liu, Yue Cao, Yutong Lin, Qi Li, Zheng Zhang, Mingsheng Long, Han Hu
[pdf]
[DOI]

Particularity beyond Commonality: Unpaired Identity Transfer with Multiple References
Ruizheng Wu, Xin Tao, Yingcong Chen, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia
[pdf]
[DOI]

Tracking Objects as Points
Xingyi Zhou, Vladlen Koltun, Philipp Krähenbühl
[pdf]
[DOI]

CPGAN: Content-Parsing Generative Adversarial Networks for Text-to-Image Synthesis
Jiadong Liang, Wenjie Pei, Feng Lu
[pdf]
[DOI]

Transporting Labels via Hierarchical Optimal Transport for Semi-Supervised Learning
Fariborz Taherkhani, Ali Dabouei, Sobhan Soleymani, Jeremy Dawson, Nasser M. Nasrabadi
[pdf]
[DOI]

MTI-Net: Multi-Scale Task Interaction Networks for Multi-Task Learning
Simon Vandenhende, Stamatios Georgoulis, Luc Van Gool
[pdf]
[DOI]

Learning to Factorize and Relight a City
Andrew Liu, Shiry Ginosar, Tinghui Zhou, Alexei A. Efros, Noah Snavely
[pdf]
[DOI]

Region Graph Embedding Network for Zero-Shot Learning
Guo-Sen Xie, Li Liu, Fan Zhu, Fang Zhao, Zheng Zhang, Yazhou Yao, Jie Qin, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

GRAB: A Dataset of Whole-Body Human Grasping of Objects
Omid Taheri, Nima Ghorbani, Michael J. Black, Dimitrios Tzionas
[pdf]
[DOI]

DEMEA: Deep Mesh Autoencoders for Non-Rigidly Deforming Objects
Edgar Tretschk, Ayush Tewari, Michael Zollhöfer, Vladislav Golyanik, Christian Theobalt
[pdf]
[DOI]

RANSAC-Flow: Generic Two-stage Image Alignment
Xi Shen, François Darmon, Alexei A. Efros, Mathieu Aubry
[pdf]
[DOI]

Semantic Object Prediction and Spatial Sound Super-Resolution with Binaural Sounds
Arun Balajee Vasudevan, Dengxin Dai, Luc Van Gool
[pdf]
[DOI]

Neural Object Learning for 6D Pose Estimation Using a Few Cluttered Images
Kiru Park, Timothy Patten, Markus Vincze
[pdf]
[DOI]

Dense Hybrid Recurrent Multi-view Stereo Net with Dynamic Consistency Checking
Jianfeng Yan, Zizhuang Wei, Hongwei Yi, Mingyu Ding, Runze Zhang, Yisong Chen, Guoping Wang, Yu-Wing Tai
[pdf]
[DOI]

Pixel-Pair Occlusion Relationship Map (P2ORM): Formulation, Inference & Application
Xuchong Qiu, Yang Xiao, Chaohui Wang, Renaud Marlet
[pdf]
[DOI]

MovieNet: A Holistic Dataset for Movie Understanding
Qingqiu Huang, Yu Xiong, Anyi Rao, Jiaze Wang, Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

Short-Term and Long-Term Context Aggregation Network for Video Inpainting
Ang Li, Shanshan Zhao, Xingjun Ma, Mingming Gong, Jianzhong Qi, Rui Zhang, Dacheng Tao, Ramamohanarao Kotagiri
[pdf]
[DOI]

DH3D: Deep Hierarchical 3D Descriptors for Robust Large-Scale 6DoF Relocalization
Juan Du, Rui Wang, Daniel Cremers
[pdf]
[DOI]

Face Super-Resolution Guided by 3D Facial Priors
Xiaobin Hu, Wenqi Ren, John LaMaster, Xiaochun Cao, Xiaoming Li, Zechao Li, Bjoern Menze, Wei Liu
[pdf]
[DOI]

Label Propagation with Augmented Anchors: A Simple Semi-Supervised Learning baseline for Unsupervised Domain Adaptation
Yabin Zhang, Bin Deng, Kui Jia, Lei Zhang
[pdf]
[DOI]

Are Labels Necessary for Neural Architecture Search?
Chenxi Liu, Piotr Dollár, Kaiming He, Ross Girshick, Alan Yuille, Saining Xie
[pdf]
[DOI]

BLSM: A Bone-Level Skinned Model of the Human Mesh
Haoyang Wang, Riza Alp Güler, Iasonas Kokkinos, George Papandreou, Stefanos Zafeiriou
[pdf]
[DOI]

Associative Alignment for Few-shot Image Classification
Arman Afrasiyabi, Jean-François Lalonde, Christian Gagné
[pdf]
[DOI]

Cyclic Functional Mapping: Self-supervised Correspondence between Non-isometric Deformable Shapes
Dvir Ginzburg, Dan Raviv
[pdf]
[DOI]

View-Invariant Probabilistic Embedding for Human Pose
Jennifer J. Sun, Jiaping Zhao, Liang-Chieh Chen, Florian Schroff, Hartwig Adam, Ting Liu
[pdf]
[DOI]

Contact and Human Dynamics from Monocular Video
Davis Rempe, Leonidas J. Guibas, Aaron Hertzmann, Bryan Russell, Ruben Villegas, Jimei Yang
[pdf]
[DOI]

PointPWC-Net: Cost Volume on Point Clouds for (Self-)Supervised Scene Flow Estimation
Wenxuan Wu, Zhi Yuan Wang, Zhuwen Li, Wei Liu, Li Fuxin
[pdf]
[DOI]

Points2Surf Learning Implicit Surfaces from Point Clouds
Philipp Erler, Paul Guerrero, Stefan Ohrhallinger, Niloy J. Mitra, Michael Wimmer
[pdf]
[DOI]

Few-Shot Scene-Adaptive Anomaly Detection
Yiwei Lu, Frank Yu, Mahesh Kumar Krishna Reddy, Yang Wang
[pdf]
[DOI]

Personalized Face Modeling for Improved Face Reconstruction and Motion Retargeting
Bindita Chaudhuri, Noranart Vesdapunt, Linda Shapiro, Baoyuan Wang
[pdf]
[DOI]

Entropy Minimisation Framework for Event-based Vision Model Estimation
Urbano Miguel Nunes, Yiannis Demiris
[pdf]
[DOI]

Reconstructing NBA Players
Luyang Zhu, Konstantinos Rematas, Brian Curless, Steven M. Seitz, Ira Kemelmacher-Shlizerman
[pdf]
[DOI]

PIoU Loss: Towards Accurate Oriented Object Detection in Complex Environments
Zhiming Chen, Kean Chen, Weiyao Lin, John See, Hui Yu, Yan Ke, Cong Yang
[pdf]
[DOI]

TENet: Triple Excitation Network for Video Salient Object Detection
Sucheng Ren, Chu Han, Xin Yang, Guoqiang Han, Shengfeng He
[pdf]
[DOI]

Deep Feedback Inverse Problem Solver
Wei-Chiu Ma, Shenlong Wang, Jiayuan Gu, Sivabalan Manivasagam, Antonio Torralba, Raquel Urtasun
[pdf]
[DOI]

Learning From Multiple Experts: Self-paced Knowledge Distillation for Long-tailed Classification
Liuyu Xiang, Guiguang Ding, Jungong Han
[pdf]
[DOI]

Hallucinating Visual Instances in Total Absentia
Jiayan Qiu, Yiding Yang, Xinchao Wang, Dacheng Tao
[pdf]
[DOI]

Weakly-supervised 3D Shape Completion in the Wild
Jiayuan Gu, Wei-Chiu Ma, Sivabalan Manivasagam, Wenyuan Zeng, Zihao Wang, Yuwen Xiong, Hao Su, Raquel Urtasun
[pdf]
[DOI]

DTVNet: Dynamic Time-lapse Video Generation via Single Still Image
Jiangning Zhang, Chao Xu, Liang Liu, Mengmeng Wang, Xia Wu, Yong Liu, Yunliang Jiang
[pdf]
[DOI]

CLIFFNet for Monocular Depth Estimation with Hierarchical Embedding Loss
Lijun Wang, Jianming Zhang, Yifan Wang, Huchuan Lu, Xiang Ruan
[pdf]
[DOI]

Collaborative Video Object Segmentation by Foreground-Background Integration
Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang
[pdf]
[DOI]

Adaptive Margin Diversity Regularizer for handling Data Imbalance in Zero-Shot SBIR
Titir Dutta, Anurag Singh, Soma Biswas
[pdf]
[DOI]

ETH-XGaze: A Large Scale Dataset for Gaze Estimation under Extreme Head Pose and Gaze Variation
Xucong Zhang, Seonwook Park, Thabo Beeler, Derek Bradley, Siyu Tang , Otmar Hilliges
[pdf]
[DOI]

Calibration-free Structure-from-Motion with Calibrated Radial Trifocal Tensors
Viktor Larsson, Nicolas Zobernig, Kasim Taskin, Marc Pollefeys
[pdf]
[DOI]

Occupancy Anticipation for Efficient Exploration and Navigation
Santhosh K. Ramakrishnan, Ziad Al-Halah, Kristen Grauman
[pdf]
[DOI]

Unified Image and Video Saliency Modeling
Richard Droste, Jianbo Jiao, J. Alison Noble
[pdf]
[DOI]

TAO: A Large-Scale Benchmark for Tracking Any Object
Achal Dave, Tarasha Khurana, Pavel Tokmakov, Cordelia Schmid, Deva Ramanan
[pdf]
[DOI]

A Generalization of Otsu’s Method and Minimum Error Thresholding
Jonathan T. Barron
[pdf]
[DOI]

A Cordial Sync: Going Beyond Marginal Policies for Multi-Agent Embodied Tasks
Unnat Jain, Luca Weihs, Eric Kolve, Ali Farhadi, Svetlana Lazebnik, Aniruddha Kembhavi, Alexander Schwing
[pdf]
[DOI]

Big Transfer (BiT): General Visual Representation Learning
Alexander Kolesnikov, Lucas Beyer, Xiaohua Zhai, Joan Puigcerver, Jessica Yung, Sylvain Gelly, Neil Houlsby
[pdf]
[DOI]

VisualCOMET: Reasoning about the Dynamic Context of a Still Image
Jae Sung Park, Chandra Bhagavatula, Roozbeh Mottaghi, Ali Farhadi, Yejin Choi
[pdf]
[DOI]

Few-shot Action Recognition with Permutation-invariant Attention
Hongguang Zhang, Li Zhang, Xiaojuan Qi, Hongdong Li, Philip H. S. Torr, Piotr Koniusz
[pdf]
[DOI]

Character Grounding and Re-Identification in Story of Videos and Text Descriptions
Youngjae Yu, Jongseok Kim, Heeseung Yun, Jiwan Chung, Gunhee Kim
[pdf]
[DOI]

AABO: Adaptive Anchor Box Optimization for Object Detection via Bayesian Sub-sampling
Wenshuo Ma, Tingzhong Tian, Hang Xu, Yimin Huang, Zhenguo Li
[pdf]
[DOI]

Learning Visual Context by Comparison
Minchul Kim, Jongchan Park, Seil Na, Chang Min Park, Donggeun Yoo
[pdf]
[DOI]

Large Scale Holistic Video Understanding
Ali Diba, Mohsen Fayyaz, Vivek Sharma, Manohar Paluri, Jürgen Gall, Rainer Stiefelhagen, Luc Van Gool
[pdf]
[DOI]

Indirect Local Attacks for Context-aware Semantic Segmentation Networks
Krishna Kanth Nakka, Mathieu Salzmann
[pdf]
[DOI]

Predicting Visual Overlap of Images Through Interpretable Non-Metric Box Embeddings
Anita Rau, Guillermo Garcia-Hernando, Danail Stoyanov, Gabriel J. Brostow, Daniyar Turmukhambetov
[pdf]
[DOI]

Connecting Vision and Language with Localized Narratives
Jordi Pont-Tuset, Jasper Uijlings, Soravit Changpinyo, Radu Soricut, Vittorio Ferrari
[pdf]
[DOI]

Adversarial T-shirt! Evading Person Detectors in A Physical World
Kaidi Xu, Gaoyuan Zhang, Sijia Liu, Quanfu Fan, Mengshu Sun, Hongge Chen, Pin-Yu Chen, Yanzhi Wang, Xue Lin
[pdf]
[DOI]

Bounding-box Channels for Visual Relationship Detection
Sho Inayoshi, Keita Otani, Antonio Tejero-de-Pablos, Tatsuya Harada
[pdf]
[DOI]

Minimal Rolling Shutter Absolute Pose with Unknown Focal Length and Radial Distortion
Zuzana Kukelova, Cenek Albl, Akihiro Sugimoto, Konrad Schindler, Tomas Pajdla
[pdf]
[DOI]

SRFlow: Learning the Super-Resolution Space with Normalizing Flow
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte
[pdf]
[DOI]

DeepGMR: Learning Latent Gaussian Mixture Models for Registration
Wentao Yuan, Benjamin Eckart, Kihwan Kim, Varun Jampani, Dieter Fox , Jan Kautz
[pdf]
[DOI]

Active Perception using Light Curtains for Autonomous Driving
Siddharth Ancha, Yaadhav Raaj, Peiyun Hu, Srinivasa G. Narasimhan, David Held
[pdf]
[DOI]

Invertible Neural BRDF for Object Inverse Rendering
Zhe Chen, Shohei Nobuhara, Ko Nishino
[pdf]
[DOI]

Semi-supervised Semantic Segmentation via Strong-weak Dual-branch Network
Wenfeng Luo, Meng Yang
[pdf]
[DOI]

Practical Deep Raw Image Denoising on Mobile Devices
Yuzhi Wang, Haibin Huang, Qin Xu, Jiaming Liu, Yiqun Liu, Jue Wang
[pdf]
[DOI]

SoundSpaces: Audio-Visual Navigation in 3D Environments
Changan Chen, Unnat Jain, Carl Schissler, Sebastia Vicenc Amengual Gari, Ziad Al-Halah, Vamsi Krishna Ithapu, Philip Robinson, and Kristen Grauman
[pdf]
[DOI]

Two-Stream Consensus Network for Weakly-Supervised Temporal Action Localization
Yuanhao Zhai, Le Wang, Wei Tang, Qilin Zhang, Junsong Yuan, Gang Hua
[pdf]
[DOI]

Erasing Appearance Preservation in Optimization-based Smoothing
Lvmin Zhang, Chengze Li, Yi JI, Chunping Liu, Tien-tsin Wong
[pdf]
[DOI]

Counterfactual Vision-and-Language Navigation via Adversarial Path Sampler
Tsu-Jui Fu, Xin Eric Wang, Matthew F. Peterson,Scott T. Grafton, Miguel P. Eckstein, William Yang Wang
[pdf]
[DOI]

Guided Deep Decoder: Unsupervised Image Pair Fusion
Tatsumi Uezato, Danfeng Hong, Naoto Yokoya, Wei He
[pdf]
[DOI]

Filter Style Transfer between Photos
Jonghwa Yim, Jisung Yoo, Won-joon Do, Beomsu Kim, Jihwan Choe
[pdf]
[DOI]

JGR-P2O: Joint Graph Reasoning based Pixel-to-Offset Prediction Network for 3D Hand Pose Estimation from a Single Depth Image
Linpu Fang, Xingyan Liu, Li Liu, Hang Xu, Wenxiong Kang
[pdf]
[DOI]

Dynamic Group Convolution for Accelerating Convolutional Neural Networks
Zhuo Su, Linpu Fang, Wenxiong Kang, Dewen Hu, Matti Pietikäinen, Li Liu
[pdf]
[DOI]

RD-GAN: Few/Zero-Shot Chinese Character Style Transfer via Radical Decomposition and Rendering
Yaoxiong Huang, Mengchao He, Lianwen Jin, Yongpan Wang
[pdf]
[DOI]

Object-Contextual Representations for Semantic Segmentation
Yuhui Yuan, Xilin Chen, Jingdong Wang
[pdf]
[DOI]

Efficient Spatio-Temporal Recurrent Neural Network for Video Deblurring
Zhihang Zhong, Ye Gao, Yinqiang Zheng, Bo Zheng
[pdf]
[DOI]

Joint Semantic Instance Segmentation on Graphs with the Semantic Mutex Watershed
Steffen Wolf, Yuyan Li, Constantin Pape, Alberto Bailoni, Anna Kreshuk, Fred A. Hamprecht
[pdf]
[DOI]

Photon-Efficient 3D Imaging with A Non-Local Neural Network
Jiayong Peng, Zhiwei Xiong, Xin Huang, Zheng-Ping Li, Dong Liu, Feihu Xu
[pdf]
[DOI]

GeLaTO: Generative Latent Textured Objects
Ricardo Martin-Brualla, Rohit Pandey, Sofien Bouaziz, Matthew Brown, Dan B Goldman
[pdf]
[DOI]

Improving Vision-and-Language Navigation with Image-Text Pairs from the Web
Arjun Majumdar, Ayush Shrivastava, Stefan Lee, Peter Anderson, Devi Parikh, Dhruv Batra
[pdf]
[DOI]

Directional Temporal Modeling for Action Recognition
Xinyu Li, Bing Shuai, Joseph Tighe
[pdf]
[DOI]

Shonan Rotation Averaging: Global Optimality by Surfing SO(p)(n)
Frank Dellaert, David M. Rosen, Jing Wu, Robert Mahony, Luca Carlone
[pdf]
[DOI]

Semantic Curiosity for Active Visual Learning
Devendra Singh Chaplot, Helen Jiang, Saurabh Gupta, Abhinav Gupta
[pdf]
[DOI]

Multi-Temporal Recurrent Neural Networks For Progressive Non-Uniform Single Image Deblurring With Incremental Temporal Training
Dongwon Park, Dong Un Kang, Jisoo Kim, Se Young Chun
[pdf]
[DOI]

ProgressFace: Scale-Aware Progressive Learning for Face Detection
Jiashu Zhu, Dong Li, Tiantian Han, Lu Tian, Yi Shan
[pdf]
[DOI]

Learning Multi-layer Latent Variable Model via Variational Optimization of Short Run MCMC for Approximate Inference
Erik Nijkamp, Bo Pang, Tian Han, Linqi Zhou, Song-Chun Zhu, Ying Nian Wu
[pdf]
[DOI]

CoTeRe-Net: Discovering Collaborative Ternary Relations in Videos
Zhensheng Shi, Cheng Guan, Liangjie Cao, Qianqian Li, Ju Liang, Zhaorui Gu, Haiyong Zheng, Bing Zheng
[pdf]
[DOI]

Modeling the Effects of Windshield Refraction for Camera Calibration
Frank Verbiest, Marc Proesmans, Luc Van Gool
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Domain Adaptation for Semantic Segmentation of NIR Images through Generative Latent Search
Prashant Pandey, Aayush Kumar Tyagi, Sameer Ambekar, Prathosh AP
[pdf]
[DOI]

PROFIT: A Novel Training Method for sub-4-bit MobileNet Models
Eunhyeok Park, Sungjoo Yoo
[pdf]
[DOI]

Visual Relation Grounding in Videos
Junbin Xiao, Xindi Shang, Xun Yang, Sheng Tang, Tat-Seng Chua
[pdf]
[DOI]

Weakly Supervised 3D Human Pose and Shape Reconstruction with Normalizing Flows
Andrei Zanfir, Eduard Gabriel Bazavan, Hongyi Xu, William T. Freeman, Rahul Sukthankar, Cristian Sminchisescu
[pdf]
[DOI]

Controlling Style and Semantics in Weakly-Supervised Image Generation
Dario Pavllo, Aurelien Lucchi, Thomas Hofmann
[pdf]
[DOI]

Jointly learning visual motion and confidence from local patches in event cameras
Daniel R. Kepple, Daewon Lee, Colin Prepsius, Volkan Isler, Il Memming Park, Daniel D. Lee
[pdf]
[DOI]

SODA: Story Oriented Dense Video Captioning Evaluation Framework
Soichiro Fujita, Tsutomu Hirao, Hidetaka Kamigaito, Manabu Okumura, Masaaki Nagata
[pdf]
[DOI]

Sketch-Guided Object Localization in Natural Images
Aditay Tripathi, Rajath R. Dani, Anand Mishra and Anirban Chakraborty
[pdf]
[DOI]

A unifying mutual information view of metric learning: cross-entropy vs. pairwise losses
Malik Boudiaf, Jérôme Rony, Imtiaz Masud Ziko, Eric Granger, Marco Pedersoli, Pablo Piantanida, Ismail Ben Ayed
[pdf]
[DOI]

Behind the Scene: Revealing the Secrets of Pre-trained Vision-and-Language Models
Jize Cao, Zhe Gan, Yu Cheng, Licheng Yu, Yen-Chun Chen, Jingjing Liu
[pdf]
[DOI]

The Hessian Penalty: A Weak Prior for Unsupervised Disentanglement
William Peebles, John Peebles, Jun-Yan Zhu, Alexei Efros, Antonio Torralba
[pdf]
[DOI]

STAR: Sparse Trained Articulated Human Body Regressor
Ahmed A. A. Osman, Timo Bolkart, Michael J. Black
[pdf]
[DOI]

Optical Flow Distillation: Towards Efficient and Stable Video Style Transfer
Xinghao Chen, Yiman Zhang, Yunhe Wang, Han Shu, Chunjing Xu, Chang Xu
[pdf]
[DOI]

Collaboration by Competition: Self-coordinated Knowledge Amalgamation for Multi-talent Student Learning
Sihui Luo, Wenwen Pan, Xinchao Wang, Dazhou Wang, Haihong Tang, Mingli Song
[pdf]
[DOI]

Do Not Disturb Me: Person Re-identification Under the Interference of Other Pedestrians
Shizhen Zhao, Changxin Gao, Jun Zhang, Hao Cheng, Chuchu Han, Xinyang Jiang, Xiaowei Guo, Wei-Shi Zheng, Nong Sang, Xing Sun
[pdf]
[DOI]

Learning 3D Part Assembly from a Single Image
Yichen Li, Kaichun Mo, Lin Shao, Minhyuk Sung, Leonidas Guibas
[pdf]
[DOI]

PT2PC: Learning to Generate 3D Point Cloud Shapes from Part Tree Conditions
Kaichun Mo, He Wang, Xinchen Yan, Leonidas Guibas
[pdf]
[DOI]

Highly Efficient Salient Object Detection with 100K Parameters
Shang-Hua Gao, Yong-Qiang Tan, Ming-Ming Cheng, Chengze Lu, Yunpeng Chen, Shuicheng Yan
[pdf]
[DOI]

HardGAN: A Haze-Aware Representation Distillation GAN for Single Image Dehazing
Qili Deng, Ziling Huang, Chung-Chi Tsai, Chia-Wen Lin
[pdf]
[DOI]

Lifespan Age Transformation Synthesis
Roy Or-El, Soumyadip Sengupta, Ohad Fried, Eli Shechtman, Ira Kemelmacher-Shlizerman
[pdf]
[DOI]

Domain2Vec: Domain Embedding for Unsupervised Domain Adaptation
Xingchao Peng, Yichen Li, Kate Saenko
[pdf]
[DOI]

Simulating Content Consistent Vehicle Datasets with Attribute Descent
Yue Yao, Liang Zheng, Xiaodong Yang, Milind Naphade, Tom Gedeon
[pdf]
[DOI]

Multiview Detection with Feature Perspective Transformation
Yunzhong Hou, Liang Zheng, Stephen Gould
[pdf]
[DOI]

Learning Object Relation Graph and Tentative Policy for Visual Navigation
Heming Du, Xin Yu, Liang Zheng
[pdf]
[DOI]

Adversarial Self-Supervised Learning for Semi-Supervised 3D Action Recognition
Chenyang Si, Xuecheng Nie, Wei Wang, Liang Wang, Tieniu Tan, Jiashi Feng
[pdf]
[DOI]

Across Scales & Across Dimensions: Temporal Super-Resolution using Deep Internal Learning
Liad Pollak Zuckerman, Eyal Naor, George Pisha, Shai Bagon, Michal Irani
[pdf]
[DOI]

Inducing Optimal Attribute Representations for Conditional GANs
Binod Bhattarai, Tae-Kyun Kim
[pdf]
[DOI]

AR-Net: Adaptive Frame Resolution for Efficient Action Recognition
Yue Meng, Chung-Ching Lin, Rameswar Panda, Prasanna Sattigeri, Leonid Karlinsky, Aude Oliva, Kate Saenko, Rogerio Feris
[pdf]
[DOI]

Image-to-Voxel Model Translation for 3D Scene Reconstruction and Segmentation
Vladimir V. Kniaz, Vladimir A. Knyaz, Fabio Remondino, Artem Bordodymov, Petr Moshkantsev
[pdf]
[DOI]

Consistency Guided Scene Flow Estimation
Yuhua Chen, Luc Van Gool, Cordelia Schmid, Cristian Sminchisescu
[pdf]
[DOI]

Autoregressive Unsupervised Image Segmentation
Yassine Ouali, Céline Hudelot, Myriam Tami
[pdf]
[DOI]

Controllable Image Synthesis via SegVAE
Yen-Chi Cheng, Hsin-Ying Lee, Min Sun, Ming-Hsuan Yang
[pdf]
[DOI]

Off-Policy Reinforcement Learning for Efficient and Effective GAN Architecture Search
Yuan Tian, Qin Wang, Zhiwu Huang, Wen Li, Dengxin Dai, Minghao Yang , Jun Wang, Olga Fink
[pdf]
[DOI]

Efficient Non-Line-of-Sight Imaging from Transient Sinograms
Mariko Isogawa, Dorian Chan, Ye Yuan, Kris Kitani, Matthew O’Toole
[pdf]
[DOI]

Texture Hallucination for Large-Factor Painting Super-Resolution
Yulun Zhang, Zhifei Zhang, Stephen DiVerdi, Zhaowen Wang, Jose Echevarria, Yun Fu
[pdf]
[DOI]

Learning Progressive Joint Propagation for Human Motion Prediction
Yujun Cai, Lin Huang, Yiwei Wang, Tat-Jen Cham, Jianfei Cai, Junsong Yuan, Jun Liu, Xu Yang, Yiheng Zhu, Xiaohui Shen, Ding Liu, Jing Liu, Nadia Magnenat Thalmann
[pdf]
[DOI]

Image Stitching and Rectification for Hand-Held Cameras
Bingbing Zhuang, Quoc-Huy Tran
[pdf]
[DOI]

ParSeNet: A Parametric Surface Fitting Network for 3D Point Clouds
Gopal Sharma, Difan Liu, Subhransu Maji, Evangelos Kalogerakis, Siddhartha Chaudhuri, Radomír Měch
[pdf]
[DOI]

The Group Loss for Deep Metric Learning
Ismail Elezi, Sebastiano Vascon, Alessandro Torcinovich, Marcello Pelillo, Laura Leal-Taixé
[pdf]
[DOI]

Learning Object Depth from Camera Motion and Video Object Segmentation
Brent A. Griffin, Jason J. Corso
[pdf]
[DOI]

OnlineAugment: Online Data Augmentation with Less Domain Knowledge
Zhiqiang Tang, Yunhe Gao, Leonid Karlinsky, Prasanna Sattigeri, Rogerio Feris, Dimitris Metaxas
[pdf]
[DOI]

Learning Pairwise Inter-Plane Relations for Piecewise Planar Reconstruction
Yiming Qian, Yasutaka Furukawa
[pdf]
[DOI]

Intra-class Feature Variation Distillation for Semantic Segmentation
Yukang Wang, Wei Zhou, Tao Jiang, Xiang Bai, Yongchao Xu
[pdf]
[DOI]

Temporal Distinct Representation Learning for Action Recognition
Junwu Weng, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xudong Jiang, Junsong Yuan
[pdf]
[DOI]

Representative Graph Neural Network
Changqian Yu, Yifan Liu, Changxin Gao, Chunhua Shen, Nong Sang
[pdf]
[DOI]

Deformation-Aware 3D Model Embedding and Retrieval
Mikaela Angelina Uy, Jingwei Huang, Minhyuk Sung, Tolga Birdal, Leonidas Guibas
[pdf]
[DOI]

Atlas: End-to-End 3D Scene Reconstruction from Posed Images
Zak Murez, Tarrence van As, James Bartolozzi, Ayan Sinha, Vijay Badrinarayanan, Andrew Rabinovich
[pdf]
[DOI]

Multiple Class Novelty Detection Under Data Distribution Shift
Poojan Oza, Hien V. Nguyen, Vishal M. Patel
[pdf]
[DOI]

Colorization of Depth Map via Disentanglement
Chung-Sheng Lai, Zunzhi You, Ching-Chun Huang, Yi-Hsuan Tsai, Wei-Chen Chiu
[pdf]
[DOI]

Beyond Controlled Environments: 3D Camera Re-Localization in Changing Indoor Scenes
Johanna Wald, Torsten Sattler, Stuart Golodetz, Tommaso Cavallari, Federico Tombari
[pdf]
[DOI]

GeoGraph: Graph-based multi-view object detection with geometric cues end-to-end
Ahmed Samy Nassar, Stefano D’Aronco, Sébastien Lefèvre, Jan D. Wegner
[pdf]
[DOI]

Localizing the Common Action Among a Few Videos
Pengwan Yang, Vincent Tao Hu, Pascal Mettes, Cees G. M. Snoek
[pdf]
[DOI]

TAFSSL: Task-Adaptive Feature Sub-Space Learning for few-shot classification
Moshe Lichtenstein, Prasanna Sattigeri, Rogerio Feris, Raja Giryes, Leonid Karlinsky
[pdf]
[DOI]

Traffic Accident Benchmark for Causality Recognition
Tackgeun You, Bohyung Han
[pdf]
[DOI]

Face Anti-Spoofing with Human Material Perception
Zitong Yu, Xiaobai Li, Xuesong Niu, Jingang Shi, Guoying Zhao
[pdf]
[DOI]

How Can I See My Future? FvTraj: Using First-person View for Pedestrian Trajectory Prediction
Huikun Bi, Ruisi Zhang, Tianlu Mao, Zhigang Deng, Zhaoqi Wang
[pdf]
[DOI]

Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification
Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian
[pdf]
[DOI]

NASA Neural Articulated Shape Approximation
Boyang Deng, JP Lewis, Timothy Jeruzalski, Gerard Pons-Moll, Geoffrey Hinton, Mohammad Norouzi, Andrea Tagliasacchi
[pdf]
[DOI]

Towards Unique and Informative Captioning of Images
Zeyu Wang, Berthy Feng, Karthik Narasimhan, Olga Russakovsky
[pdf]
[DOI]

When Does Self-supervision Improve Few-shot Learning?
Jong-Chyi Su, Subhransu Maji, Bharath Hariharan
[pdf]
[DOI]

Two-branch Recurrent Network for Isolating Deepfakes in Videos
Iacopo Masi, Aditya Killekar, Royston Marian Mascarenhas, Shenoy Pratik Gurudatt, Wael AbdAlmageed
[pdf]
[DOI]

Incremental Few-Shot Meta-Learning via Indirect Discriminant Alignment
Qing Liu, Orchid Majumder, Alessandro Achille, Avinash Ravichandran, Rahul Bhotika, Stefano Soatto
[pdf]
[DOI]

BigNAS: Scaling Up Neural Architecture Search with Big Single-Stage Models
Jiahui Yu, Pengchong Jin, Hanxiao Liu, Gabriel Bender, Pieter-Jan Kindermans, Mingxing Tan, Thomas Huang, Xiaodan Song, Ruoming Pang, Quoc Le
[pdf]
[DOI]

Differentiable Hierarchical Graph Grouping for Multi-Person Pose Estimation
Sheng Jin, Wentao Liu, Enze Xie, Wenhai Wang, Chen Qian, Wanli Ouyang, Ping Luo
[pdf]
[DOI]

Global Distance-distributions Separation for Unsupervised Person Re-identification
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen
[pdf]
[DOI]

I2L-MeshNet: Image-to-Lixel Prediction Network for Accurate 3D Human Pose and Mesh Estimation from a Single RGB Image
Gyeongsik Moon, Kyoung Mu Lee
[pdf]
[DOI]

Pose2Mesh: Graph Convolutional Network for 3D Human Pose and Mesh Recovery from a 2D Human Pose
Hongsuk Choi, Gyeongsik Moon, Kyoung Mu Lee
[pdf]
[DOI]

ALRe: Outlier Detection for Guided Refinement
Mingzhu Zhu, Zhang Gao, Junzhi Yu, Bingwei He, Jiantao Liu
[pdf]
[DOI]

Weakly-Supervised Crowd Counting Learns from Sorting rather than Locations
Yifan Yang, Guorong Li, Zhe Wu, Li Su, Qingming Huang, Nicu Sebe
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Domain Attention Adaptation Network for Caricature Attribute Recognition
Wen Ji, Kelei He, Jing Huo, Zheng Gu, Yang Gao
[pdf]
[DOI]

Many-shot from Low-shot: Learning to Annotate using Mixed Supervision for Object Detection
Carlo Biffi, Steven McDonagh, Philip Torr, Aleš Leonardis, Sarah Parisot
[pdf]
[DOI]

Curriculum DeepSDF
Yueqi Duan, Haidong Zhu, He Wang, Li Yi Ram Nevatia, Leonidas J. Guibas
[pdf]
[DOI]

Meshing Point Clouds with Predicted Intrinsic-Extrinsic Ratio Guidance
Minghua Liu, Xiaoshuai Zhang, Hao Su
[pdf]
[DOI]

Improved Adversarial Training via Learned Optimizer
Yuanhao Xiong, Cho-Jui Hsieh
[pdf]
[DOI]

Component Divide-and-Conquer for Real-World Image Super-Resolution
Pengxu Wei, Ziwei Xie, Hannan Lu, Zongyuan Zhan, Qixiang Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin
[pdf]
[DOI]

Enabling Deep Residual Networks for Weakly Supervised Object Detection
Yunhang Shen, Rongrong Ji, Yan Wang, Zhiwei Chen, Feng Zheng, Feiyue Huang, Yunsheng Wu
[pdf]
[DOI]

Deep near-light photometric stereo for spatially varying reflectances
Hiroaki Santo, Michael Waechter, Yasuyuki Matsushita
[pdf]
[DOI]

Learning Visual Representations with Caption Annotations
Mert Bulent Sariyildiz, Julien Perez, Diane Larlus
[pdf]
[DOI]

Solving Long-tailed Recognition with Deep Realistic Taxonomic Classifier
Tz-Ying Wu, Pedro Morgado, Pei Wang, Chih-Hui Ho, Nuno Vasconcelos
[pdf]
[DOI]

Regression of Instance Boundary by Aggregated CNN and GCN
Yanda Meng, Wei Meng, Dongxu Gao, Yitian Zhao, Xiaoyun Yang, Xiaowei Huang, Yalin Zheng
[pdf]
[DOI]

Social Adaptive Module for Weakly-supervised Group Activity Recognition
Rui Yan, Lingxi Xie, Jinhui Tang, Xiangbo Shu, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

RGB-D Salient Object Detection with Cross-Modality Modulation and Selection
Chongyi Li, Runmin Cong, Yongri Piao, Qianqian Xu, Chen Change Loy
[pdf]
[DOI]

RetrieveGAN: Image Synthesis via Differentiable Patch Retrieval
Hung-Yu Tseng, Hsin-Ying Lee, Lu Jiang, Ming-Hsuan Yang, Weilong Yang
[pdf]
[DOI]

Cheaper Pre-training Lunch: An Efficient Paradigm for Object Detection
Dongzhan Zhou, Xinchi Zhou, Hongwen Zhang, Shuai Yi, Wanli Ouyang
[pdf]
[DOI]

Faster Person Re-Identification
Guan’an Wang, Shaogang Gong, Jian Cheng, Zengguang Hou
[pdf]
[DOI]

Quantization Guided JPEG Artifact Correction
Max Ehrlich, Ser-Nam Lim, Larry Davis, Abhinav Shrivastava
[pdf]
[DOI]

3PointTM: Faster Measurement of High-Dimensional Transmission Matrices
Yujun Chen, Manoj Kumar Sharma, Ashutosh Sabharwal, Ashok Veeraraghavan, Aswin C. Sankaranarayanan
[pdf]
[DOI]

Joint Bilateral Learning for Real-time Universal Photorealistic Style Transfer
Xide Xia, Meng Zhang, Tianfan Xue, Zheng Sun, Hui Fang, Brian Kulis , Jiawen Chen
[pdf]
[DOI]

Beyond 3DMM Space: Towards Fine-grained 3D Face Reconstruction
Xiangyu Zhu, Fan Yang, Di Huang, Chang Yu, Hao Wang, Jianzhu Guo, Zhen Lei, Stan Z. Li
[pdf]
[DOI]

World-Consistent Video-to-Video Synthesis
Arun Mallya, Ting-Chun Wang, Karan Sapra, Ming-Yu Liu
[pdf]
[DOI]

Commonality-Parsing Network across Shape and Appearance for Partially Supervised Instance Segmentation
Qi Fan, Lei Ke, Wenjie Pei, Chi-Keung Tang, Yu-Wing Tai
[pdf]
[DOI]

GMNet: Graph Matching Network for Large Scale Part Semantic Segmentation in the Wild
Umberto Michieli, Edoardo Borsato, Luca Rossi, Pietro Zanuttigh
[pdf]
[DOI]

Event-based Asynchronous Sparse Convolutional Networks
Nico Messikommer, Daniel Gehrig, Antonio Loquercio, Davide Scaramuzza
[pdf]
[DOI]

AtlantaNet: Inferring the 3D Indoor Layout from a Single 360(∘) Image beyond the Manhattan World Assumption
Giovanni Pintore, Marco Agus, Enrico Gobbetti
[pdf]
[DOI]

AttentionNAS: Spatiotemporal Attention Cell Search for Video Classification
Xiaofang Wang, Xuehan Xiong, Maxim Neumann, AJ Piergiovanni, Michael S. Ryoo, Anelia Angelova, Kris M. Kitani, Wei Hua
[pdf]
[DOI]

REMIND Your Neural Network to Prevent Catastrophic Forgetting
Tyler L. Hayes, Kushal Kafle, Robik Shrestha, Manoj Acharya, Christopher Kanan
[pdf]
[DOI]

Image Classification in the Dark using Quanta Image Sensors
Abhiram Gnanasambandam, Stanley H. Chan
[pdf]
[DOI]

n-Reference Transfer Learning for Saliency Prediction
Yan Luo, Yongkang Wong, Mohan S. Kankanhalli, Qi Zhao
[pdf]
[DOI]

Progressively Guided Alternate Refinement Network for RGB-D Salient Object Detection
Shuhan Chen, Yun Fu
[pdf]
[DOI]

Bottom-Up Temporal Action Localization with Mutual Regularization
Peisen Zhao, Lingxi Xie, Chen Ju, Ya Zhang, Yanfeng Wang, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

On Modulating the Gradient for Meta-Learning
Christian Simon, Piotr Koniusz, Richard Nock, Mehrtash Harandi
[pdf]
[DOI]

Domain-Specific Mappings for Generative Adversarial Style Transfer
Hsin-Yu Chang, Zhixiang Wang, Yung-Yu Chuang
[pdf]
[DOI]

DiVA: Diverse Visual Feature Aggregation for Deep Metric Learning
Timo Milbich, Karsten Roth, Homanga Bharadhwaj, Samarth Sinha, Yoshua Bengio, Björn Ommer, Joseph Paul Cohen
[pdf]
[DOI]

DHP: Differentiable Meta Pruning via HyperNetworks
Yawei Li, Shuhang Gu, Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte
[pdf]
[DOI]

Deep Transferring Quantization
Zheng Xie, Zhiquan Wen, Jing Liu, Zhiqiang Liu, Xixian Wu, Mingkui Tan
[pdf]
[DOI]

Deep Credible Metric Learning for Unsupervised Domain Adaptation Person Re-identification
Guangyi Chen, Yuhao Lu, Jiwen Lu, Jie Zhou
[pdf]
[DOI]

Temporal Coherence or Temporal Motion: Which is More Critical for Video-based Person Re-identification?
Guangyi Chen, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou
[pdf]
[DOI]

Arbitrary-Oriented Object Detection with Circular Smooth Label
Xue Yang, Junchi Yan
[pdf]
[DOI]

Learning Event-Driven Video Deblurring and Interpolation
Songnan Lin, Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Zhe Jiang, Dongqing Zou, Yongtian Wang, Jing Chen, Jimmy Ren
[pdf]
[DOI]

Vectorizing World Buildings: Planar Graph Reconstruction by Primitive Detection and Relationship Inference
Nelson Nauata, Yasutaka Furukawa
[pdf]
[DOI]

Learning to Combine: Knowledge Aggregation for Multi-Source Domain Adaptation
Hang Wang, Minghao Xu, Bingbing Ni, Wenjun Zhang
[pdf]
[DOI]

CSCL: Critical Semantic-Consistent Learning for Unsupervised Domain Adaptation
Jiahua Dong, Yang Cong, Gan Sun, Yuyang Liu, Xiaowei Xu
[pdf]
[DOI]

Prototype Mixture Models for Few-shot Semantic Segmentation
Boyu Yang, Chang Liu, Bohao Li, Jianbin Jiao, Qixiang Ye
[pdf]
[DOI]

Webly Supervised Image Classification with Self-Contained Confidence
Jingkang Yang, Litong Feng, Weirong Chen, Xiaopeng Yan, Huabin Zheng , Ping Luo, Wayne Zhang
[pdf]
[DOI]

Search What You Want: Barrier Panelty NAS for Mixed Precision Quantization
Haibao Yu, Qi Han, Jianbo Li, Jianping Shi, Guangliang Cheng, Bin Fan
[pdf]
[DOI]

Monocular 3D Object Detection via Feature Domain Adaptation
Xiaoqing Ye, Liang Du, Yifeng Shi, Yingying Li, Xiao Tan, Jianfeng Feng, Errui Ding, Shilei Wen
[pdf]
[DOI]

Talking-head Generation with Rhythmic Head Motion
Lele Chen, Guofeng Cui, Celong Liu, Zhong Li, Ziyi Kou, Yi Xu, Chenliang Xu
[pdf]
[DOI]

AUTO3D: Novel view synthesis through unsupervisely learned variational viewpoint and global 3D representation
Xiaofeng Liu, Tong Che, Yiqun Lu, Chao Yang, Site Li, Jane You
[pdf]
[DOI]

VPN: Learning Video-Pose Embedding for Activities of Daily Living
Srijan Das, Saurav Sharma, Rui Dai, François Brémond, Monique Thonnat
[pdf]
[DOI]

Soft Anchor-Point Object Detection
Chenchen Zhu, Fangyi Chen, Zhiqiang Shen, Marios Savvides
[pdf]
[DOI]

Beyond Fixed Grid: Learning Geometric Image Representation with a Deformable Grid
Jun Gao, Zian Wang, Jinchen Xuan, Sanja Fidler
[pdf]
[DOI]

Soft Expert Reward Learning for Vision-and-Language Navigation
Hu Wang, Qi Wu, Chunhua Shen
[pdf]
[DOI]

Part-aware Prototype Network for Few-shot Semantic Segmentation
Yongfei Liu, Xiangyi Zhang, Songyang Zhang, Xuming He
[pdf]
[DOI]

Learning from Extrinsic and Intrinsic Supervisions for Domain Generalization
Shujun Wang, Lequan Yu, Caizi Li, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng
[pdf]
[DOI]

Joint Learning of Social Groups, Individuals Action and Sub-group Activities in Videos
Mahsa Ehsanpour, Alireza Abedin, Fatemeh Saleh, Javen Shi, Ian Reid , Hamid Rezatofighi
[pdf]
[DOI]

Whole-Body Human Pose Estimation in the Wild
Sheng Jin, Lumin Xu, Jin Xu, Can Wang, Wentao Liu, Chen Qian, Wanli Ouyang, Ping Luo
[pdf]
[DOI]

Relative Pose Estimation of Calibrated Cameras with Known SE(3) Invariants
Bo Li, Evgeniy Martyushev, Gim Hee Lee
[pdf]
[DOI]

Sequential Convolution and Runge-Kutta Residual Architecture for Image Compressed Sensing
Runkai Zheng, Yinqi Zhang, Daolang Huang, Qingliang Chen
[pdf]
[DOI]

Deep Hough Transform for Semantic Line Detection
Qi Han, Kai Zhao, Jun Xu, Ming-Ming Cheng
[pdf]
[DOI]

Structured Landmark Detection via Topology-Adapting Deep Graph Learning
Weijian Li, Yuhang Lu, Kang Zheng, Haofu Liao, Chihung Lin, Jiebo Luo, Chi-Tung Cheng, Jing Xiao, Le Lu, Chang-Fu Kuo, Shun Miao
[pdf]
[DOI]

3D Human Shape and Pose from a Single Low-Resolution Image with Self-Supervised Learning
Xiangyu Xu, Hao Chen, Francesc Moreno-Noguer, László A. Jeni, Fernando De la Torre
[pdf]
[DOI]

Learning to Balance Specificity and Invariance for In and Out of Domain Generalization
Prithvijit Chattopadhyay, Yogesh Balaji, Judy Hoffman
[pdf]
[DOI]

Contrastive Learning for Unpaired Image-to-Image Translation
Taesung Park Alexei A. Efros Richard Zhang Jun-Yan Zhu
[pdf]
[DOI]

DLow: Diversifying Latent Flows for Diverse Human Motion Prediction
Ye Yuan, Kris Kitani
[pdf]
[DOI]

GRNet: Gridding Residual Network for Dense Point Cloud Completion
Haozhe Xie, Hongxun Yao, Shangchen Zhou, Jiageng Mao, Shengping Zhang, Wenxiu Sun
[pdf]
[DOI]

Gait Lateral Network: Learning Discriminative and Compact Representations for Gait Recognition
Saihui Hou, Chunshui Cao, Xu Liu, Yongzhen Huang
[pdf]
[DOI]

Blind Face Restoration via Deep Multi-scale Component Dictionaries
Xiaoming Li, Chaofeng Chen, Shangchen Zhou, Xianhui Lin, Wangmeng Zuo, Lei Zhang
[pdf]
[DOI]

Robust Neural Networks inspired by Strong Stability Preserving Runge-Kutta methods
Byungjoo Kim, Bryce Chudomelka, Jinyoung Park, Jaewoo Kang, Youngjoon Hong, Hyunwoo J. Kim
[pdf]
[DOI]

Inequality-Constrained and Robust 3D Face Model Fitting
Evangelos Sariyanidi, Casey J. Zampella, Robert T. Schultz, Birkan Tunc
[pdf]
[DOI]

Gabor Layers Enhance Network Robustness
Juan C. Pérez, Motasem Alfarra, Guillaume Jeanneret, Adel Bibi, Ali Thabet, Bernard Ghanem, Pablo Arbeláez
[pdf]
[DOI]

Conditional Image Repainting via Semantic Bridge and Piecewise Value Function
Shuchen Weng, Wenbo Li, Dawei Li, Hongxia Jin, Boxin Shi
[pdf]
[DOI]

Learnable Cost Volume Using the Cayley Representation
Taihong Xiao, Jinwei Yuan, Deqing Sun, Qifei Wang Xin-Yu Zhang, Kehan Xu, Ming-Hsuan Yang
[pdf]
[DOI]

HALO: Hardware-Aware Learning to Optimize
Chaojian Li, Tianlong Chen, Haoran You, Zhangyang Wang, Yingyan Lin
[pdf]
[DOI]

Structured3D: A Large Photo-realistic Dataset for Structured 3D Modeling
Jia Zheng, Junfei Zhang, Jing Li, Rui Tang, Shenghua Gao, Zihan Zhou
[pdf]
[DOI]

BroadFace: Looking at Tens of Thousands of People at Once for Face Recognition
Yonghyun Kim, Wonpyo Park, Jongju Shin
[pdf]
[DOI]

Interpretable Visual Reasoning via Probabilistic Formulation under Natural Supervision
Xinzhe Han, Shuhui Wang, Chi Su, Weigang Zhang, Qingming Huang, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

Domain Adaptive Semantic Segmentation Using Weak Labels
Sujoy Paul, Yi-Hsuan Tsai, Samuel Schulter, Amit K. Roy-Chowdhury, Manmohan Chandraker
[pdf]
[DOI]

Knowledge Distillation Meets Self-Supervision
Guodong Xu, Ziwei Liu, Xiaoxiao Li, Chen Change Loy
[pdf]
[DOI]

Efficient Neighbourhood Consensus Networks via Submanifold Sparse Convolutions
Ignacio Rocco, Relja Arandjelović, Josef Sivic
[pdf]
[DOI]

Reconstructing the Noise Variance Manifold for Image Denoising
Ioannis Marras, Grigorios G. Chrysos, Ioannis Alexiou, Gregory Slabaugh, Stefanos Zafeiriou
[pdf]
[DOI]

Occlusion-Aware Depth Estimation with Adaptive Normal Constraints
Xiaoxiao Long, Lingjie Liu, Christian Theobalt, Wenping Wang
[pdf]
[DOI]

VisualEchoes: Spatial Image Representation Learning through Echolocation
Ruohan Gao, Changan Chen, Ziad Al-Halah, Carl Schissler, Kristen Grauman
[pdf]
[DOI]

Smooth-AP: Smoothing the Path Towards Large-Scale Image Retrieval
Andrew Brown, Weidi Xie, Vicky Kalogeiton, Andrew Zisserman
[pdf]
[DOI]

Naive-Student: Leveraging Semi-Supervised Learning in Video Sequences for Urban Scene Segmentation
Liang-Chieh Chen, Raphael Gontijo Lopes, Bowen Cheng, Maxwell D. Collins, Ekin D. Cubuk, Barret Zoph, Hartwig Adam, Jonathon Shlens
[pdf]
[DOI]

Spatially Aware Multimodal Transformers for TextVQA
Yash Kant, Dhruv Batra, Peter Anderson, Alexander Schwing, Devi Parikh, Jiasen Lu, Harsh Agrawal
[pdf]
[DOI]

Every Pixel Matters: Center-aware Feature Alignment for Domain Adaptive Object Detector
Cheng-Chun Hsu, Yi-Hsuan Tsai, Yen-Yu Lin, Ming-Hsuan Yang
[pdf]
[DOI]

URIE: Universal Image Enhancement for Visual Recognition in the Wild
Taeyoung Son Juwon Kang Namyup Kim Sunghyun Cho Suha Kwak
[pdf]
[DOI]

Pyramid Multi-view Stereo Net with Self-adaptive View Aggregation
Hongwei Yi, Zizhuang Wei, Mingyu Ding, Runze Zhang, Yisong Chen, Guoping Wang, Yu-Wing Tai
[pdf]
[DOI]

SPL-MLL: Selecting Predictable Landmarks for Multi-Label Learning
Junbing Li, Changqing Zhang, Pengfei Zhu, Baoyuan Wu, Lei Chen, Qinghua Hu
[pdf]
[DOI]

Unpaired Image-to-Image Translation using Adversarial Consistency Loss
Yihao Zhao, Ruihai Wu, Hao Dong
[pdf]
[DOI]

Discriminability Distillation in Group Representation Learning
Manyuan Zhang, Guanglu Song, Hang Zhou, Yu Liu
[pdf]
[DOI]

Monocular Expressive Body Regression through Body-Driven Attention
Vasileios Choutas, Georgios Pavlakos, Timo Bolkart, Dimitrios Tzionas , Michael J. Black
[pdf]
[DOI]

Dual Adversarial Network: Toward Real-world Noise Removal and Noise Generation
Zongsheng Yue, Qian Zhao, Lei Zhang, Deyu Meng
[pdf]
[DOI]

Linguistic Structure Guided Context Modeling for Referring Image Segmentation
Tianrui Hui, Si Liu, Shaofei Huang, Guanbin Li, Sansi Yu, Faxi Zhang, Jizhong Han
[pdf]
[DOI]

Federated Visual Classification with Real-World Data Distribution
Tzu-Ming Harry Hsu, Hang Qi, Matthew Brown
[pdf]
[DOI]

Robust Re-Identification by Multiple Views Knowledge Distillation
Angelo Porrello, Luca Bergamini, Simone Calderara
[pdf]
[DOI]

Defocus Deblurring Using Dual-Pixel Data
Abdullah Abuolaim, Michael S. Brown
[pdf]
[DOI]

RhyRNN: Rhythmic RNN for Recognizing Events in Long and Complex Videos
Tianshu Yu, Yikang Li, Baoxin Li
[pdf]
[DOI]

Take an Emotion Walk: Perceiving Emotions from Gaits Using Hierarchical Attention Pooling and Affective Mapping
Uttaran Bhattacharya, Christian Roncal, Trisha Mittal, Rohan Chandra , Kyra Kapsaskis, Kurt Gray, Aniket Bera, Dinesh Manocha
[pdf]
[DOI]

Weighing Counts: Sequential Crowd Counting by Reinforcement Learning
Liang Liu, Hao Lu, Hongwei Zou, Haipeng Xiong, Zhiguo Cao, Chunhua Shen
[pdf]
[DOI]

Reflection Backdoor: A Natural Backdoor Attack on Deep Neural Networks
Yunfei Liu, Xingjun Ma, James Bailey, Feng Lu
[pdf]
[DOI]

Learning to Learn with Variational Information Bottleneck for Domain Generalization
Yingjun Du, Jun Xu, Huan Xiong, Qiang Qiu, Xiantong Zhen, Cees G. M. Snoek, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

Deep Positional and Relational Feature Learning for Rotation-Invariant Point Cloud Analysis
Ruixuan Yu, Xin Wei, Federico Tombari, Jian Sun
[pdf]
[DOI]

Thanks for Nothing: Predicting Zero-Valued Activations with Lightweight Convolutional Neural Networks
Gil Shomron, Ron Banner, Moran Shkolnik, Uri Weiser
[pdf]
[DOI]

Layered Neighborhood Expansion for Incremental Multiple Graph Matching
Zixuan Chen, Zhihui Xie, Junchi Yan Yinqiang Zheng, Xiaokang Yang
[pdf]
[DOI]

SCAN: Learning to Classify Images without Labels
Wouter Van Gansbeke, Simon Vandenhende, Stamatios Georgoulis, Marc Proesmans, Luc Van Gool
[pdf]
[DOI]

Graph convolutional networks for learning with few clean and many noisy labels
Ahmet Iscen, Giorgos Tolias, Yannis Avrithis, Ondřej Chum, Cordelia Schmid
[pdf]
[DOI]

Object-and-Action Aware Model for Visual Language Navigation
Yuankai Qi, Zizheng Pan, Shengping Zhang, Anton van den Hengel, Qi Wu
[pdf]
[DOI]

A Comprehensive Study of Weight Sharing in Graph Networks for 3D Human Pose Estimation
Kenkun Liu, Rongqi Ding, Zhiming Zou, Le Wang, Wei Tang
[pdf]
[DOI]

MuCAN: Multi-Correspondence Aggregation Network for Video Super-Resolution
Wenbo Li, Xin Tao, Taian Guo, Lu Qi, Jiangbo Lu, Jiaya Jia
[pdf]
[DOI]

Efficient Semantic Video Segmentation with Per-frame Inference
Yifan Liu, Chunhua Shen, Changqian Yu, Jingdong Wang
[pdf]
[DOI]

Increasing the Robustness of Semantic Segmentation Models with Painting-by-Numbers
Christoph Kamann, Carsten Rother
[pdf]
[DOI]

Deep Spiking Neural Network: Energy Efficiency Through Time based Coding
Bing Han, Kaushik Roy
[pdf]
[DOI]

InfoFocus: 3D Object Detection for Autonomous Driving with Dynamic Information Modeling
Jun Wang, Shiyi Lan, Mingfei Gao, Larry S. Davis
[pdf]
[DOI]

Utilizing Patch-level Category Activation Patterns for Multiple Class Novelty Detection
Poojan Oza, Vishal M. Patel
[pdf]
[DOI]

People as Scene Probes
Yifan Wang, Brian L. Curless, Steven M. Seitz
[pdf]
[DOI]

Mapping in a Cycle: Sinkhorn Regularized Unsupervised Learning for Point Cloud Shapes
Lei Yang, Wenxi Liu, Zhiming Cui, Nenglun Chen, Wenping Wang
[pdf]
[DOI]

Label-Efficient Learning on Point Clouds using Approximate Convex Decompositions
Matheus Gadelha, Aruni RoyChowdhury, Gopal Sharma, Evangelos Kalogerakis, Liangliang Cao, Erik Learned-Miller, Rui Wang, Subhransu Maji
[pdf]
[DOI]

TexMesh: Reconstructing Detailed Human Texture and Geometry from RGB-D Video
Tiancheng Zhi, Christoph Lassner, Tony Tung, Carsten Stoll, Srinivasa G. Narasimhan, Minh Vo
[pdf]
[DOI]

Consistency-based Semi-supervised Active Learning: Towards Minimizing Labeling Cost
Mingfei Gao, Zizhao Zhang, Guo Yu, Sercan . Arık, Larry S. Davis, Tomas Pfister
[pdf]
[DOI]

Point-Set Anchors for Object Detection, Instance Segmentation and Pose Estimation
Fangyun Wei, Xiao Sun, Hongyang Li, Jingdong Wang, Stephen Lin
[pdf]
[DOI]

Modeling 3D Shapes by Reinforcement Learning
Cheng Lin, Tingxiang Fan, Wenping Wang, Matthias Nießner
[pdf]
[DOI]

LST-Net: Learning a Convolutional Neural Network with a Learnable Sparse Transform
Lida Li, Kun Wang, Shuai Li, Xiangchu Feng, Lei Zhang
[pdf]
[DOI]

Learning What Makes a Difference from Counterfactual Examples and Gradient Supervision
Damien Teney, Ehsan Abbasnedjad, Anton van den Hengel
[pdf]
[DOI]

CN: Channel Normalization For Point Cloud Recognition
Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia
[pdf]
[DOI]

Rethinking the Defocus Blur Detection Problem and A Real-Time Deep DBD Model
Ning Zhang, Junchi Yan
[pdf]
[DOI]

AutoMix: Mixup Networks for Sample Interpolation via Cooperative Barycenter Learning
Jianchao Zhu, Liangliang Shi, Junchi Yan, Hongyuan Zha
[pdf]
[DOI]

Scene Text Image Super-resolution in the wild
Wenjia Wang, Enze Xie, Xuebo Liu, Wenhai Wang, Ding Liang, Chunhua Shen, Xiang Bai
[pdf]
[DOI]

Coupling Explicit and Implicit Surface Representations for Generative 3D Modeling
Omid Poursaeed, Matthew Fisher, Noam Aigerman, Vladimir G. Kim
[pdf]
[DOI]

Learning Disentangled Representations with Latent Variation Predictability
Xinqi Zhu, Chang Xu, Dacheng Tao
[pdf]
[DOI]

Deep Space-Time Video Upsampling Networks
Jaeyeon Kang, Younghyun Jo, Seoung Wug Oh, Peter Vajda, Seon Joo Kim
[pdf]
[DOI]

Large-Scale Few-Shot Learning via Multi-Modal Knowledge Discovery
Shuo Wang, Jun Yue, Jianzhuang Liu, Qi Tian, Meng Wang
[pdf]
[DOI]

Fast Video Object Segmentation using the Global Context Module
Yu Li, Zhuoran Shen, Ying Shan
[pdf]
[DOI]

Uncertainty-Aware Weakly Supervised Action Detection from Untrimmed Videos
Anurag Arnab, Chen Sun, Arsha Nagrani, Cordelia Schmid
[pdf]
[DOI]

Selecting Relevant Features from a Multi-domain Representation for Few-shot Classification
Nikita Dvornik, Cordelia Schmid, Julien Mairal
[pdf]
[DOI]

MessyTable: Instance Association in Multiple Camera Views
Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Daxuan Ren, Cunjun Yu, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Chen Change Loy
[pdf]
[DOI]

A Unified Framework for Shot Type Classification Based on Subject Centric Lens
Anyi Rao, Jiaze Wang, Linning Xu, Xuekun Jiang, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

BSL-1K: Scaling up co-articulated sign language recognition using mouthing cues
Samuel Albanie, Gül Varol, Liliane Momeni, Triantafyllos Afouras, Joon Son Chung, Neil Fox, Andrew Zisserman
[pdf]
[DOI]

HTML: A Parametric Hand Texture Model for 3D Hand Reconstruction and Personalization
Neng Qian, Jiayi Wang, Franziska Mueller, Florian Bernard, Vladislav Golyanik, Christian Theobalt
[pdf]
[DOI]

CycAs: Self-supervised Cycle Association for Learning Re-identifiable Descriptions
Zhongdao Wang, Jingwei Zhang, Liang Zheng, Yixuan Liu, Yifan Sun, Yali Li, Shengjin Wang
[pdf]
[DOI]

Open-Edit: Open-Domain Image Manipulation with Open-Vocabulary Instructions
Xihui Liu, Zhe Lin, Jianming Zhang, Handong Zhao, Quan Tran, Xiaogang Wang, Hongsheng Li
[pdf]
[DOI]

Towards Real-Time Multi-Object Tracking
Zhongdao Wang, Liang Zheng, Yixuan Liu, Yali Li, Shengjin Wang
[pdf]
[DOI]

A Balanced and Uncertainty-aware Approach for Partial Domain Adaptation
Jian Liang, Yunbo Wang, Dapeng Hu, Ran He, Jiashi Feng
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Deep Metric Learning with Transformed Attention Consistency and Contrastive Clustering Loss
Yang Li, Shichao Kan, Zhihai He
[pdf]
[DOI]

STEm-Seg: Spatio-temporal Embeddings for Instance Segmentation in Videos
Ali Athar, Sabarinath Mahadevan, Aljosa Osep, Laura Leal-Taixé, Bastian Leibe
[pdf]
[DOI]

Hierarchical Style-based Networks for Motion Synthesis
Jingwei Xu, Huazhe Xu, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Xiaolong Wang, Trevor Darrell
[pdf]
[DOI]

Who Left the Dogs Out? 3D Animal Reconstruction with Expectation Maximization in the Loop
Benjamin Biggs, Oliver Boyne, James Charles, Andrew Fitzgibbon, Roberto Cipolla
[pdf]
[DOI]

Learning to Count in the Crowd from Limited Labeled Data
Vishwanath A. Sindagi, Rajeev Yasarla, Deepak Sam Babu, R. Venkatesh Babu, Vishal M. Patel
[pdf]
[DOI]

SPOT: Selective Point Cloud Voting for Better Proposal in Point Cloud Object Detection
Hongyuan Du, Linjun Li, Bo Liu, Nuno Vasconcelos
[pdf]
[DOI]

Explainable Face Recognition
Jonathan R. Williford, Brandon B. May, Jeffrey Byrne
[pdf]
[DOI]

From Shadow Segmentation to Shadow Removal
Hieu Le, Dimitris Samaras
[pdf]
[DOI]

Diverse and Admissible Trajectory Prediction through Multimodal Context Understanding
Seong Hyeon Park, Gyubok Lee, Jimin Seo, Manoj Bhat, Minseok Kang, Jonathan Francis, Ashwin Jadhav, Paul Pu Liang, Louis-Philippe Morency
[pdf]
[DOI]

CONFIG: Controllable Neural Face Image Generation
Marek Kowalski, Stephan J. Garbin, Virginia Estellers, Tadas Baltrušaitis, Matthew Johnson, Jamie Shotton
[pdf]
[DOI]

Single View Metrology in the Wild
Rui Zhu, Xingyi Yang, Yannick Hold-Geoffroy, Federico Perazzi, Jonathan Eisenmann, Kalyan Sunkavalli, Manmohan Chandraker
[pdf]
[DOI]

Procedure Planning in Instructional Videos
Chien-Yi Chang, De-An Huang, Danfei Xu, Ehsan Adeli, Li Fei-Fei, Juan Carlos Niebles
[pdf]
[DOI]

Funnel Activation for Visual Recognition
Ningning Ma, Xiangyu Zhang, Jian Sun
[pdf]
[DOI]

GIQA: Generated Image Quality Assessment
Shuyang Gu, Jianmin Bao, Dong Chen, Fang Wen
[pdf]
[DOI]

Adversarial Continual Learning
Sayna Ebrahimi, Franziska Meier, Roberto Calandra, Trevor Darrell, Marcus Rohrbach
[pdf]
[DOI]

Adapting Object Detectors with Conditional Domain Normalization
Peng Su, Kun Wang, Xingyu Zeng, Shixiang Tang, Dapeng Chen, Di Qiu , Xiaogang Wang
[pdf]
[DOI]

HARD-Net: Hardness-AwaRe Discrimination Network for 3D Early Activity Prediction
Tianjiao Li, Jun Liu, Wei Zhang, Lingyu Duan
[pdf]
[DOI]

Pseudo RGB-D for Self-Improving Monocular SLAM and Depth Prediction
Lokender Tiwari, Pan Ji, Quoc-Huy Tran, Bingbing Zhuang, Saket Anand , Manmohan Chandraker
[pdf]
[DOI]

Interpretable and Generalizable Person Re-Identification with Query-Adaptive Convolution and Temporal Lifting
Shengcai Liao, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

Self-supervised Bayesian Deep Learning for Image Recovery with Applications to Compressive Sensing
Tongyao Pang, Yuhui Quan, Hui Ji
[pdf]
[DOI]

Graph-PCNN: Two Stage Human Pose Estimation with Graph Pose Refinement
Jian Wang, Xiang Long, Yuan Gao, Errui Ding, Shilei Wen
[pdf]
[DOI]

Semi-supervised Learning with a Teacher-student Network for Generalized Attribute Prediction
Minchul Shin
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Domain Adaptation with Noise Resistible Mutual-Training for Person Re-identification
Fang Zhao, Shengcai Liao, Guo-Sen Xie, Jian Zhao, Kaihao Zhang, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

DPDist: Comparing Point Clouds Using Deep Point Cloud Distance
Dahlia Urbach, Yizhak Ben-Shabat, Michael Lindenbaum
[pdf]
[DOI]

Bi-directional Cross-Modality Feature Propagation with Separation-and-Aggregation Gate for RGB-D Semantic Segmentation
Xiaokang Chen, Kwan-Yee Lin, Jingbo Wang, Wayne Wu, Chen Qian, Hongsheng Li, Gang Zeng
[pdf]
[DOI]

DataMix: Efficient Privacy-Preserving Edge-Cloud Inference
Zhijian Liu, Zhanghao Wu, Chuang Gan, Ligeng Zhu, Song Han
[pdf]
[DOI]

Neural Re-Rendering of Humans from a Single Image
Kripasindhu Sarkar, Dushyant Mehta, Weipeng Xu, Vladislav Golyanik, Christian Theobalt
[pdf]
[DOI]

Reversing the cycle: self-supervised deep stereo through enhanced monocular distillation
Filippo Aleotti, Fabio Tosi, Li Zhang, Matteo Poggi, Stefano Mattoccia
[pdf]
[DOI]

PIPAL: a Large-Scale Image Quality Assessment Dataset for Perceptual Image Restoration
Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy S. Ren, Chao Dong
[pdf]
[DOI]

Why do These Match? Explaining the Behavior of Image Similarity Models
Bryan A. Plummer, Mariya I. Vasileva, Vitali Petsiuk, Kate Saenko, David Forsyth
[pdf]
[DOI]

CooGAN: A Memory-Efficient Framework for High-Resolution Facial Attribute Editing
Xuanhong Chen, Bingbing Ni, Naiyuan Liu, Ziang Liu, Yiliu Jiang, Loc Truong, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

Progressive Transformers for End-to-End Sign Language Production
Ben Saunders, Necati Cihan Camgoz, Richard Bowden
[pdf]
[DOI]

Mask TextSpotter v3: Segmentation Proposal Network for Robust Scene Text Spotting
Minghui Liao, Guan Pang, Jing Huang, Tal Hassner, Xiang Bai
[pdf]
[DOI]

Making Affine Correspondences Work in Camera Geometry Computation
Daniel Barath, Michal Polic, Wolfgang Förstner, Torsten Sattler, Tomas Pajdla, Zuzana Kukelova
[pdf]
[DOI]

Sub-center ArcFace: Boosting Face Recognition by Large-scale Noisy Web Faces
Jiankang Deng, Jia Guo, Tongliang Liu, Mingming Gong, Stefanos Zafeiriou
[pdf]
[DOI]

Foley Music: Learning to Generate Music from Videos
Chuang Gan, Deng Huang, Peihao Chen, Joshua B. Tenenbaum, Antonio Torralba
[pdf]
[DOI]

Contrastive Multiview Coding
Yonglong Tian, Dilip Krishnan, Phillip Isola
[pdf]
[DOI]

Regional Homogeneity: Towards Learning Transferable Universal Adversarial Perturbations Against Defenses
Yingwei Li, Song Bai, Cihang Xie, Zhenyu Liao, Xiaohui Shen, Alan Yuille
[pdf]
[DOI]

Generative Low-bitwidth Data Free Quantization
Shoukai Xu, Haokun Li, Bohan Zhuang, Jing Liu, Jiezhang Cao, Chuangrun Liang, Mingkui Tan
[pdf]
[DOI]

Local Correlation Consistency for Knowledge Distillation
Xiaojie Li, Jianlong Wu, Hongyu Fang, Yue Liao, Fei Wang, Chen Qian
[pdf]
[DOI]

Perceiving 3D Human-Object Spatial Arrangements from a Single Image in the Wild
Jason Y. Zhang, Sam Pepose, Hanbyul Joo, Deva Ramanan, Jitendra Malik, Angjoo Kanazawa
[pdf]
[DOI]

Sep-Stereo: Visually Guided Stereophonic Audio Generation by Associating Source Separation
Hang Zhou, Xudong Xu, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Ziwei Liu
[pdf]
[DOI]

CelebA-Spoof: Large-Scale Face Anti-Spoofing Dataset with Rich Annotations
Yuanhan Zhang, ZhenFei Yin, Yidong Li, Guojun Yin, Junjie Yan, Jing Shao, Ziwei Liu
[pdf]
[DOI]

Thinking in Frequency: Face Forgery Detection by Mining Frequency-aware Clues
Yuyang Qian, Guojun Yin, Lu Sheng, Zixuan Chen, Jing Shao
[pdf]
[DOI]

Weakly-Supervised Cell Tracking via Backward-and-Forward Propagation
Kazuya Nishimura, Junya Hayashida, Chenyang Wang, Dai Fei Elmer Ker, Ryoma Bise
[pdf]
[DOI]

SeqHAND: RGB-Sequence-Based 3D Hand Pose and Shape Estimation
John Yang, Hyung Jin Chang, Seungeui Lee, Nojun Kwak
[pdf]
[DOI]

Rethinking the Distribution Gap of Person Re-identification with Camera-based Batch Normalization
Zijie Zhuang, Longhui Wei, Lingxi Xie, Tianyu Zhang, Hengheng Zhang , Haozhe Wu, Haizhou Ai, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

AMLN: Adversarial-based Mutual Learning Network for Online Knowledge Distillation
Xiaobing Zhang, Shijian Lu, Haigang Gong, Zhipeng Luo, Ming Liu
[pdf]
[DOI]

Online Multi-modal Person Search in Videos
Jiangyue Xia, Anyi Rao, Qingqiu Huang, Linning Xu, Jiangtao Wen, Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

Single Image Super-Resolution via a Holistic Attention Network
Ben Niu, Weilei Wen, Wenqi Ren, Xiangde Zhang, Lianping Yang, Shuzhen Wang, Kaihao Zhang, Xiaochun Cao, Haifeng Shen
[pdf]
[DOI]

Can You Read Me Now? Content Aware Rectification using Angle Supervision
Amir Markovitz, Inbal Lavi, Or Perel, Shai Mazor, Roee Litman
[pdf]
[DOI]

Momentum Batch Normalization for Deep Learning with Small Batch Size
Hongwei Yong, Jianqiang Huang, Deyu Meng, Xiansheng Hua, Lei Zhang
[pdf]
[DOI]

AdvPC: Transferable Adversarial Perturbations on 3D Point Clouds
Abdullah Hamdi, Sara Rojas, Ali Thabet, Bernard Ghanem
[pdf]
[DOI]

Edge-aware Graph Representation Learning and Reasoning for Face Parsing
Gusi Te, Yinglu Liu, Wei Hu, Hailin Shi, Tao Mei
[pdf]
[DOI]

BBS-Net: RGB-D Salient Object Detection with a Bifurcated Backbone Strategy Network
Deng-Ping Fan, Yingjie Zhai, Ali Borji, Jufeng Yang, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

G-LBM:Generative Low-dimensional Background Model Estimation from Video Sequences
Behnaz Rezaei, Amirreza Farnoosh, Sarah Ostadabbas
[pdf]
[DOI]

H3DNet: 3D Object Detection Using Hybrid Geometric Primitives
Zaiwei Zhang, Bo Sun, Haitao Yang, Qixing Huang
[pdf]
[DOI]

Expressive Telepresence via Modular Codec Avatars
Hang Chu, Shugao Ma, Fernando De la Torre, Sanja Fidler, Yaser Sheikh
[pdf]
[DOI]

Cascade Graph Neural Networks for RGB-D Salient Object Detection
Ao Luo, Xin Li, Fan Yang, Zhicheng Jiao, Hong Cheng, Siwei Lyu
[pdf]
[DOI]

FairALM: Augmented Lagrangian Method for Training Fair Models with Little Regret
Vishnu Suresh Lokhande, Aditya Kumar Akash, Sathya N. Ravi, Vikas Singh
[pdf]
[DOI]

Generating Videos of Zero-Shot Compositions of Actions and Objects
Megha Nawhal, Mengyao Zhai, Andreas Lehrmann, Leonid Sigal, Greg Mori
[pdf]
[DOI]

ViTAA: Visual-Textual Attributes Alignment in Person Search by Natural Language
Zhe Wang, Zhiyuan Fang, Jun Wang, Yezhou Yang
[pdf]
[DOI]

Renovating Parsing R-CNN for Accurate Multiple Human Parsing
Lu Yang, Qing Song, Zhihui Wang, Mengjie Hu, Chun Liu, Xueshi Xin, Wenhe Jia, Songcen Xu
[pdf]
[DOI]

Multi-Task Curriculum Framework for Open-Set Semi-Supervised Learning
Qing Yu, Daiki Ikami, Go Irie, Kiyoharu Aizawa
[pdf]
[DOI]

Gradient-Induced Co-Saliency Detection
Zhao Zhang, Wenda Jin, Jun Xu, Ming-Ming Cheng
[pdf]
[DOI]

Nighttime Defogging Using High-Low Frequency Decomposition and Grayscale-Color Networks
Wending Yan, Robby T. Tan, Dengxin Dai
[pdf]
[DOI]

SegFix: Model-Agnostic Boundary Refinement for Segmentation
Yuhui Yuan, Jingyi Xie, Xilin Chen, Jingdong Wang
[pdf]
[DOI]

Spatio-Temporal Graph Transformer Networks for Pedestrian Trajectory Prediction
Cunjun Yu, Xiao Ma, Jiawei Ren, Haiyu Zhao, Shuai Yi
[pdf]
[DOI]

Fast Bi-layer Neural Synthesis of One-Shot Realistic Head Avatars
Egor Zakharov, Aleksei Ivakhnenko, Aliaksandra Shysheya, Victor Lempitsky
[pdf]
[DOI]

Neural Geometric Parser for Single Image Camera Calibration
Jinwoo Lee, Minhyuk Sung, Hyunjoon Lee, Junho Kim
[pdf]
[DOI]

Learning Flow-based Feature Warping for Face Frontalization with Illumination Inconsistent Supervision
Yuxiang Wei, Ming Liu, Haolin Wang, Ruifeng Zhu, Guosheng Hu, Wangmeng Zuo
[pdf]
[DOI]

Learning Architectures for Binary Networks
Dahyun Kim, Kunal Pratap Singh, Jonghyun Choi
[pdf]
[DOI]

Semantic View Synthesis
Hsin-Ping Huang, Hung-Yu Tseng, Hsin-Ying Lee, Jia-Bin Huang
[pdf]
[DOI]

An Analysis of Sketched IRLS for Accelerated Sparse Residual Regression
Daichi Iwata, Michael Waechter, Wen-Yan Lin, Yasuyuki Matsushita
[pdf]
[DOI]

Relative Pose from Deep Learned Depth and a Single Affine Correspondence
Ivan Eichhardt, Daniel Barath
[pdf]
[DOI]

Video Super-Resolution with Recurrent Structure-Detail Network
Takashi Isobe, Xu Jia, Shuhang Gu, Songjiang Li, Shengjin Wang, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

Shape Adaptor: A Learnable Resizing Module
Shikun Liu, Zhe Lin, Yilin Wang, Jianming Zhang, Federico Perazzi, Edward Johns
[pdf]
[DOI]

Shuffle and Attend: Video Domain Adaptation
Jinwoo Choi, Gaurav Sharma, Samuel Schulter, Jia-Bin Huang
[pdf]
[DOI]

DRG: Dual Relation Graph for Human-Object Interaction Detection
Chen Gao, Jiarui Xu, Yuliang Zou, Jia-Bin Huang
[pdf]
[DOI]

Flow-edge Guided Video Completion
Chen Gao, Ayush Saraf, Jia-Bin Huang, Johannes Kopf
[pdf]
[DOI]

End-to-End Trainable Deep Active Contour Models for Automated Image Segmentation: Delineating Buildings in Aerial Imagery
Ali Hatamizadeh, Debleena Sengupta, Demetri Terzopoulos
[pdf]
[DOI]

Towards End-to-end Video-based Eye-Tracking
Seonwook Park, Emre Aksan, Xucong Zhang, Otmar Hilliges
[pdf]
[DOI]

Generating Handwriting via Decoupled Style Descriptors
Atsunobu Kotani, Stefanie Tellex, James Tompkin
[pdf]
[DOI]

LEED: Label-Free Expression Editing via Disentanglement
Rongliang Wu, Shijian Lu
[pdf]
[DOI]

Fashion Captioning: Towards Generating Accurate Descriptions with Semantic Rewards
Xuewen Yang, Heming Zhang, Di Jin, Yingru Liu, Chi-Hao Wu, Jianchao Tan, Dongliang Xie, Jue Wang, Xin Wang
[pdf]
[DOI]

Reducing Language Biases in Visual Question Answering with Visually-Grounded Question Encoder
Gouthaman KV, Anurag Mittal
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Cross-Modal Alignment for Multi-Person 3D Pose Estimation
Jogendra Nath Kundu, Ambareesh Revanur, Govind Vitthal Waghmare, Rahul Mysore Venkatesh, R. Venkatesh Babu
[pdf]
[DOI]

Class-Incremental Domain Adaptation
Jogendra Nath Kundu, Rahul Mysore Venkatesh, Naveen Venkat, Ambareesh Revanur, R. Venkatesh Babu
[pdf]
[DOI]

Anti-Bandit Neural Architecture Search for Model Defense
Hanlin Chen, Baochang Zhang, Song Xue, Xuan Gong, Hong Liu, Rongrong Ji, David Doermann
[pdf]
[DOI]

Wavelet-Based Dual-Branch Network for Image Demoiréing
Lin Liu, Jianzhuang Liu, Shanxin Yuan, Gregory Slabaugh, Aleš Leonardis, Wengang Zhou, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

Low Light Video Enhancement using Synthetic Data Produced with an Intermediate Domain Mapping
Danai Triantafyllidou, Sean Moran, Steven McDonagh, Sarah Parisot, Gregory Slabaugh
[pdf]
[DOI]

Non-Local Spatial Propagation Network for Depth Completion
Jinsun Park, Kyungdon Joo, Zhe Hu, Chi-Kuei Liu, In So Kweon
[pdf]
[DOI]

DanbooRegion: An Illustration Region Dataset
Lvmin Zhang, Yi JI, Chunping Liu
[pdf]
[DOI]

Event Enhanced High-Quality Image Recovery
Bishan Wang, Jingwei He, Lei Yu, Gui-Song Xia, Wen Yang
[pdf]
[DOI]

PackDet: Packed Long-Head Object Detector
Kun Ding, Guojin He, Huxiang Gu, Zisha Zhong, Shiming Xiang, Chunhong Pan
[pdf]
[DOI]

A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS
Xuefei Ning, Yin Zheng, Tianchen Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang
[pdf]
[DOI]

Learning Semantic Neural Tree for Human Parsing
Ruyi Ji, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Yanjun Wu, Chen Zhao, Feiyue Huang, Siwei Lyu
[pdf]
[DOI]

Sketching Image Gist: Human-Mimetic Hierarchical Scene Graph Generation
Wenbin Wang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen
[pdf]
[DOI]

Burst Denoising via Temporally Shifted Wavelet Transforms
Xuejian Rong, Denis Demandolx, Kevin Matzen, Priyam Chatterjee, Yingli Tian
[pdf]
[DOI]

JSSR: A Joint Synthesis, Segmentation, and Registration System for 3D Multi-Modal Image Alignment of Large-scale Pathological CT Scans
Fengze Liu, Jinzheng Cai, Yuankai Huo, Chi-Tung Cheng, Ashwin Raju, Dakai Jin, Jing Xiao, Alan Yuille, Le Lu, ChienHung Liao, Adam P. Harrison
[pdf]
[DOI]

SimAug: Learning Robust Representations from Simulation for Trajectory Prediction
Junwei Liang, Lu Jiang, Alexander Hauptmann
[pdf]
[DOI]

ScribbleBox: Interactive Annotation Framework for Video Object Segmentation
Bowen Chen, Huan Ling, Xiaohui Zeng, Jun Gao, Ziyue Xu, Sanja Fidler
[pdf]
[DOI]

Rethinking Pseudo-LiDAR Representation
Xinzhu Ma, Shinan Liu, Zhiyi Xia, Hongwen Zhang, Xingyu Zeng, Wanli Ouyang
[pdf]
[DOI]

Deep Multi Depth Panoramas for View Synthesis
Kai-En Lin, Zexiang Xu, Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Yannick Hold-Geoffroy, Stephen DiVerdi, Qi Sun, Kalyan Sunkavalli, Ravi Ramamoorthi
[pdf]
[DOI]

MINI-Net: Multiple Instance Ranking Network for Video Highlight Detection
Fa-Ting Hong, Xuanteng Huang, Wei-Hong Li, Wei-Shi Zheng
[pdf]
[DOI]

ContactPose: A Dataset of Grasps with Object Contact and Hand Pose
Samarth Brahmbhatt, Chengcheng Tang, Christopher D. Twigg, Charles C. Kemp, James Hays
[pdf]
[DOI]

API-Net: Robust Generative Classifier via a Single Discriminator
Xinshuai Dong, Hong Liu, Rongrong Ji, Liujuan Cao, Qixiang Ye, Jianzhuang Liu, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

Bias-based Universal Adversarial Patch Attack for Automatic Check-out
Aishan Liu, Jiakai Wang, Xianglong Liu, Bowen Cao, Chongzhi Zhang, Hang Yu
[pdf]
[DOI]

Imbalanced Continual Learning with Partitioning Reservoir Sampling
Chris Dongjoo Kim, Jinseo Jeong, Gunhee Kim
[pdf]
[DOI]

Guided Collaborative Training for Pixel-wise Semi-Supervised Learning
Zhanghan Ke, Di Qiu, Kaican Li, Qiong Yan, Rynson W.H. Lau
[pdf]
[DOI]

Stacking Networks Dynamically for Image Restoration Based on the Plug-and-Play Framework
Haixin Wang, Tianhao Zhang, Muzhi Yu, Jinan Sun, Wei Ye, Chen Wang , Shikun Zhang
[pdf]
[DOI]

Efficient Transfer Learning via Joint Adaptation of Network Architecture and Weight
Ming Sun, Haoxuan Dou, Junjie Yan
[pdf]
[DOI]

Spatial Attention Pyramid Network for Unsupervised Domain Adaptation
Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Pengfei Zhu
[pdf]
[DOI]

GSIR: Generalizable 3D Shape Interpretation and Reconstruction
Jianren Wang, Zhaoyuan Fang
[pdf]
[DOI]

Weakly Supervised 3D Object Detection from Lidar Point Cloud
Qinghao Meng, Wenguan Wang, Tianfei Zhou, Jianbing Shen, Luc Van Gool , Dengxin Dai
[pdf]
[DOI]

Two-phase Pseudo Label Densification for Self-training based Domain Adaptation
Inkyu Shin, Sanghyun Woo, Fei Pan, In So Kweon
[pdf]
[DOI]

Adaptive Offline Quintuplet Loss for Image-Text Matching
Tianlang Chen, Jiajun Deng, Jiebo Luo
[pdf]
[DOI]

Learning Object Placement by Inpainting for Compositional Data Augmentation
Lingzhi Zhang, Tarmily Wen, Jie Min, Jiancong Wang, David Han, Jianbo Shi
[pdf]
[DOI]

Deep Vectorization of Technical Drawings
Vage Egiazarian, Oleg Voynov, Alexey Artemov, Denis Volkhonskiy, Aleksandr Safin, Maria Taktasheva, Denis Zorin, Evgeny Burnaev
[pdf]
[DOI]

CAD-Deform: Deformable Fitting of CAD Models to 3D Scans
Vladislav Ishimtsev, Alexey Bokhovkin, Alexey Artemov, Savva Ignatyev , Matthias Niessner, Denis Zorin, Evgeny Burnaev
[pdf]
[DOI]

An Image Enhancing Pattern-based Sparsity for Real-time Inference on Mobile Devices
Xiaolong Ma, Wei Niu, Tianyun Zhang, Sijia Liu, Sheng Lin, Hongjia Li, Wujie Wen, Xiang Chen, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren, Yanzhi Wang
[pdf]
[DOI]

AutoTrajectory: Label-free Trajectory Extraction and Prediction from Videos using Dynamic Points
Yuexin Ma, Xinge Zhu, Xinjing Cheng, Ruigang Yang, Jiming Liu, Dinesh Manocha
[pdf]
[DOI]

Multi-Agent Embodied Question Answering in Interactive Environments
Sinan Tan, Weilai Xiang, Huaping Liu, Di Guo, Fuchun Sun
[pdf]
[DOI]

Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching
Jingwen He, Yihao Liu, Yu Qiao, Chao Dong
[pdf]
[DOI]

Segmenting Transparent Objects in the Wild
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Mingyu Ding, Chunhua Shen, Ping Luo
[pdf]
[DOI]

Length-Controllable Image Captioning
Chaorui Deng, Ning Ding, Mingkui Tan, Qi Wu
[pdf]
[DOI]

Few-Shot Semantic Segmentation with Democratic Attention Networks
Haochen Wang, Xudong Zhang, Yutao Hu, Yandan Yang, Xianbin Cao, Xiantong Zhen
[pdf]
[DOI]

Defocus Blur Detection via Depth Distillation
Xiaodong Cun, Chi-Man Pun
[pdf]
[DOI]

Motion Guided 3D Pose Estimation from Videos
Jingbo Wang, Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

Reflection Separation via Multi-bounce Polarization State Tracing
Rui Li, Simeng Qiu, Guangming Zang, Wolfgang Heidrich
[pdf]
[DOI]

SipMask: Spatial Information Preservation for Fast Image and Video Instance Segmentation
Jiale Cao, Rao Muhammad Anwer, Hisham Cholakkal, Fahad Shahbaz Khan, Yanwei Pang, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

SemanticAdv: Generating Adversarial Examples via Attribute-conditioned Image Editing
Haonan Qiu, Chaowei Xiao, Lei Yang, Xinchen Yan, Honglak Lee, Bo Li
[pdf]
[DOI]

Learning with Noisy Class Labels for Instance Segmentation
Longrong Yang, Fanman Meng, Hongliang Li, Qingbo Wu, Qishang Cheng
[pdf]
[DOI]

Deep Image Clustering with Category-Style Representation
Junjie Zhao, Donghuan Lu, Kai Ma, Yu Zhang, Yefeng Zheng
[pdf]
[DOI]

Self-supervised Motion Representation via Scattering Local Motion Cues
Yuan Tian, Zhaohui Che, Wenbo Bao, Guangtao Zhai, Zhiyong Gao
[pdf]
[DOI]

Improving Monocular Depth Estimation by Leveraging Structural Awareness and Complementary Datasets
Tian Chen, Shijie An, Yuan Zhang, Chongyang Ma , Huayan Wang, Xiaoyan Guo, Wen Zheng
[pdf]
[DOI]

BMBC: Bilateral Motion Estimation with Bilateral Cost Volume for Video Interpolation
Junheum Park, Keunsoo Ko, Chul Lee, Chang-Su Kim
[pdf]
[DOI]

Hard negative examples are hard, but useful
Hong Xuan, Abby Stylianou, Xiaotong Liu, Robert Pless
[pdf]
[DOI]

ReActNet: Towards Precise Binary Neural Network with Generalized Activation Functions
Zechun Liu, Zhiqiang Shen, Marios Savvides, Kwang-Ting Cheng
[pdf]
[DOI]

Video Object Detection via Object-level Temporal Aggregation
Chun-Han Yao, Chen Fang, Xiaohui Shen, Yangyue Wan, Ming-Hsuan Yang
[pdf]
[DOI]

Object Detection with a Unified Label Space from Multiple Datasets
Xiangyun Zhao, Samuel Schulter, Gaurav Sharma, Yi-Hsuan Tsai, Manmohan Chandraker, Ying Wu
[pdf]
[DOI]

Lift, Splat, Shoot: Encoding Images from Arbitrary Camera Rigs by Implicitly Unprojecting to 3D
Jonah Philion, Sanja Fidler
[pdf]
[DOI]

Comprehensive Image Captioning via Scene Graph Decomposition
Yiwu Zhong, Liwei Wang, Jianshu Chen, Dong Yu, Yin Li
[pdf]
[DOI]

Symbiotic Adversarial Learning for Attribute-based Person Search
Yu-Tong Cao, Jingya Wang, Dacheng Tao
[pdf]
[DOI]

Amplifying Key Cues for Human-Object-Interaction Detection
Yang Liu, Qingchao Chen, Andrew Zisserman
[pdf]
[DOI]

Rethinking Few-shot Image Classification: A Good Embedding is All You Need?
Yonglong Tian, Yue Wang, Dilip Krishnan, Joshua B. Tenenbaum, Phillip Isola
[pdf]
[DOI]

Adversarial Background-Aware Loss for Weakly-supervised Temporal Activity Localization
Kyle Min, Jason J. Corso
[pdf]
[DOI]

Action Localization through Continual Predictive Learning
Sathyanarayanan Aakur, Sudeep Sarkar
[pdf]
[DOI]

Generative View-Correlation Adaptation for Semi-Supervised Multi-View Learning
Yunyu Liu, Lichen Wang, Yue Bai, Can Qin, Zhengming Ding, Yun Fu
[pdf]
[DOI]

READ: Reciprocal Attention Discriminator for Image-to-Video Re-Identification
Minho Shim, Hsuan-I Ho, Jinhyung Kim, Dongyoon Wee
[pdf]
[DOI]

3D Human Shape Reconstruction from a Polarization Image
Shihao Zou, Xinxin Zuo, Yiming Qian, Sen Wang, Chi Xu, Minglun Gong , Li Cheng
[pdf]
[DOI]

The Devil is in the Details: Self-Supervised Attention for Vehicle Re-Identification
Pirazh Khorramshahi, Neehar Peri, Jun-cheng Chen, Rama Chellappa
[pdf]
[DOI]

Improving One-stage Visual Grounding by Recursive Sub-query Construction
Zhengyuan Yang, Tianlang Chen, Liwei Wang, Jiebo Luo
[pdf]
[DOI]

Multi-level Wavelet-based Generative Adversarial Network for Perceptual Quality Enhancement of Compressed Video
Jianyi Wang, Xin Deng, Mai Xu, Congyong Chen, Yuhang Song
[pdf]
[DOI]

Example-Guided Image Synthesis using Masked Spatial-Channel Attention and Self-Supervision
Haitian Zheng, Haofu Liao, Lele Chen, Wei Xiong, Tianlang Chen, Jiebo Luo
[pdf]
[DOI]

Content-Consistent Matching for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Guangrui Li, Guoliang Kang, Wu Liu, Yunchao Wei, Yi Yang
[pdf]
[DOI]

AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting
Wenhai Wang, Xuebo Liu, Xiaozhong Ji, Enze Xie, Ding Liang, ZhiBo Yang, Tong Lu, Chunhua Shen, Ping Luo
[pdf]
[DOI]

History Repeats Itself: Human Motion Prediction via Motion Attention
Wei Mao, Miaomiao Liu, Mathieu Salzmann
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Video Object Segmentation with Joint Hotspot Tracking
Lu Zhang, Jianming Zhang, Zhe Lin, Radomír Měch, Huchuan Lu, You He
[pdf]
[DOI]

SRNet: Improving Generalization in 3D Human Pose Estimation with a Split-and-Recombine Approach
Ailing Zeng, Xiao Sun, Fuyang Huang, Minhao Liu, Qiang Xu, Stephen Lin
[pdf]
[DOI]

CAFE-GAN: Arbitrary Face Attribute Editing with Complementary Attention Feature
Jeong gi Kwak, David K. Han, Hanseok Ko
[pdf]
[DOI]

MimicDet: Bridging the Gap Between One-Stage and Two-Stage Object Detection
Xin Lu, Quanquan Li, Buyu Li, Junjie Yan
[pdf]
[DOI]

Latent Topic-aware Multi-Label Classification
Jianghong Ma, Yang Liu
[pdf]
[DOI]

Finding It at Another Side: A Viewpoint-Adapted Matching Encoder for Change Captioning
Xiangxi Shi, Xu Yang, Jiuxiang Gu, Shafiq Joty, Jianfei Cai
[pdf]
[DOI]

Attract, Perturb, and Explore: Learning a Feature Alignment Network for Semi-supervised Domain Adaptation
Taekyung Kim, Changick Kim
[pdf]
[DOI]

Curriculum Manager for Source Selection in Multi-Source Domain Adaptation
Luyu Yang, Yogesh Balaji, Ser-Nam Lim, Abhinav Shrivastava
[pdf]
[DOI]

Powering One-shot Topological NAS with Stabilized Share-parameter Proxy
Ronghao Guo, Chen Lin, Chuming Li, Keyu Tian, Ming Sun, Lu Sheng, Junjie Yan
[pdf]
[DOI]

Classes Matter: A Fine-grained Adversarial Approach to Cross-domain Semantic Segmentation
Haoran Wang, Tong Shen, Wei Zhang, Ling-Yu Duan, Tao Mei
[pdf]
[DOI]

Boundary-preserving Mask R-CNN
Tianheng Cheng, Xinggang Wang, Lichao Huang, Wenyu Liu
[pdf]
[DOI]

Self-supervised Single-view 3D Reconstruction via Semantic Consistency
Xueting Li, Sifei Liu, Kihwan Kim, Shalini De Mello, Varun Jampani, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz
[pdf]
[DOI]

MetaDistiller: Network Self-Boosting via Meta-Learned Top-Down Distillation
Benlin Liu, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou, Cho-Jui Hsieh
[pdf]
[DOI]

Learning Monocular Visual Odometry via Self-Supervised Long-Term Modeling
Yuliang Zou, Pan Ji, Quoc-Huy Tran, Jia-Bin Huang, Manmohan Chandraker
[pdf]
[DOI]

The Devil is in Classification: A Simple Framework for Long-tail Instance Segmentation
Tao Wang, Yu Li, Bingyi Kang, Junnan Li, Junhao Liew, Sheng Tang, Steven Hoi, Jiashi Feng
[pdf]
[DOI]

What is Learned in Deep Uncalibrated Photometric Stereo?
Guanying Chen, Michael Waechter, Boxin Shi, Kwan-Yee K. Wong, Yasuyuki Matsushita
[pdf]
[DOI]

Prior-based Domain Adaptive Object Detection for Hazy and Rainy Conditions
Vishwanath A. Sindagi, Poojan Oza, Rajeev Yasarla, Vishal M. Patel
[pdf]
[DOI]

Adversarial Ranking Attack and Defense
Mo Zhou, Zhenxing Niu, Le Wang, Qilin Zhang, Gang Hua
[pdf]
[DOI]

ReDro: Efficiently Learning Large-sized SPD Visual Representation
Saimunur Rahman, Lei Wang, Changming Sun, Luping Zhou
[pdf]
[DOI]

Graph-Based Social Relation Reasoning
Wanhua Li, Yueqi Duan, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, Jie Zhou
[pdf]
[DOI]

EPNet: Enhancing Point Features with Image Semantics for 3D Object Detection
Tengteng Huang, Zhe Liu, Xiwu Chen, Xiang Bai
[pdf]
[DOI]

Self-Supervised Monocular 3D Face Reconstruction by Occlusion-Aware Multi-view Geometry Consistency
Jiaxiang Shang, Tianwei Shen, Shiwei li, Lei Zhou, Mingmin Zhen, Tian Fang, Long Quan
[pdf]
[DOI]

Asynchronous Interaction Aggregation for Action Detection
Jiajun Tang, Jin Xia, Xinzhi Mu, Bo Pang, Cewu Lu
[pdf]
[DOI]

Shape and Viewpoint without Keypoints
Shubham Goel, Angjoo Kanazawa, Jitendra Malik
[pdf]
[DOI]

Learning Attentive and Hierarchical Representations for 3D Shape Recognition
Jiaxin Chen, Jie Qin, Yuming Shen, Li Liu, Fan Zhu, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

TF-NAS: Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search
Yibo Hu, Xiang Wu, Ran He
[pdf]
[DOI]

Associative3D: Volumetric Reconstruction from Sparse Views
Shengyi Qian, Linyi Jin, David F. Fouhey
[pdf]
[DOI]

PlugNet: Degradation Aware Scene Text Recognition Supervised by a Pluggable Super-Resolution Unit
Yongqiang Mou, Lei Tan, Hui Yang, Jingying Chen, Leyuan Liu, Rui Yan, Yaohong Huang
[pdf]
[DOI]

Memory Selection Network for Video Propagation
Ruizheng Wu, Huaijia Lin, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia
[pdf]
[DOI]

Disentangled Non-local Neural Networks
Minghao Yin, Zhuliang Yao, Yue Cao, Xiu Li, Zheng Zhang, Stephen Lin, Han Hu
[pdf]
[DOI]

URVOS: Unified Referring Video Object Segmentation Network with a Large-Scale Benchmark
Seonguk Seo, Joon-Young Lee, Bohyung Han
[pdf]
[DOI]

Generalizing Person Re-Identification by Camera-Aware Invariance Learning and Cross-Domain Mixup
Chuanchen Luo, Chunfeng Song, Zhaoxiang Zhang
[pdf]
[DOI]

Semi-Supervised Crowd Counting via Self-Training on Surrogate Tasks
Yan Liu, Lingqiao Liu, Peng Wang, Pingping Zhang, Yinjie Lei
[pdf]
[DOI]

Dynamic R-CNN: Towards High Quality Object Detection via Dynamic Training
Hongkai Zhang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Naiyan Wang, Xilin Chen
[pdf]
[DOI]

Boosting Decision-based Black-box Adversarial Attacks with Random Sign Flip
Weilun Chen, Zhaoxiang Zhang, Xiaolin Hu, Baoyuan Wu
[pdf]
[DOI]

Knowledge Transfer via Dense Cross-Layer Mutual-Distillation
Anbang Yao, Dawei Sun
[pdf]
[DOI]

Matching Guided Distillation
Kaiyu Yue, Jiangfan Deng, Feng Zhou
[pdf]
[DOI]

Clustering Driven Deep Autoencoder for Video Anomaly Detection
Yunpeng Chang, Zhigang Tu, Wei Xie, Junsong Yuan
[pdf]
[DOI]

Learning to Compose Hypercolumns for Visual Correspondence
Juhong Min, Jongmin Lee, Jean Ponce, Minsu Cho
[pdf]
[DOI]

Stochastic Bundle Adjustment for Efficient and Scalable 3D Reconstruction
Lei Zhou, Zixin Luo, Mingmin Zhen, Tianwei Shen, Shiwei Li, Zhuofei Huang, Tian Fang, Long Quan
[pdf]
[DOI]

Object-based Illumination Estimation with Rendering-aware Neural Networks
Xin Wei, Guojun Chen, Yue Dong, Stephen Lin, Xin Tong
[pdf]
[DOI]

Progressive Point Cloud Deconvolution Generation Network
Le Hui, Rui Xu, Jin Xie, Jianjun Qian, Jian Yang
[pdf]
[DOI]

SSCGAN: Facial Attribute Editing via Style Skip Connections
Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji
[pdf]
[DOI]

Negative Pseudo Labeling using Class Proportion for Semantic Segmentation in Pathology
Hiroki Tokunaga, Brian Kenji Iwana, Yuki Teramoto, Akihiko Yoshizawa , Ryoma Bise
[pdf]
[DOI]

Learn to Propagate Reliably on Noisy Affinity Graphs
Lei Yang, Qingqiu Huang, Huaiyi Huang, Linning Xu, Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

Fair DARTS: Eliminating Unfair Advantages in Differentiable Architecture Search
Xiangxiang Chu, Tianbao Zhou, Bo Zhang, Jixiang Li
[pdf]
[DOI]

TANet: Towards Fully Automatic Tooth Arrangement
Guodong Wei, Zhiming Cui, Yumeng Liu, Nenglun Chen, Runnan Chen, Guiqing Li, Wenping Wang
[pdf]
[DOI]

UnionDet: Union-Level Detector Towards Real-Time Human-Object Interaction Detection
Bumsoo Kim, Taeho Choi, Jaewoo Kang, Hyunwoo J. Kim
[pdf]
[DOI]

GSNet: Joint Vehicle Pose and Shape Reconstruction with Geometrical and Scene-aware Supervision
Lei Ke, Shichao Li, Yanan Sun, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang
[pdf]
[DOI]

Resolution Switchable Networks for Runtime Efficient Image Recognition
Yikai Wang, Fuchun Sun, Duo Li, Anbang Yao
[pdf]
[DOI]

SMAP: Single-Shot Multi-Person Absolute 3D Pose Estimation
Jianan Zhen, Qi Fang, Jiaming Sun, Wentao Liu, Wei Jiang, Hujun Bao , Xiaowei Zhou
[pdf]
[DOI]

Learning to Detect Open Classes for Universal Domain Adaptation
Bo Fu, Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang
[pdf]
[DOI]

Visual Compositional Learning for Human-Object Interaction Detection
Zhi Hou, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, Dacheng Tao
[pdf]
[DOI]

Deep Plastic Surgery: Robust and Controllable Image Editing with Human-Drawn Sketches
Shuai Yang, Zhangyang Wang, Jiaying Liu, Zongming Guo
[pdf]
[DOI]

Rethinking Class Activation Mapping for Weakly Supervised Object Localization
Wonho Bae, Junhyug Noh, Gunhee Kim
[pdf]
[DOI]

OS2D: One-Stage One-Shot Object Detection by Matching Anchor Features
Anton Osokin, Denis Sumin, Vasily Lomakin
[pdf]
[DOI]

Interpretable Neural Network Decoupling
Yuchao Li, Rongrong Ji, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Chenqian Yan, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

Omni-sourced Webly-supervised Learning for Video Recognition
Haodong Duan, Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Wentao Liu, Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

CurveLane-NAS: Unifying Lane-Sensitive Architecture Search and Adaptive Point Blending
Hang Xu, Shaoju Wang, Xinyue Cai, Wei Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li
[pdf]
[DOI]

Contextual-Relation Consistent Domain Adaptation for Semantic Segmentation
Jiaxing Huang, Shijian Lu, Dayan Guan, Xiaobing Zhang
[pdf]
[DOI]

Estimating People Flows to Better Count Them in Crowded Scenes
Weizhe Liu, Mathieu Salzmann, Pascal Fua
[pdf]
[DOI]

Generate to Adapt: Resolution Adaption Network for Surveillance Face Recognition
Han Fang, Weihong Deng, Yaoyao Zhong, Jiani Hu
[pdf]
[DOI]

Learning Feature Embeddings for Discriminant Model based Tracking
Linyu Zheng, Ming Tang, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Hanqing Lu
[pdf]
[DOI]

WeightNet: Revisiting the Design Space of Weight Networks
Ningning Ma, Xiangyu Zhang, Jiawei Huang, Jian Sun
[pdf]
[DOI]

Partially-Shared Variational Auto-encoders for Unsupervised Domain Adaptation with Target Shift
Ryuhei Takahashi, Atsushi Hashimoto, Motoharu Sonogashira, Masaaki Iiyama
[pdf]
[DOI]

Learning Where to Focus for Efficient Video Object Detection
Zhengkai Jiang, Yu Liu, Ceyuan Yang, Jihao Liu, Peng Gao, Qian Zhang, Shiming Xiang, Chunhong Pan
[pdf]
[DOI]

Learning Object Permanence from Video
Aviv Shamsian, Ofri Kleinfeld, Amir Globerson, Gal Chechik
[pdf]
[DOI]

Adaptive Text Recognition through Visual Matching
Chuhan Zhang, Ankush Gupta, Andrew Zisserman
[pdf]
[DOI]

Actions as Moving Points
Yixuan Li, Zixu Wang, Limin Wang, Gangshan Wu
[pdf]
[DOI]

Learning to Exploit Multiple Vision Modalities by Using Grafted Networks
Yuhuang Hu, Tobi Delbruck, Shih-Chii Liu
[pdf]
[DOI]

Geometric Correspondence Fields: Learned Differentiable Rendering for 3D Pose Refinement in the Wild
Alexander Grabner, Yaming Wang, Peizhao Zhang, Peihong Guo, Tong Xiao, Peter Vajda, Peter M. Roth, Vincent Lepetit
[pdf]
[DOI]

3D Fluid Flow Reconstruction Using Compact Light Field PIV
Zhong Li, Yu Ji, Jingyi Yu, Jinwei Ye
[pdf]
[DOI]

Contextual Diversity for Active Learning
Sharat Agarwal, Himanshu Arora, Saket Anand, Chetan Arora
[pdf]
[DOI]

Temporal Aggregate Representations for Long-Range Video Understanding
Fadime Sener, Dipika Singhania, Angela Yao
[pdf]
[DOI]

Stochastic Fine-grained Labeling of Multi-state Sign Glosses for Continuous Sign Language Recognition
Zhe Niu, Brian Mak
[pdf]
[DOI]

General 3D Room Layout from a Single View by Render-and-Compare
Sinisa Stekovic, Shreyas Hampali, Mahdi Rad, Sayan Deb Sarkar, Friedrich Fraundorfer, Vincent Lepetit
[pdf]
[DOI]

Neural Dense Non-Rigid Structure from Motion with Latent Space Constraints
Vikramjit Sidhu, Edgar Tretschk, Vladislav Golyanik, Antonio Agudo, Christian Theobalt
[pdf]
[DOI]

Multimodal Memorability: Modeling Effects of Semantics and Decay on Video Memorability
Anelise Newman, Camilo Fosco, Vincent Casser, Allen Lee, Barry McNamara, Aude Oliva
[pdf]
[DOI]

Yet Another Intermediate-Level Attack
Qizhang Li, Yiwen Guo, Hao Chen
[pdf]
[DOI]

Topology-Change-Aware Volumetric Fusion for Dynamic Scene Reconstruction
Chao Li, Xiaohu Guo
[pdf]
[DOI]

Early Exit Or Not: Resource-Efficient Blind Quality Enhancement for Compressed Images
Qunliang Xing, Mai Xu, Tianyi Li, Zhenyu Guan
[pdf]
[DOI]

PatchNets: Patch-Based Generalizable Deep Implicit 3D Shape Representations
Edgar Tretschk, Ayush Tewari, Vladislav Golyanik, Michael Zollhöfer, Carsten Stoll, Christian Theobalt
[pdf]
[DOI]

How does Lipschitz Regularization Influence GAN Training?
Yipeng Qin, Niloy Mitra, Peter Wonka
[pdf]
[DOI]

Infrastructure-based Multi-Camera Calibration using Radial Projections
Yukai Lin, Viktor Larsson, Marcel Geppert, Zuzana Kukelova, Marc Pollefeys, Torsten Sattler
[pdf]
[DOI]

MotionSqueeze: Neural Motion Feature Learning for Video Understanding
Heeseung Kwon, Manjin Kim, Suha Kwak, Minsu Cho
[pdf]
[DOI]

Polarized Optical-Flow Gyroscope
Masada Tzabari, Yoav Y. Schechner
[pdf]
[DOI]

Online Meta-Learning for Multi-Source and Semi-Supervised Domain Adaptation
Da Li, Timothy Hospedales
[pdf]
[DOI]

An Ensemble of Epoch-wise Empirical Bayes for Few-shot Learning
Yaoyao Liu, Bernt Schiele, Qianru Sun
[pdf]
[DOI]

On the Effectiveness of Image Rotation for Open Set Domain Adaptation
Silvia Bucci, Mohammad Reza Loghmani, Tatiana Tommasi
[pdf]
[DOI]

Combining Task Predictors via Enhancing Joint Predictability
Kwang In Kim, Christian Richardt, Hyung Jin Chang
[pdf]
[DOI]

Multi-Scale Positive Sample Refinement for Few-Shot Object Detection
Jiaxi Wu, Songtao Liu, Di Huang, Yunhong Wang
[pdf]
[DOI]

Single-Image Depth Prediction Makes Feature Matching Easier
Carl Toft, Daniyar Turmukhambetov, Torsten Sattler, Fredrik Kahl, Gabriel J. Brostow
[pdf]
[DOI]

Deep Reinforced Attention Learning for Quality-Aware Visual Recognition
Duo Li, Qifeng Chen
[pdf]
[DOI]

CFAD: Coarse-to-Fine Action Detector for Spatiotemporal Action Localization
Yuxi Li, Weiyao Lin, John See, Ning Xu Shugong Xu, Ke Yan, Cong Yang
[pdf]
[DOI]

Learning Joint Spatial-Temporal Transformations for Video Inpainting
Yanhong Zeng, Jianlong Fu, Hongyang Chao
[pdf]
[DOI]

Single Path One-Shot Neural Architecture Search with Uniform Sampling
Zichao Guo, Xiangyu Zhang, Haoyuan Mu, Wen Heng, Zechun Liu, Yichen Wei, Jian Sun
[pdf]
[DOI]

Learning to Generate Novel Domains for Domain Generalization
Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Timothy Hospedales, Tao Xiang
[pdf]
[DOI]

Continuous Adaptation for Interactive Object Segmentation by Learning from Corrections
Theodora Kontogianni, Michael Gygli, Jasper Uijlings, Vittorio Ferrari
[pdf]
[DOI]

Impact of base dataset design on few-shot image classification
Othman Sbai, Camille Couprie, Mathieu Aubry
[pdf]
[DOI]

Invertible Zero-Shot Recognition Flows
Yuming Shen, Jie Qin, Lei Huang, Li Liu, Fan Zhu, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

GeoLayout: Geometry Driven Room Layout Estimation Based on Depth Maps of Planes
Weidong Zhang, Wei Zhang, Yinda Zhang
[pdf]
[DOI]

Location Sensitive Image Retrieval and Tagging
Raul Gomez, Jaume Gibert, Lluis Gomez, Dimosthenis Karatzas
[pdf]
[DOI]

Joint 3D Layout and Depth Prediction from a Single Indoor Panorama Image
Wei Zeng, Sezer Karaoglu, Theo Gevers
[pdf]
[DOI]

Guessing State Tracking for Visual Dialogue
Wei Pang, Xiaojie Wang
[pdf]
[DOI]

Memory-Efficient Incremental Learning Through Feature Adaptation
Ahmet Iscen, Jeffrey Zhang, Svetlana Lazebnik, Cordelia Schmid
[pdf]
[DOI]

Neural Voice Puppetry: Audio-driven Facial Reenactment
Justus Thies, Mohamed Elgharib, Ayush Tewari, Christian Theobalt, Matthias Nießner
[pdf]
[DOI]

One-Shot Unsupervised Cross-Domain Detection
Antonio D’Innocente, Francesco Cappio Borlino, Silvia Bucci, Barbara Caputo, Tatiana Tommasi
[pdf]
[DOI]

Stochastic Frequency Masking to Improve Super-Resolution and Denoising Networks
Majed El Helou, Ruofan Zhou, Sabine Süsstrunk
[pdf]
[DOI]

Probabilistic Future Prediction for Video Scene Understanding
Anthony Hu, Fergal Cotter, Nikhil Mohan, Corina Gurau, Alex Kendall
[pdf]
[DOI]

Suppressing Mislabeled Data via Grouping and Self-Attention
Xiaojiang Peng, Kai Wang, Zhaoyang Zeng, Qing Li, Jianfei Yang, Yu Qiao
[pdf]
[DOI]

Class-wise Dynamic Graph Convolution for Semantic Segmentation
Hanzhe Hu, Deyi Ji, Weihao Gan, Shuai Bai, Wei Wu, Junjie Yan
[pdf]
[DOI]

Character-Preserving Coherent Story Visualization
Yun-Zhu Song, Zhi Rui Tam, Hung-Jen Chen, Huiao-Han Lu, Hong-Han Shuai
[pdf]
[DOI]

GINet: Graph Interaction Network for Scene Parsing
Tianyi Wu, Yu Lu, Yu Zhu, Chuang Zhang, MingWu, Zhanyu Ma, Guodong Guo
[pdf]
[DOI]

Tensor Low-Rank Reconstruction for Semantic Segmentation
Wanli Chen, Xinge Zhu, Ruoqi Sun, Junjun He, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen , Bei Yu
[pdf]
[DOI]

Attentive Normalization
Xilai Li, Wei Sun, Tianfu Wu 
[pdf]
[DOI]

Count- and Similarity-aware R-CNN for Pedestrian Detection
Jin Xie, Hisham Cholakkal, Rao Muhammad Anwer, Fahad Shahbaz Khan, Yanwei Pang, Ling Shao, Mubarak Shah
[pdf]
[DOI]

TRADI: Tracking Deep Neural network Weight Distributions
Gianni Franchi, Andrei Bursuc, Emanuel Aldea, Séverine Dubuisson, Isabelle Bloch
[pdf]
[DOI]

Spatiotemporal Attacks for Embodied Agents
Aishan Liu, Tairan Huang, Xianglong Liu, Yitao Xu, Yuqing Ma, Xinyun Chen, Stephen J. Maybank, Dacheng Tao
[pdf]
[DOI]

Caption-Supervised Face Recognition: Training a State-of-the-Art Face Model without Manual Annotation
Qingqiu Huang, Lei Yang, Huaiyi Huang, Tong Wu, Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

Unselfie: Translating Selfies to Neutral-pose Portraits in the Wild
Liqian Ma, Zhe Lin, Connelly Barnes, Alexei A Efros, Jingwan Lu
[pdf]
[DOI]

Design and Interpretation of Universal Adversarial Patches in Face Detection
Xiao Yang, Fangyun Wei, Hongyang Zhang, Jun Zhu
[pdf]
[DOI]

Few-Shot Object Detection and Viewpoint Estimation for Objects in the Wild
Yang Xiao, Renaud Marlet
[pdf]
[DOI]

Weakly Supervised 3D Hand Pose Estimation via Biomechanical Constraints
Adrian Spurr, Umar Iqbal, Pavlo Molchanov, Otmar Hilliges, Jan Kautz
[pdf]
[DOI]

Dynamic Dual-Attentive Aggregation Learning for Visible-Infrared Person Re-Identification
Mang Ye, Jianbing Shen, David J. Crandall, Ling Shao, Jiebo Luo
[pdf]
[DOI]

Contextual Heterogeneous Graph Network for Human-Object Interaction Detection
Hai Wang, Wei-shi Zheng, Ling Yingbiao
[pdf]
[DOI]

Zero-Shot Image Super-Resolution with Depth Guided Internal Degradation Learning
Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang
[pdf]
[DOI]

A Closest Point Proposal for MCMC-based Probabilistic Surface Registration
Dennis Madsen, Andreas Morel-Forster, Patrick Kahr, Dana Rahbani, Thomas Vetter, Marcel Lüthi
[pdf]
[DOI]

Interactive Video Object Segmentation Using Global and Local Transfer Modules
Yuk Heo, Yeong Jun Koh, Chang-Su Kim
[pdf]
[DOI]

End-to-end Interpretable Learning of Non-blind Image Deblurring
Thomas Eboli, Jian Sun, Jean Ponce
[pdf]
[DOI]

Employing Multi-Estimations for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Junsong Fan, Zhaoxiang Zhang, Tieniu Tan
[pdf]
[DOI]

Learning Noise-Aware Encoder-Decoder from Noisy Labels by Alternating Back-Propagation for Saliency Detection
Jing Zhang, Jianwen Xie, Nick Barnes
[pdf]
[DOI]

Rethinking Image Deraining via Rain Streaks and Vapors
Yinglong Wang, Yibing Song, Chao Ma, Bing Zeng
[pdf]
[DOI]

Finding Non-Uniform Quantization Schemes using Multi-Task Gaussian Processes
Marcelo Gennari do Nascimento, Theo W. Costain, Victor Adrian Prisacariu
[pdf]
[DOI]

Is Sharing of Egocentric Video Giving Away Your Biometric Signature?
Daksh Thapar, Chetan Arora, Aditya Nigam
[pdf]
[DOI]

Captioning Images Taken by People Who Are Blind
Danna Gurari, Yinan Zhao, Meng Zhang, Nilavra Bhattacharya
[pdf]
[DOI]

Improving Semantic Segmentation via Decoupled Body and Edge Supervision
Xiangtai Li, Xia Li, Li Zhang, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Zhouchen Lin, Shaohua Tan, Yunhai Tong
[pdf]
[DOI]

Conditional Entropy Coding for Efficient Video Compression
Jerry Liu, Shenlong Wang, Wei-Chiu Ma, Meet Shah, Rui Hu, Pranaab Dhawan, Raquel Urtasun
[pdf]
[DOI]

Differentiable Feature Aggregation Search for Knowledge Distillation
Yushuo Guan, Pengyu Zhao, Bingxuan Wang, Yuanxing Zhang, Cong Yao, Kaigui Bian, Jian Tang
[pdf]
[DOI]

Attention Guided Anomaly Localization in Images
Shashanka Venkataramanan, Kuan-Chuan Peng, Rajat Vikram Singh, Abhijit Mahalanobis
[pdf]
[DOI]

Self-supervised Video Representation Learning by Pace Prediction
Jiangliu Wang, Jianbo Jiao, Yun-Hui Liu
[pdf]
[DOI]

Full-Body Awareness from Partial Observations
Chris Rockwell, David F. Fouhey
[pdf]
[DOI]

Reinforced Axial Refinement Network for Monocular 3D Object Detection
Lijie Liu, Chufan Wu, Jiwen Lu, Lingxi Xie, Jie Zhou, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

Self-Supervised Multi-Task Procedure Learning from Instructional Videos
Ehsan Elhamifar, Dat Huynh
[pdf]
[DOI]

CosyPose: Consistent multi-view multi-object 6D pose estimation
Yann Labbé, Justin Carpentier, Mathieu Aubry, Josef Sivic
[pdf]
[DOI]

In-Domain GAN Inversion for Real Image Editing
Jiapeng Zhu, Yujun Shen, Deli Zhao, Bolei Zhou
[pdf]
[DOI]

Key Frame Proposal Network for Efficient Pose Estimation in Videos
Yuexi Zhang, Yin Wang, Octavia Camps, Mario Sznaier
[pdf]
[DOI]

Exchangeable Deep Neural Networks for Set-to-Set Matching and Learning
Yuki Saito, Takuma Nakamura, Hirotaka Hachiya, Kenji Fukumizu
[pdf]
[DOI]

Making Sense of CNNs: Interpreting Deep Representations & Their Invariances with INNs
Robin Rombach, Patrick Esser, Björn Ommer
[pdf]
[DOI]

Cross-Modal Weighting Network for RGB-D Salient Object Detection
Gongyang Li, Zhi Liu, Linwei Ye, Yang Wang, Haibin Ling
[pdf]
[DOI]

Open-set Adversarial Defense
Rui Shao, Pramuditha Perera, Pong C. Yuen, Vishal M. Patel
[pdf]
[DOI]

Deep Image Compression using Decoder Side Information
Sharon Ayzik, Shai Avidan
[pdf]
[DOI]

Meta-Sim2: Unsupervised Learning of Scene Structure for Synthetic Data Generation
Jeevan Devaranjan, Amlan Kar, Sanja Fidler
[pdf]
[DOI]

A Generic Visualization Approach for Convolutional Neural Networks
Ahmed Taha, Xitong Yang, Abhinav Shrivastava, Larry Davis
[pdf]
[DOI]

Interactive Annotation of 3D Object Geometry using 2D Scribbles
Tianchang Shen, Jun Gao, Amlan Kar, Sanja Fidler
[pdf]
[DOI]

Hierarchical Kinematic Human Mesh Recovery
Georgios Georgakis, Ren Li, Srikrishna Karanam, Terrence Chen, Jana Košecká, Ziyan Wu
[pdf]
[DOI]

Multi-Loss Rebalancing Algorithm for Monocular Depth Estimation
Jae-Han Lee, Chang-Su Kim
[pdf]
[DOI]

3D Bird Reconstruction: a Dataset, Model, and Shape Recovery from a Single View
Marc Badger, Yufu Wang, Adarsh Modh, Ammon Perkes, Nikos Kolotouros , Bernd G. Pfrommer, Marc F. Schmidt, Kostas Daniilidis
[pdf]
[DOI]

We Have So Much In Common: Modeling Semantic Relational Set Abstractions in Videos
Alex Andonian, Camilo Fosco, Mathew Monfort, Allen Lee, Rogerio Feris, Carl Vondrick, Aude Oliva
[pdf]
[DOI]

Joint Optimization for Multi-Person Shape Models from Markerless 3D-Scans
Samuel Zeitvogel, Johannes Dornheim, Astrid Laubenheimer
[pdf]
[DOI]

Accurate RGB-D Salient Object Detection via Collaborative Learning
Wei Ji, Jingjing Li, Miao Zhang, Yongri Piao, Huchuan Lu
[pdf]
[DOI]

Finding Your (3D) Center: 3D Object Detection Using a Learned Loss
David Griffiths, Jan Boehm, Tobias Ritschel
[pdf]
[DOI]

Collaborative Training between Region Proposal Localization and Classification for Domain Adaptive Object Detection
Ganlong Zhao, Guanbin Li, Ruijia Xu, Liang Lin
[pdf]
[DOI]

Two Stream Active Query Suggestion for Active Learning in Connectomics
Zudi Lin, Donglai Wei, Won-Dong Jang, Siyan Zhou, Xupeng Chen, Xueying Wang, Richard Schalek, Daniel Berger, Brian Matejek, Lee Kamentsky, Adi Peleg, Daniel Haehn, Thouis Jones, Toufiq Parag, Jeff Lichtman, Hanspeter Pfister
[pdf]
[DOI]

Pix2Surf: Learning Parametric 3D Surface Models of Objects from Images
Jiahui Lei, Srinath Sridhar, Paul Guerrero, Minhyuk Sung, Niloy Mitra, Leonidas J. Guibas
[pdf]
[DOI]

6D Camera Relocalization in Ambiguous Scenes via Continuous Multimodal Inference
Mai Bui, Tolga Birdal, Haowen Deng, Shadi Albarqouni, Leonidas Guibas, Slobodan Ilic, Nassir Navab
[pdf]
[DOI]

Modeling Artistic Workflows for Image Generation and Editing
Hung-Yu Tseng, Matthew Fisher, Jingwan Lu, Yijun Li, Vladimir Kim, Ming-Hsuan Yang
[pdf]
[DOI]

A Large-scale Annotated Mechanical Components Benchmark for Classification and Retrieval Tasks with Deep Neural Networks
Sangpil Kim, Hyung-gun Chi, Xiao Hu, Qixing Huang, Karthik Ramani
[pdf]
[DOI]

Hidden Footprints: Learning Contextual Walkability from 3D Human Trails
Jin Sun, Hadar Averbuch-Elor, Qianqian Wang, Noah Snavely
[pdf]
[DOI]

Self-Supervised Learning of Audio-Visual Objects from Video
Triantafyllos Afouras, Andrew Owens, Joon Son Chung, Andrew Zisserman
[pdf]
[DOI]

GAN-based Garment Generation Using Sewing Pattern Images
Yu Shen, Junbang Liang, Ming C. Lin
[pdf]
[DOI]

Style Transfer for Co-Speech Gesture Animation: A Multi-Speaker Conditional-Mixture Approach
Chaitanya Ahuja, Dong Won Lee, Yukiko I. Nakano, Louis-Philippe Morency
[pdf]
[DOI]

An LSTM Approach to Temporal 3D Object Detection in LiDAR Point Clouds
Rui Huang, Wanyue Zhang, Abhijit Kundu, Caroline Pantofaru, David A Ross, Thomas Funkhouser, Alireza Fathi
[pdf]
[DOI]

Monotonicity Prior for Cloud Tomography
Tamar Loeub, Aviad Levis, Vadim Holodovsky, Yoav Y. Schechner
[pdf]
[DOI]

Learning Trailer Moments in Full-Length Movies with Co-Contrastive Attention
Lezi Wang, Dong Liu, Rohit Puri, Dimitris N. Metaxas
[pdf]
[DOI]

Preserving Semantic Neighborhoods for Robust Cross-modal Retrieval
Christopher Thomas, Adriana Kovashka
[pdf]
[DOI]

Large-scale Pretraining for Visual Dialog: A Simple State-of-the-Art Baseline
Vishvak Murahari, Dhruv Batra, Devi Parikh, Abhishek Das
[pdf]
[DOI]

Learning to Generate Grounded Visual Captions without Localization Supervision
Chih-Yao Ma, Yannis Kalantidis, Ghassan AlRegib, Peter Vajda, Marcus Rohrbach, Zsolt Kira
[pdf]
[DOI]

Neural Hair Rendering
Menglei Chai, Jian Ren, Sergey Tulyakov
[pdf]
[DOI]

JNR: Joint-based Neural Rig Representation for Compact 3D Face Modeling
Noranart Vesdapunt, Mitch Rundle, HsiangTao Wu, Baoyuan Wang
[pdf]
[DOI]

On Disentangling Spoof Trace for Generic Face Anti-Spoofing
Yaojie Liu, Joel Stehouwer, Xiaoming Liu
[pdf]
[DOI]

Streaming Object Detection for 3-D Point Clouds
Wei Han, Zhengdong Zhang, Benjamin Caine, Brandon Yang, Christoph Sprunk, Ouais Alsharif, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen
[pdf]
[DOI]

NAS-DIP: Learning Deep Image Prior with Neural Architecture Search
Yun-Chun Chen, Chen Gao, Esther Robb, Jia-Bin Huang
[pdf]
[DOI]

Learning to Learn in a Semi-Supervised Fashion
Yun-Chun Chen, Chao-Te Chou, Yu-Chiang Frank Wang
[pdf]
[DOI]

FeatMatch: Feature-Based Augmentation for Semi-Supervised Learning
Chia-Wen Kuo, Chih-Yao Ma, Jia-Bin Huang, Zsolt Kira
[pdf]
[DOI]

RadarNet: Exploiting Radar for Robust Perception of Dynamic Objects
Bin Yang, Runsheng Guo, Ming Liang, Sergio Casas, Raquel Urtasun
[pdf]
[DOI]

Seeing the Un-Scene: Learning Amodal Semantic Maps for Room Navigation
Medhini Narasimhan, Erik Wijmans, Xinlei Chen, Trevor Darrell, Dhruv Batra, Devi Parikh, Amanpreet Singh
[pdf]
[DOI]

Learning to Separate: Detecting Heavily-Occluded Objects in Urban Scenes
Chenhongyi Yang, Vitaly Ablavsky, Kaihong Wang, Qi Feng, Margrit Betke
[pdf]
[DOI]

Towards causal benchmarking of bias in face analysis algorithms
Guha Balakrishnan, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Pietro Perona
[pdf]
[DOI]

Learning and Memorizing Representative Prototypes for 3D Point Cloud Semantic and Instance Segmentation
Tong He, Dong Gong, Zhi Tian, Chunhua Shen
[pdf]
[DOI]

Knowledge-Based Video Question Answering with Unsupervised Scene Descriptions
Noa Garcia, Yuta Nakashima
[pdf]
[DOI]

Transformation Consistency Regularization – A Semi-Supervised Paradigm for Image-to-Image Translation
Aamir Mustafa, Rafal K. Mantiuk
[pdf]
[DOI]

LIRA: Lifelong Image Restoration from Unknown Blended Distortions
Jianzhao Liu, Jianxin Lin, Xin Li, Wei Zhou, Sen Liu, Zhibo Chen
[pdf]
[DOI]

HDNet: Human Depth Estimation for Multi-Person Camera-Space Localization
Jiahao Lin, Gim Hee Lee
[pdf]
[DOI]

SOLO: Segmenting Objects by Locations
Xinlong Wang, Tao Kong, Chunhua Shen, Yuning Jiang, Lei Li
[pdf]
[DOI]

Learning to See in the Dark with Events
Song Zhang, Yu Zhang, Zhe Jiang, Dongqing Zou, Jimmy Ren, Bin Zhou
[pdf]
[DOI]

Trajectron++: Dynamically-Feasible Trajectory Forecasting With Heterogeneous Data
Tim Salzmann, Boris Ivanovic, Punarjay Chakravarty, Marco Pavone
[pdf]
[DOI]

Context-Gated Convolution
Xudong Lin, Lin Ma, Wei Liu, Shih-Fu Chang
[pdf]
[DOI]

Polynomial Regression Network for Variable-Number Lane Detection
Bingke Wang, Zilei Wang, Yixin Zhang
[pdf]
[DOI]

Structural Deep Metric Learning for Room Layout Estimation
Wenzhao Zheng, Jiwen Lu, Jie Zhou
[pdf]
[DOI]

Adaptive Task Sampling for Meta-Learning
Chenghao Liu, Zhihao Wang, Doyen Sahoo, Yuan Fang Kun Zhang, Steven C.H. Hoi
[pdf]
[DOI]

Deep Complementary Joint Model for Complex Scene Registration and Few-shot Segmentation on Medical Images
Yuting He, Tiantian Li, Guanyu Yang, Youyong Kong, Yang Chen, Huazhong Shu, Jean-Louis Coatrieux, Jean-Louis Dillenseger, Shuo Li
[pdf]
[DOI]

Improving Multispectral Pedestrian Detection by Addressing Modality Imbalance Problems
Kailai Zhou, Linsen Chen, Xun Cao
[pdf]
[DOI]

High-Resolution Image Inpainting with Iterative Confidence Feedback and Guided Upsampling
Yu Zeng, Zhe Lin, Jimei Yang, Jianming Zhang, Eli Shechtman, Huchuan Lu
[pdf]
[DOI]

Online Ensemble Model Compression using Knowledge Distillation
Devesh Walawalkar, Zhiqiang Shen, Marios Savvides
[pdf]
[DOI]

Deep Learning-based Pupil Center Detection for Fast and Accurate Eye Tracking System
Kang Il Lee, Jung Ho Jeon, Byung Cheol Song
[pdf]
[DOI]

Efficient Residue Number System Based Winograd Convolution
Zhi-Gang Liu, Matthew Mattina
[pdf]
[DOI]

Robust Tracking against Adversarial Attacks
Shuai Jia, Chao Ma, Yibing Song, Xiaokang Yang
[pdf]
[DOI]

Single-Shot Neural Relighting and SVBRDF Estimation
Shen Sang, Manmohan Chandraker
[pdf]
[DOI]

Unsupervised 3D Human Pose Representation with Viewpoint and Pose Disentanglement
Qiang Nie , Ziwei Liu , Yunhui Liu 
[pdf]
[DOI]

Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture Search
Yiming Hu, Yuding Liang, Zichao Guo, Ruosi Wan, Xiangyu Zhang, Yichen Wei, Qingyi Gu, Jian Sun
[pdf]
[DOI]

RobustScanner: Dynamically Enhancing Positional Clues for Robust Text Recognition
Xiaoyu Yue, Zhanghui Kuang, Chenhao Lin, Hongbin Sun, Wayne Zhang
[pdf]
[DOI]

Towards Fast, Accurate and Stable 3D Dense Face Alignment
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Yang Yang, Fan Yang, Zhen Lei, Stan Z. Li
[pdf]
[DOI]

Iterative Feature Transformation for Fast and Versatile Universal Style Transfer
Tai-Yin Chiu, Danna Gurari
[pdf]
[DOI]

CATCH: Context-based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search
Xin Chen, Yawen Duan, Zewei Chen, Hang Xu, Zihao Chen, Xiaodan Liang, Tong Zhang, Zhenguo Li
[pdf]
[DOI]

Toward Faster and Simpler Matrix Normalization via Rank-1 Update
Tan Yu, Yunfeng Cai, Ping Li
[pdf]
[DOI]

Accurate Polarimetric BRDF for Real Polarization Scene Rendering
Yuhi Kondo, Taishi Ono, Legong Sun, Yasutaka Hirasawa, Jun Murayama
[pdf]
[DOI]

Lensless Imaging with Focusing Sparse URA Masks in Long-Wave Infrared and its Application for Human Detection
Ilya Reshetouski, Hideki Oyaizu, Kenichiro Nakamura, Ryuta Satoh, Suguru Ushiki, Ryuichi Tadano, Atsushi Ito, Jun Murayama
[pdf]
[DOI]

Topology-Preserving Class-Incremental Learning
Xiaoyu Tao, Xinyuan Chang, Xiaopeng Hong, Xing Wei, Yihong Gong
[pdf]
[DOI]

Inter-Image Communication for Weakly Supervised Localization
Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang
[pdf]
[DOI]

UFO²: A Unified Framework towards Omni-supervised Object Detection
Zhongzheng Ren, Zhiding Yu, Xiaodong Yang, Ming-Yu Liu, Alexander G. Schwing, Jan Kautz
[pdf]
[DOI]

iCaps: An Interpretable Classifier via Disentangled Capsule Networks
Dahuin Jung, Jonghyun Lee, Jihun Yi, Sungroh Yoon
[pdf]
[DOI]

Detecting Natural Disasters, Damage, and Incidents in the Wild
Ethan Weber, Nuria Marzo, Dim P. Papadopoulos, Aritro Biswas, Agata Lapedriza, Ferda Ofli, Muhammad Imran, Antonio Torralba
[pdf]
[DOI]

Dynamic ReLU
Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Mengchen Liu, Dongdong Chen, Lu Yuan, Zicheng Liu
[pdf]
[DOI]

Acquiring Dynamic Light Fields through Coded Aperture Camera
Kohei Sakai, Keita Takahashi, Toshiaki Fujii, Hajime Nagahara
[pdf]
[DOI]

Gait Recognition from a Single Image using a Phase-Aware Gait Cycle Reconstruction Network
Chi Xu, Yasushi Makihara, Xiang Li, Yasushi Yagi, Jianfeng Lu
[pdf]
[DOI]

Informative Sample Mining Network for Multi-Domain Image-to-Image Translation
Jie Cao, Huaibo Huang, Yi Li, Ran He, Zhenan Sun
[pdf]
[DOI]

Spherical Feature Transform for Deep Metric Learning
Yuke Zhu, Yan Bai, Yichen Wei
[pdf]
[DOI]

Semantic Equivalent Adversarial Data Augmentation for Visual Question Answering
Ruixue Tang, Chao Ma, Wei Emma Zhang, Qi Wu, Xiaokang Yang
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Multi-View CNN for Salient View Selection of 3D Objects and Scenes
Ran Song, Wei Zhang, Yitian Zhao, Yonghuai Liu
[pdf]
[DOI]

Representation Sharing for Fast Object Detector Search and Beyond
Yujie Zhong, Zelu Deng, Sheng Guo, Matthew R. Scott, Weilin Huang
[pdf]
[DOI]

Peeking into occluded joints: A novel framework for crowd pose estimation
Lingteng Qiu, Xuanye Zhang, Yanran Li, Guanbin Li, Xiaojun Wu, Zixiang Xiong, Xiaoguang Han, Shuguang Cui
[pdf]
[DOI]

RubiksNet: Learnable 3D-Shift for Efficient Video Action Recognition
Linxi Fan, Shyamal Buch, Guanzhi Wang, Ryan Cao, Yuke Zhu, Juan Carlos Niebles, Li Fei-Fei
[pdf]
[DOI]

Deep Hashing with Active Pairwise Supervision
Ziwei Wang, Quan Zheng, Jiwen Lu, Jie Zhou
[pdf]
[DOI]

Graph Edit Distance Reward: Learning to Edit Scene Graph
Lichang Chen, Guosheng Lin, Shijie Wang, Qingyao Wu
[pdf]
[DOI]

Malleable 2.5D Convolution: Learning Receptive Fields along the Depth-axis for RGB-D Scene Parsing
Yajie Xing, Jingbo Wang, Gang Zeng
[pdf]
[DOI]

Feature-metric Loss for Self-supervised Learning of Depth and Egomotion
Chang Shu, Kun Yu, Zhixiang Duan, Kuiyuan Yang
[pdf]
[DOI]

Propagating Over Phrase Relations for One-Stage Visual Grounding
Sibei Yang, Guanbin Li, Yizhou Yu
[pdf]
[DOI]

Adversarial Semantic Data Augmentation for Human Pose Estimation
Yanrui Bin, Xuan Cao, Xinya Chen, Yanhao Ge, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Changxin Gao, Nong Sang
[pdf]
[DOI]

Free View Synthesis
Gernot Riegler, Vladlen Koltun
[pdf]
[DOI]

Face Anti-Spoofing via Disentangled Representation Learning
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Ying Tai, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Haichuan Song, Lizhuang Ma
[pdf]
[DOI]

Prime-Aware Adaptive Distillation
Youcai Zhang, Zhonghao Lan, Yuchen Dai, Fangao Zeng, Yan Bai, Jie Chang, Yichen Wei
[pdf]
[DOI]

Meta-Learning with Network Pruning
Hongduan Tian, Bo Liu, Xiao-Tong Yuan, Qingshan Liu
[pdf]
[DOI]

Spiral Generative Network for Image Extrapolation
Dongsheng Guo, Hongzhi Liu, Haoru Zhao, Yunhao Cheng, Qingwei Song, Zhaorui Gu, Haiyong Zheng, Bing Zheng
[pdf]
[DOI]

SceneSketcher: Fine-Grained Image Retrieval with Scene Sketches
Fang Liu, Changqing Zou, Xiaoming Deng, Ran Zuo, Yu-Kun Lai, Cuixia Ma, Yong-Jin Liu, Hongan Wang
[pdf]
[DOI]

Few-shot Compositional Font Generation with Dual Memory
Junbum Cha, Sanghyuk Chun, Gayoung Lee, Bado Lee, Seonghyeon Kim, Hwalsuk Lee
[pdf]
[DOI]

PUGeo-Net: A Geometry-centric Network for 3D Point Cloud Upsampling
Yue Qian, Junhui Hou, Sam Kwong, Ying He
[pdf]
[DOI]

Handcrafted Outlier Detection Revisited
Luca Cavalli, Viktor Larsson, Martin Ralf Oswald, Torsten Sattler, Marc Pollefeys
[pdf]
[DOI]

The Average Mixing Kernel Signature
Luca Cosmo, Giorgia Minello, Michael Bronstein, Luca Rossi, Andrea Torsello
[pdf]
[DOI]

BCNet: Learning Body and Cloth Shape from A Single Image
Boyi Jiang, Juyong Zhang, Yang Hong, Jinhao Luo, Ligang Liu, Hujun Bao
[pdf]
[DOI]

Self-supervised Keypoint Correspondences for Multi-Person Pose Estimation and Tracking in Videos
Umer Rafi, Andreas Doering, Bastian Leibe, Juergen Gall
[pdf]
[DOI]

Interactive Multi-Dimension Modulation with Dynamic Controllable Residual Learning for Image Restoration
Jingwen He, Chao Dong, Yu Qiao
[pdf]
[DOI]

Polysemy Deciphering Network for Human-Object Interaction Detection
Xubin Zhong, Changxing Ding, Xian Qu, Dacheng Tao
[pdf]
[DOI]

PODNet: Pooled Outputs Distillation for Small-Tasks Incremental Learning
Arthur Douillard, Matthieu Cord, Charles Ollion, Thomas Robert, Eduardo Valle
[pdf]
[DOI]

Learning Graph-Convolutional Representations for Point Cloud Denoising
Francesca Pistilli, Giulia Fracastoro, Diego Valsesia, Enrico Magli
[pdf]
[DOI]

Semantic Line Detection Using Mirror Attention and Comparative Ranking and Matching
Dongkwon Jin, Jun-Tae Lee,  Chang-Su Kim
[pdf]
[DOI]

A Differentiable Recurrent Surface for Asynchronous Event-Based Data
Marco Cannici, Marco Ciccone, Andrea Romanoni , Matteo Matteucci
[pdf]
[DOI]

Fine-Grained Visual Classification via Progressive Multi-Granularity Training of Jigsaw Patches
Ruoyi Du, Dongliang Chang, Ayan Kumar Bhunia, Jiyang Xie, Zhanyu Ma , Yi-Zhe Song, Jun Guo
[pdf]
[DOI]

LiteFlowNet3: Resolving Correspondence Ambiguity for More Accurate Optical Flow Estimation
Tak-Wai Hui, Chen Change Loy
[pdf]
[DOI]

Microscopy Image Restoration with Deep Wiener-Kolmogorov Filters
Valeriya Pronina, Filippos Kokkinos, Dmitry V. Dylov, Stamatios Lefkimmiatis
[pdf]
[DOI]

ScanRefer: 3D Object Localization in RGB-D Scans using Natural Language
Dave Zhenyu Chen, Angel X. Chang, Matthias Nießner
[pdf]
[DOI]

JSENet: Joint Semantic Segmentation and Edge Detection Network for 3D Point Clouds
Zeyu Hu, Mingmin Zhen, Xuyang Bai, Hongbo Fu, Chiew-lan Tai
[pdf]
[DOI]

Motion-Excited Sampler: Video Adversarial Attack with Sparked Prior
Hu Zhang, Linchao Zhu, Yi Zhu, Yi Yang
[pdf]
[DOI]

An Inference Algorithm for Multi-Label MRF-MAP Problems with Clique Size 100
Ishant Shanu, Siddhant Bharti, Chetan Arora, S. N. Maheshwari
[pdf]
[DOI]

Dual Refinement Underwater Object Detection Network
Baojie Fan, Wei Chen, Yang Cong, Jiandong Tian
[pdf]
[DOI]

Multiple Sound Sources Localization from Coarse to Fine
Rui Qian, Di Hu, Heinrich Dinkel, Mengyue Wu, Ning Xu, Weiyao Lin
[pdf]
[DOI]

Task-Aware Quantization Network for JPEG Image Compression
Jinyoung Choi, Bohyung Han
[pdf]
[DOI]

Energy-Based Models for Deep Probabilistic Regression
Fredrik K. Gustafsson, Martin Danelljan, Goutam Bhat, Thomas B. Schön
[pdf]
[DOI]

CLOTH3D: Clothed 3D Humans
Hugo Bertiche, Meysam Madadi, Sergio Escalera
[pdf]
[DOI]

Encoding Structure-Texture Relation with P-Net for Anomaly Detection in Retinal Images
Kang Zhou, Yuting Xiao, Jianlong Yang, Jun Cheng, Wen Liu, Weixin Luo, Zaiwang Gu, Jiang Liu, Shenghua Gao
[pdf]
[DOI]

CLNet: A Compact Latent Network for Fast Adjusting Siamese Trackers
Xingping Dong, Jianbing Shen, Ling Shao, Fatih Porikli
[pdf]
[DOI]

Occlusion-Aware Siamese Network for Human Pose Estimation
Lu Zhou, Yingying Chen, Yunze Gao, Jinqiao Wang, Hanqing Lu
[pdf]
[DOI]

Learning to Predict Salient Faces: A Novel Visual-Audio Saliency Model
Yufan Liu, Minglang Qiao, Mai Xu, Bing Li, Weiming Hu, Ali Borji
[pdf]
[DOI]

NormalGAN: Learning Detailed 3D Human from a Single RGB-D Image
Lizhen Wang, Xiaochen Zhao, Tao Yu, Songtao Wang, Yebin Liu
[pdf]
[DOI]

Model-based occlusion disentanglement for image-to-image translation
Fabio Pizzati, Pietro Cerri, Raoul de Charette
[pdf]
[DOI]

Rotation-robust Intersection over Union for 3D Object Detection
Yu Zheng, Danyang Zhang, Sinan Xie, Jiwen Lu, Jie Zhou
[pdf]
[DOI]

New Threats against Object Detector with Non-local Block
Yi Huang, Fan Wang, Adams Wai-Kin Kong, Kwok-Yan Lam
[pdf]
[DOI]

Self-Supervised CycleGAN for Object-Preserving Image-to-Image Domain Adaptation
Xinpeng Xie, Jiawei Chen, Yuexiang Li, Linlin Shen, Kai Ma, Yefeng Zheng
[pdf]
[DOI]

On the Usage of the Trifocal Tensor in Motion Segmentation
Federica Arrigoni, Luca Magri, Tomas Pajdla
[pdf]
[DOI]

3D-Rotation-Equivariant Quaternion Neural Networks
Wen Shen, Binbin Zhang, Shikun Huang, Zhihua Wei, Quanshi Zhang
[pdf]
[DOI]

InterHand2.6M: A Dataset and Baseline for 3D Interacting Hand Pose Estimation from a Single RGB Image
Gyeongsik Moon, Shoou-I Yu, He Wen, Takaaki Shiratori, Kyoung Mu Lee
[pdf]
[DOI]

Active Crowd Counting with Limited Supervision
Zhen Zhao, Miaojing Shi, Xiaoxiao Zhao, Li Li
[pdf]
[DOI]

Self-Supervised Monocular Depth Estimation: Solving the Dynamic Object Problem by Semantic Guidance
Marvin Klingner, Jan-Aike Termhlen, Jonas Mikolajczyk, Tim Fingscheidt
[pdf]
[DOI]

Hierarchical Visual-Textual Graph for Temporal Activity Localization via Language
Shaoxiang Chen, Yu-Gang Jiang
[pdf]
[DOI]

Do Not Mask What You Do Not Need to Mask: a Parser-Free Virtual Try-On
Thibaut Issenhuth, Jérémie Mary, Clément Calauzènes
[pdf]
[DOI]

NODIS: Neural Ordinary Differential Scene Understanding
Yuren Cong, Hanno Ackermann, Wentong Liao, Michael Ying Yang, Bodo Rosenhahn
[pdf]
[DOI]

AssembleNet++: Assembling Modality Representations via Attention Connections - Supplementary Material -
Michael S. Ryoo, AJ Piergiovanni, Juhana Kangaspunta, Anelia Angelova
[pdf]
[DOI]

Learning Propagation Rules for Attribution Map Generation
Yiding Yang, Jiayan Qiu, Mingli Song, Dacheng Tao, Xinchao Wang
[pdf]
[DOI]

Reparameterizing Convolutions for Incremental Multi-Task Learning without Task Interference
Menelaos Kanakis, David Bruggemann, Suman Saha, Stamatios Georgoulis , Anton Obukhov, Luc Van Gool
[pdf]
[DOI]

Learning Predictive Models from Observation and Interaction
Karl Schmeckpeper, Annie Xie, Oleh Rybkin, Stephen Tian, Kostas Daniilidis, Sergey Levine, Chelsea Finn
[pdf]
[DOI]

Unifying Deep Local and Global Features for Image Search
Bingyi Cao, André Araujo, Jack Sim
[pdf]
[DOI]

Human Body Model Fitting by Learned Gradient Descent
Jie Song, Xu Chen, Otmar Hilliges
[pdf]
[DOI]

DDGCN: A Dynamic Directed Graph Convolutional Network for Action Recognition
Matthew Korban, Xin Li
[pdf]
[DOI]

Learning latent representations across multiple data domains using Lifelong VAEGAN
Fei Ye, Adrian G. Bors
[pdf]
[DOI]

DVI: Depth Guided Video Inpainting for Autonomous Driving
Miao Liao, Feixiang Lu, Dingfu Zhou, Sibo Zhang, Wei Li, Ruigang Yang
[pdf]
[DOI]

Incorporating Reinforced Adversarial Learning in Autoregressive Image Generation
Kenan E. Ak, Ning Xu, Zhe Lin, Yilin Wang
[pdf]
[DOI]

APRICOT: A Dataset of Physical Adversarial Attacks on Object Detection
A. Braunegg, Amartya Chakraborty, Michael Krumdick, Nicole Lape, Sara Leary, Keith Manville, Elizabeth Merkhofer, Laura Strickhart, Matthew Walmer
[pdf]
[DOI]

Visual Question Answering on Image Sets
Ankan Bansal, Yuting Zhang, Rama Chellappa
[pdf]
[DOI]

Object as Hotspots: An Anchor-Free 3D Object Detection Approach via Firing of Hotspots
Qi Chen, Lin Sun, Zhixin Wang, Kui Jia, Alan Yuille
[pdf]
[DOI]

Placepedia: Comprehensive Place Understanding with Multi-Faceted Annotations
Huaiyi Huang, Yuqi Zhang, Qingqiu Huang, Zhengkui Guo, Ziwei Liu, Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

DELTAS: Depth Estimation by Learning Triangulation And densification of Sparse points
Ayan Sinha, Zak Murez, James Bartolozzi, Vijay Badrinarayanan, Andrew Rabinovich
[pdf]
[DOI]

Dynamic Low-light Imaging with Quanta Image Sensors
Yiheng Chi, Abhiram Gnanasambandam, Vladlen Koltun, Stanley H. Chan
[pdf]
[DOI]

Disambiguating Monocular Depth Estimation with a Single Transient
Mark Nishimura, David B. Lindell, Christopher Metzler, Gordon Wetzstein
[pdf]
[DOI]

DSDNet: Deep Structured self-Driving Network
Wenyuan Zeng, Shenlong Wang, Renjie Liao, Yun Chen, Bin Yang, Raquel Urtasun
[pdf]
[DOI]

QuEST: Quantized Embedding Space for Transferring Knowledge
Himalaya Jain, Spyros Gidaris, Nikos Komodakis, Patrick Pérez, Matthieu Cord
[pdf]
[DOI]

EGDCL: An Adaptive Curriculum Learning Framework for Unbiased Glaucoma Diagnosis
Rongchang Zhao, Xuanlin Chen, Zailiang Chen, Shuo Li
[pdf]
[DOI]

Backpropagated Gradient Representations for Anomaly Detection
Gukyeong Kwon, Mohit Prabhushankar, Dogancan Temel, Ghassan AlRegib
[pdf]
[DOI]

Dense RepPoints: Representing Visual Objects with Dense Point Sets
Ze Yang, Yinghao Xu, Han Xue, Zheng Zhang Raquel Urtasun, Liwei Wang , Stephen Lin, Han Hu
[pdf]
[DOI]

On Dropping Clusters to Regularize Graph Convolutional Neural Networks
Xikun Zhang, Chang Xu, Dacheng Tao
[pdf]
[DOI]

Adaptive Video Highlight Detection by Learning from User History
Mrigank Rochan, Mahesh Kumar Krishna Reddy, Linwei Ye, Yang Wang
[pdf]
[DOI]

Improving 3D Object Detection through Progressive Population Based Augmentation
Shuyang Cheng, Zhaoqi Leng, Ekin Dogus Cubuk, Barret Zoph, Chunyan Bai, Jiquan Ngiam, Yang Song, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Congcong Li, Quoc V. Le, Jonathon Shlens, Dragomir Anguelov
[pdf]
[DOI]

DR-KFS: A Differentiable Visual Similarity Metric for 3D Shape Reconstruction
Jiongchao Jin, Akshay Gadi Patil, Zhang Xiong, Hao Zhang
[pdf]
[DOI]

SPAN: Spatial Pyramid Attention Network for Image Manipulation Localization
Xuefeng Hu, Zhihan Zhang, Zhenye Jiang, Syomantak Chaudhuri, Zhenheng Yang, Ram Nevatia
[pdf]
[DOI]

Adversarial Learning for Zero-shot Domain Adaptation
Jinghua Wang, Jianmin Jiang
[pdf]
[DOI]

YOLO in the Dark - Domain Adaptation Method for Merging Multiple Models -
Yukihiro Sasagawa, Hajime Nagahara        
[pdf]
[DOI]

Identity-Aware Multi-Sentence Video Description
Jae Sung Park, Trevor Darrell, Anna Rohrbach
[pdf]
[DOI]

VQA-LOL: Visual Question Answering under the Lens of Logic
Tejas Gokhale, Pratyay Banerjee, Chitta Baral, Yezhou Yang
[pdf]
[DOI]

Piggyback GAN: Efficient Lifelong Learning for Image Conditioned Generation
Mengyao Zhai, Lei Chen, Jiawei He, Megha Nawhal, Frederick Tung, Greg Mori
[pdf]
[DOI]

TRRNet: Tiered Relation Reasoning for Compositional Visual Question Answering
Xiaofeng Yang, Guosheng Lin, Fengmao Lv, Fayao Liu
[pdf]
[DOI]

Mining Inter-Video Proposal Relations for Video Object Detection
Mingfei Han, Yali Wang, Xiaojun Chang, Yu Qiao
[pdf]
[DOI]

TVR: A Large-Scale Dataset for Video-Subtitle Moment Retrieval
Jie Lei, Licheng Yu, Tamara L. Berg, Mohit Bansal
[pdf]
[DOI]

Minimum Class Confusion for Versatile Domain Adaptation
Ying Jin, Ximei Wang, Mingsheng Long(), Jianmin Wang
[pdf]
[DOI]

Large Batch Optimization for Object Detection: Training COCO in 12 Minutes
Tong Wang, Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Wei Zeng, Yaowei Wang, Jinqiao Wang, Ming Tang
[pdf]
[DOI]

Towards Practical and Efficient High-Resolution HDR Deghosting with CNN
K. Ram Prabhakar, Susmit Agrawal, Durgesh Kumar Singh, Balraj Ashwath , R. Venkatesh Babu
[pdf]
[DOI]

Monocular Differentiable Rendering for Self-Supervised 3D Object Detection
Deniz Beker, Hiroharu Kato, Mihai Adrian Morariu, Takahiro Ando, Toru Matsuoka, Wadim Kehl, Adrien Gaidon
[pdf]
[DOI]

Shape Prior Deformation for Categorical 6D Object Pose and Size Estimation
Meng Tian, Marcelo H Ang Jr, Gim Hee Lee
[pdf]
[DOI]

Dynamic and Static Context-aware LSTM for Multi-agent Motion Prediction
Chaofan Tao, Qinhong Jiang, Lixin Duan, Ping Luo
[pdf]
[DOI]

Image-based table recognition: data, model, and evaluation
Xu Zhong, Elaheh ShafieiBavani, Antonio Jimeno Yepes
[pdf]
[DOI]

Group Activity Prediction with Sequential Relational Anticipation Model
Junwen Chen, Wentao Bao,, Yu Kong
[pdf]
[DOI]

PiP: Planning-informed Trajectory Prediction for Autonomous Driving
Haoran Song, Wenchao Ding, Yuxuan Chen, Shaojie Shen, Michael Yu Wang, Qifeng Chen
[pdf]
[DOI]

PSConv: Squeezing Feature Pyramid into One Compact Poly-Scale Convolutional Layer
Duo Li, Anbang Yao, Qifeng Chen
[pdf]
[DOI]

Hierarchical Context Embedding for Region-based Object Detection
Zhao-Min Chen, Xin Jin, Borui Zhao, Xiu-Shen Wei, Yanwen Guo
[pdf]
[DOI]

Attention-Driven Dynamic Graph Convolutional Network for Multi-Label Image Recognition
Jin Ye, Junjun He, Xiaojiang Peng, Wenhao Wu, Yu Qiao
[pdf]
[DOI]

Gen-LaneNet: A Generalized and Scalable Approach for 3D Lane Detection
Yuliang Guo, Guang Chen, Peitao Zhao, Weide Zhang, Jinghao Miao, Jingao Wang, Tae Eun Choe
[pdf]
[DOI]

Sparse-to-Dense Depth Completion Revisited: Sampling Strategy and Graph Construction
Xin Xiong, Haipeng Xiong, Ke Xian, Chen Zhao, Zhiguo Cao, Xin Li
[pdf]
[DOI]

MEAD: A Large-scale Audio-visual Dataset for Emotional Talking-face Generation
Kaisiyuan Wang Qianyi Wu Linsen Song Zhuoqian Yang Wayne Wu Chen Qian Ran He Yu Qiao Chen Change Loy
[pdf]
[DOI]

Detecting Human-Object Interactions with Action Co-occurrence Priors
Dong-Jin Kim Xiao Sun Jinsoo Choi Stephen Lin In So Kweon
[pdf]
[DOI]

Learning Connectivity of Neural Networks from a Topological Perspective
Kun Yuan, Quanquan Li, Jing Shao, Junjie Yan
[pdf]
[DOI]

JSTASR: Joint Size and Transparency-Aware Snow Removal Algorithm Based on Modified Partial Convolution and Veiling Effect Removal
Wei-Ting Chen, Hao-Yu Fang, Jian-Jiun Ding, Cheng-Che Tsai, Sy-Yen Kuo
[pdf]
[DOI]

Ocean: Object-aware Anchor-free Tracking
Zhipeng Zhang, Houwen Peng, Jianlong Fu Bing Li, Weiming Hu
[pdf]
[DOI]

Object Tracking using Spatio-Temporal Networks for Future Prediction Location
Yuan Liu, Ruoteng Li, Yu Cheng, Robby T. Tan, Xiubao Sui
[pdf]
[DOI]

Pillar-based Object Detection for Autonomous Driving
Yue Wang, Alireza Fathi, Abhijit Kundu, David A. Ross, Caroline Pantofaru, Tom Funkhouser, Justin Solomon
[pdf]
[DOI]

Sparse Adversarial Attack via Perturbation Factorization
Yanbo Fan, Baoyuan Wu, Tuanhui Li, Yong Zhang, Mingyang Li, Zhifeng Li, Yujiu Yang
[pdf]
[DOI]

3D Scene Reconstruction from a Single Viewport
Maximilian Denninger, Rudolph Triebel
[pdf]
[DOI]

Learning to Optimize Domain Specific Normalization for Domain Generalization
Seonguk Seo, Yumin Suh, Dongwan Kim, Geeho Kim, Jongwoo Han, Bohyung Han
[pdf]
[DOI]

Self-supervised Outdoor Scene Relighting
Ye Yu, Abhimitra Meka, Mohamed Elgharib, Hans-Peter Seidel, Christian Theobalt, William A. P. Smith
[pdf]
[DOI]

Privacy Preserving Visual SLAM
Mikiya Shibuya, Shinya Sumikura, Ken Sakurada
[pdf]
[DOI]

Leveraging Acoustic Images for Effective Self-Supervised Audio Representation Learning
Valentina Sanguineti, Pietro Morerio, Niccolò Pozzetti, Danilo Greco, Marco Cristani, Vittorio Murino
[pdf]
[DOI]

Learning Joint Visual Semantic Matching Embeddings for Language-guided Retrieval
Yanbei Chen, Loris Bazzani
[pdf]
[DOI]

Globally Optimal and Efficient Vanishing Point Estimation in Atlanta World
Haoang Li, Pyojin Kim, Ji Zhao, Kyungdon Joo, Zhipeng Cai, Zhe Liu , Yun-Hui Liu
[pdf]
[DOI]

StyleGAN2 Distillation for Feed-forward Image Manipulation
Yuri Viazovetskyi, Vladimir Ivashkin, Evgeny Kashin
[pdf]
[DOI]

Self-Prediction for Joint Instance and Semantic Segmentation of Point Clouds
Jinxian Liu, Minghui Yu, Bingbing Ni⁴, Ye Chen
[pdf]
[DOI]

Learning Disentangled Representations via Mutual Information Estimation
Eduardo Hugo Sanchez, Mathieu Serrurier, Mathias Ortner
[pdf]
[DOI]

Challenge-Aware RGBT Tracking
Chenglong Li, Lei Liu, Andong Lu, Qing Ji, Jin Tang
[pdf]
[DOI]

Fully Trainable and Interpretable Non-Local Sparse Models for Image Restoration
Bruno Lecouat, Jean Ponce, Julien Mairal
[pdf]
[DOI]

AutoSimulate: (Quickly) Learning Synthetic Data Generation
Harkirat Singh Behl, Atilim Güneş Baydin, Ran Gal, Philip H.S. Torr, Vibhav Vineet
[pdf]
[DOI]

LatticeNet: Towards Lightweight Image Super-resolution with Lattice Block
Xiaotong Luo, Yuan Xie, Yulun Zhang, Yanyun Qu, Cuihua Li, Yun Fu
[pdf]
[DOI]

Learning from Scale-Invariant Examples for Domain Adaptation in Semantic Segmentation
M.Naseer Subhani, Mohsen Ali
[pdf]
[DOI]

Active Visual Information Gathering for Vision-Language Navigation
Hanqing Wang, Wenguan Wang, Tianmin Shu, Wei Liang, Jianbing Shen
[pdf]
[DOI]

Deep Hough-Transform Line Priors
Yancong Lin, Silvia L. Pintea, Jan C. van Gemert
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Shape and Pose Disentanglement for 3D Meshes
Keyang Zhou, Bharat Lal Bhatnagar, Gerard Pons-Moll
[pdf]
[DOI]

CLAWS: Clustering Assisted Weakly Supervised Learning with Normalcy Suppression for Anomalous Event Detection
Muhammad Zaigham Zaheer, Arif Mahmood, Marcella Astrid, Seung-Ik Lee
[pdf]
[DOI]

Inclusive GAN: Improving Data and Minority Coverage in Generative Models
Ning Yu, Ke Li, Peng Zhou Jitendra Malik, Larry Davis, Mario Fritz
[pdf]
[DOI]

SESAME: Semantic Editing of Scenes by Adding, Manipulating or Erasing Objects
Evangelos Ntavelis, Andrés Romero, Iason Kastanis, Luc Van Gool, Radu Timofte
[pdf]
[DOI]

Dive Deeper Into Box for Object Detection
Ran Chen, Yong Liu, Mengdan Zhang, Shu Liu, Bei Yu, Yu-Wing Tai
[pdf]
[DOI]

PG-Net: Pixel to Global Matching Network for Visual Tracking
Bingyan Liao, Chenye Wang, Yayun Wang, Yaonong Wang, Jun Yin
[pdf]
[DOI]

Why Are Deep Representations Good Perceptual Quality Features?
Taimoor Tariq, Okan Tarhan Tursun, Munchurl Kim, Piotr Didyk
[pdf]
[DOI]

Geometric Estimation via Robust Subspace Recovery
Aoxiang Fan, Xingyu Jiang, Yang Wang, Junjun Jiang, Jiayi Ma
[pdf]
[DOI]

Latent Embedding Feedback and Discriminative Features for Zero-Shot Classification
Sanath Narayan, Akshita Gupta, Fahad Shahbaz Khan, Cees G. M. Snoek, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

Human Correspondence Consensus for 3D Object Semantic Understanding
Yujing Lou, Yang You, Chengkun Li, Zhoujun Cheng, Liangwei Li, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu
[pdf]
[DOI]

Learning Memory Augmented Cascading Network for Compressed Sensing of Images
Jiwei Chen, Yubao Sun, Qingshan Liu, Rui Huang
[pdf]
[DOI]

Least squares surface reconstruction on arbitrary domains
Dizhong Zhu, William A. P. Smith
[pdf]
[DOI]

Task-conditioned Domain Adaptation for Pedestrian Detection in Thermal Imagery
My Kieu, Andrew D. Bagdanov, Marco Bertini, Alberto del Bimbo
[pdf]
[DOI]

Improving the Transferability of Adversarial Examples with Resized-Diverse-Inputs, Diversity-Ensemble and Region Fitting
Junhua Zou, Zhisong Pan, Junyang Qiu, Xin Liu, Ting Rui, Wei Li
[pdf]
[DOI]

DADA: Differentiable Automatic Data Augmentation
Yonggang Li, Guosheng Hu, Yongtao Wang, Timothy Hospedales, Neil M. Robertson, Yongxin Yang
[pdf]
[DOI]

SceneCAD: Predicting Object Alignments and Layouts in RGB-D Scans
Armen Avetisyan, Tatiana Khanova, Christopher Choy, Denver Dash, Angela Dai, Matthias Nießner
[pdf]
[DOI]

Kinship Identification through Joint Learning using Kinship Verification Ensembles
Wei Wang, Shaodi You, Theo Gevers
[pdf]
[DOI]

Kernelized Memory Network for Video Object Segmentation
Hongje Seong, Junhyuk Hyun, Euntai Kim
[pdf]
[DOI]

A Single Stream Network for Robust and Real-time RGB-D Salient Object Detection
Xiaoqi Zhao, Lihe Zhang¹, Youwei Pang, Huchuan Lu, Lei Zhang
[pdf]
[DOI]

Splitting vs. Merging: Mining Object Regions with Discrepancy and Intersection Loss for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Tianyi Zhang, Guosheng Lin, Weide Liu, Jianfei Cai, Alex Kot
[pdf]
[DOI]

Temporal Keypoint Matching and Refinement Network for Pose Estimation and Tracking
Chunluan Zhou Zhou Ren Gang Hua
[pdf]
[DOI]

Neural Point-Based Graphics
Kara-Ali Aliev, Artem Sevastopolsky, Maria Kolos, Dmitry Ulyanov, Victor Lempitsky
[pdf]
[DOI]

FHDe²Net: Full High Definition Demoireing Network
Bin He, Ce Wang, Boxin Shi, Ling-Yu Duan
[pdf]
[DOI]

Learning Structural Similarity of User Interface Layouts using Graph Networks
Dipu Manandhar, Dan Ruta, John Collomosse
[pdf]
[DOI]

NAS-Count: Counting-by-Density with Neural Architecture Search
Yutao Hu ¹, Xiaolong Jiang ², Xuhui Liu, Baochang Zhang, Jungong Han, Xianbin Cao ², David Doermann
[pdf]
[DOI]

Towards Generalization Across Depth for Monocular 3D Object Detection
Andrea Simonelli, Samuel Rota Buló, Lorenzo Porzi, Elisa Ricci, Peter Kontschieder
[pdf]
[DOI]

Margin-Mix: Semi–Supervised Learning for Face Expression Recognition
Corneliu Florea, Mihai Badea, Laura Florea, Andrei Racoviteanu, Constantin Vertan
[pdf]
[DOI]

Principal Feature Visualisation in Convolutional Neural Networks
Marianne Bakken, Johannes Kvam, Alexey A. Stepanov, Asbjørn Berge
[pdf]
[DOI]

Progressive Refinement Network for Occluded Pedestrian Detection
Xiaolin Song Kaili Zhao Wen-Sheng Chu Honggang Zhang Jun Guo
[pdf]
[DOI]

Monocular Real-Time Volumetric Performance Capture
Ruilong Li, Yuliang Xiu, Shunsuke Saito, Zeng Huang, Kyle Olsewski, Hao Li
[pdf]
[DOI]

The Mapillary Traffic Sign Dataset for Detection and Classification on a Global Scale
Christian Ertler, Jerneja Mislej, Tobias Ollmann, Lorenzo Porzi, Gerhard Neuhold, Yubin Kuang
[pdf]
[DOI]

Measuring Generalisation to Unseen Viewpoints, Articulations, Shapes and Objects for 3D Hand Pose Estimation under Hand-Object Interaction
Anil Armagan, Guillermo Garcia-Hernando, Seungryul Baek, Shreyas Hampali, Mahdi Rad, Zhaohui Zhang, Shipeng Xie, MingXiu Chen, Boshen Zhang, Fu Xiong, Yang Xiao, Zhiguo Cao, Junsong Yuan, Pengfei Ren⁸, Weiting Huang⁸, Haifeng Sun⁸, Marek Hrúz⁹, Jakub Kanis⁹, Zdeněk Krňoul⁹, Qingfu Wan, Shile Li, Linlin Yang, Dongheui Lee, Angela Yao, Weiguo Zhou, Sijia Mei, Yunhui Liu, Adrian Spurr, Umar Iqbal, Pavlo Molchanov, Philippe Weinzaepfel, Romain Brégier, Grégory Rogez, Vincent Lepetit, Tae-Kyun Kim
[pdf]
[DOI]

Disentangling Multiple Features in Video Sequences using Gaussian Processes in Variational Autoencoders
Sarthak Bhagat, Shagun Uppal, Zhuyun Yin, Nengli Lim
[pdf]
[DOI]

SEN: A Novel Feature Normalization Dissimilarity Measure for Prototypical Few-Shot Learning Networks
Van Nhan Nguyen, Sigurd Løkse, Kristoffer Wickstrøm, Michael Kampffmeyer, Davide Roverso, Robert Jenssen
[pdf]
[DOI]

Kinematic 3D Object Detection in Monocular Video
Garrick Brazil, Gerard Pons-Moll, Xiaoming Liu, Bernt Schiele
[pdf]
[DOI]

Describing Unseen Videos via Multi-Modal Cooperative Dialog Agents
Ye Zhu, Yu Wu, Yi Yang, Yan Yan
[pdf]
[DOI]

SACA Net: Cybersickness Assessment of Individual Viewers for VR Content via Graph-based Symptom Relation Embedding
Sangmin Lee, Jung Uk Kim, Hak Gu Kim, Seongyeop Kim, Yong Man Ro
[pdf]
[DOI]

End-to-End Low Cost Compressive Spectral Imaging with Spatial-Spectral Self-Attention
Ziyi Meng, Jiawei Ma, Xin Yuan
[pdf]
[DOI]

Know Your Surroundings: Exploiting Scene Information for Object Tracking
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte
[pdf]
[DOI]

Practical Detection of Trojan Neural Networks: Data-Limited and Data-Free Cases
Ren Wang, Gaoyuan Zhang, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Jinjun Xiong, Meng Wang
[pdf]
[DOI]

Anatomy-Aware Siamese Network: Exploiting Semantic Asymmetry for Accurate Pelvic Fracture Detection in X-ray Images
Haomin Chen, Yirui Wang, Kang Zheng, Weijian Li, Chi-Tung Chang, Adam P. Harrison, Jing Xiao, Gregory D. Hager, Le Lu, Chien-Hung Liao, Shun Miao
[pdf]
[DOI]

DeepLandscape: Adversarial Modeling of Landscape Videos
Elizaveta Logacheva, Roman Suvorov, Oleg Khomenko, Anton Mashikhin, Victor Lempitsky
[pdf]
[DOI]

GANwriting: Content-Conditioned Generation of Styled Handwritten Word Images
Lei Kang, Pau Riba, Yaxing Wang, Marçal Rusiñol, Alicia Fornés, Mauricio Villegas
[pdf]
[DOI]

Spatial-Angular Interaction for Light Field Image Super-Resolution
Yingqian Wang,  Longguang Wang,  Jungang Yang, Wei An,  Jingyi Yu,  Yulan Guo
[pdf]
[DOI]

BATS: Binary ArchitecTure Search
Adrian Bulat, Brais Martinez, Georgios Tzimiropoulos
[pdf]
[DOI]

A Closer Look at Local Aggregation Operators in Point Cloud Analysis
Ze Liu(†), Han Hu, Yue Cao, Zheng Zhang, Xin Tong
[pdf]
[DOI]

Look here! A parametric learning based approach to redirect visual attention
Youssef A. Mejjati, Celso F. Gomez, Kwang In Kim, Eli Shechtman, Zoya Bylinskii
[pdf]
[DOI]

Variational Diffusion Autoencoders with Random Walk Sampling
Henry Li, Ofir Lindenbaum, Xiuyuan Cheng, Alexander Cloninger
[pdf]
[DOI]

Adaptive Variance Based Label Distribution Learning For Facial Age Estimation
Xin Wen, Biying Li, Haiyun Guo, Zhiwei Liu, Guosheng Hu, Ming Tang, Jinqiao Wang
[pdf]
[DOI]

Connecting the Dots: Detecting Adversarial Perturbations Using Context Inconsistency
Shasha Li, Shitong Zhu, Sudipta Paul, Amit Roy-Chowdhury, Chengyu Song, Srikanth Krishnamurthy, Ananthram Swami, Kevin S Chan
[pdf]
[DOI]

Perceive, Predict, and Plan: Safe Motion Planning Through Interpretable Semantic Representations
Abbas Sadat, Sergio Casas, Mengye Ren, Xinyu Wu, Pranaab Dhawan, Raquel Urtasun
[pdf]
[DOI]

VarSR: Variational Super-Resolution Network for Very Low Resolution Images
Sangeek Hyun, Jae-Pil Heo
[pdf]
[DOI]

Co-Heterogeneous and Adaptive Segmentation from Multi-Source and Multi-Phase CT Imaging Data: A Study on Pathological Liver and Lesion Segmentation
Ashwin Raju, Chi-Tung Cheng, Yuankai Huo, Jinzheng Cai, Junzhou Huang, Jing Xiao, Le Lu, ChienHung Liao, Adam P. Harrison
[pdf]
[DOI]

Towards Recognizing Unseen Categories in Unseen Domains
Massimiliano Mancini, Zeynep Akata, Elisa Ricci, Barbara Caputo
[pdf]
[DOI]

Square Attack: a query-efficient black-box adversarial attack via random search
Maksym Andriushchenko, Francesco Croce, Nicolas Flammarion, Matthias Hein
[pdf]
[DOI]

You Are Here: Geolocation by Embedding Maps and Images
Noe Samano, Mengjie Zhou, Andrew Calway
[pdf]
[DOI]

Segmentations-Leak: Membership Inference Attacks and Defenses in Semantic Image Segmentation
Yang He, Shadi Rahimian, Bernt Schiele, Mario Fritz
[pdf]
[DOI]

From Image to Stability: Learning Dynamics from Human Pose
Jesse Scott, Bharadwaj Ravichandran, Christopher Funk, Robert T. Collins, Yanxi Liu
[pdf]
[DOI]

LevelSet R-CNN: A Deep Variational Method for Instance Segmentation
Namdar Homayounfar Yuwen Xiong Justin Liang Wei-Chiu Ma Raquel Urtasun {namdar,yuwen,justin.liang,weichiu,urtasun}@uber.com
[pdf]
[DOI]

Efficient Scale-Permuted Backbone with Learned Resource Distribution
Xianzhi Du, Tsung-Yi Lin, Pengchong Jin, Yin Cui Mingxing Tan, Quoc Le, Xiaodan Song
[pdf]
[DOI]

Reducing Distributional Uncertainty by Mutual Information Maximisation and Transferable Feature Learning
Jian Gao, Yang Hua, Guosheng Hu, Chi Wang, Neil M. Robertson
[pdf]
[DOI]

Bridging Knowledge Graphs to Generate Scene Graphs
Alireza Zareian, Svebor Karaman, Shih-Fu Chang
[pdf]
[DOI]

Implicit Latent Variable Model for Scene-Consistent Motion Forecasting
Sergio Casas, Cole Gulino, Simon Suo, Katie Luo, Renjie Liao, Raquel Urtasun
[pdf]
[DOI]

Learning Visual Commonsense for Robust Scene Graph Generation
Alireza Zareian, Zhecan Wang, Haoxuan You, Shih-Fu Chang
[pdf]
[DOI]

MPCC: Matching Priors and Conditionals for Clustering
Nicolás Astorga, Pablo Huijse, Pavlos Protopapas, Pablo Estévez
[pdf]
[DOI]

PointAR: Efficient Lighting Estimation for Mobile Augmented Reality
Yiqin Zhao, Tian Guo
[pdf]
[DOI]

Discrete Point Flow Networks for Efficient Point Cloud Generation
Roman Klokov, Edmond Boyer, Jakob Verbeek
[pdf]
[DOI]

Accelerating Deep Learning with Millions of Classes
Zhuoning Yuan, Zhishuai Guo, Xiaotian Yu, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang
[pdf]
[DOI]

Password-conditioned Anonymization and Deanonymization with Face Identity Transformers
Xiuye Gu, Weixin Luo, Michael S. Ryoo, Yong Jae Lee
[pdf]
[DOI]

Inertial Safety from Structured Light
Sizhuo Ma, Mohit Gupta
[pdf]
[DOI]

PointTriNet: Learned Triangulation of 3D Point Sets
Nicholas Sharp, Maks Ovsjanikov
[pdf]
[DOI]

Toward Unsupervised, Multi-Object Discovery in Large-Scale Image Collections
Huy V. Vo, Patrick Pérez, Jean Ponce
[pdf]
[DOI]

Deep Novel View Synthesis from Colored 3D Point Clouds
Zhenbo Song, Wayne Chen, Dylan Campbell, Hongdong Li
[pdf]
[DOI]

Consensus-Aware Visual-Semantic Embedding for Image-Text Matching
Haoran Wang, Ying Zhang, Zhong Ji, Yanwei Pang, Lin Ma
[pdf]
[DOI]

Spatial Hierarchy Aware Residual Pyramid Network for Time-of-Flight Depth Denoising
Guanting Dong, Yueyi Zhang, Zhiwei Xiong
[pdf]
[DOI]

Sat2Graph: Road Graph Extraction through Graph-Tensor Encoding
Songtao He, Favyen Bastani, Satvat Jagwani, Mohammad Alizadeh, Hari Balakrishnan, Sanjay Chawla, Mohamed M. Elshrif, Samuel Madden, Mohammad Amin Sadeghi
[pdf]
[DOI]

Cross-Task Transfer for Geotagged Audiovisual Aerial Scene Recognition
Di Hu, Xuhong Li, Lichao Mou, Pu Jin, Dong Chen, Liping Jing, Xiaoxiang Zhu, Dejing Dou
[pdf]
[DOI]

Polarimetric Multi-View Inverse Rendering
Jinyu Zhao, Yusuke Monno, Masatoshi Okutomi
[pdf]
[DOI]

SideInfNet: A Deep Neural Network for Semi-Automatic Semantic Segmentation with Side Information
Jing Yu Koh, Duc Thanh Nguyen, Quang-Trung Truong, Sai-Kit Yeung, Alexander Binder
[pdf]
[DOI]

Improving Face Recognition by Clustering Unlabeled Faces in the Wild
Aruni RoyChowdhury, Xiang Yu, Kihyuk Sohn, Erik Learned-Miller, Manmohan Chandraker
[pdf]
[DOI]

NeuRoRA: Neural Robust Rotation Averaging
Pulak Purkait, Tat-Jun Chin, Ian Reid
[pdf]
[DOI]

SG-VAE: Scene Grammar Variational Autoencoder to generate new indoor scenes
Pulak Purkait, Christopher Zach, Ian Reid
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Learning of Optical Flow with Deep Feature Similarity
Woobin Im, Tae-Kyun Kim, Sung-Eui Yoon
[pdf]
[DOI]

Blended Grammar Network for Human Parsing
Xiaomei Zhang, Yingying Chen, Bingke Zhu, Jinqiao Wang, Ming Tang
[pdf]
[DOI]

P²Net: Patch-match and Plane-regularization for Unsupervised Indoor Depth Estimation
Zehao Yu, Lei Jin, Shenghua Gao
[pdf]
[DOI]

Efficient Attention Mechanism for Visual Dialog that can Handle All the Interactions between Multiple Inputs
Van-Quang Nguyen, Masanori Suganuma, Takayuki Okatani
[pdf]
[DOI]

Adaptive Mixture Regression Network with Local Counting Map for Crowd Counting
Xiyang Liu, Jie Yang, Wenrui Ding, Tieqiang Wang, Zhijin Wang, Junjun Xiong
[pdf]
[DOI]

BIRNAT: Bidirectional Recurrent Neural Networks with Adversarial Training for Video Snapshot Compressive Imaging
Ziheng Cheng, Ruiying Lu, Zhengjue Wang, Hao Zhang, Bo Chen, Ziyi Meng, Xin Yuan
[pdf]
[DOI]

Ultra Fast Structure-aware Deep Lane Detection
Zequn Qin, Huanyu Wang, Xi Li
[pdf]
[DOI]

Cross-Identity Motion Transfer for Arbitrary Objects through Pose-Attentive Video Reassembling
Subin Jeon, Seonghyeon Nam, Seoung Wug Oh, Seon Joo Kim
[pdf]
[DOI]

Domain Adaptive Object Detection via Asymmetric Tri-way Faster-RCNN
Zhenwei He, Lei Zhang
[pdf]
[DOI]

Exclusivity-Consistency Regularized Knowledge Distillation for Face Recognition
Xiaobo Wang, Tianyu Fu, Shengcai Liao, Shuo Wang, Zhen Lei, Tao Mei
[pdf]
[DOI]

Learning Camera-Aware Noise Models
Ke-Chi Chang, Ren Wang, Hung-Jin Lin, Yu-Lun Liu, Chia-Ping Chen, Yu-Lin Chang, Hwann-Tzong Chen
[pdf]
[DOI]

Towards Precise Completion of Deformable Shapes
Oshri Halimi, Ido Imanuel, Or Litany, Giovanni Trappolini, Emanuele Rodolà, Leonidas Guibas, Ron Kimmel
[pdf]
[DOI]

Iterative Distance-Aware Similarity Matrix Convolution with Mutual-Supervised Point Elimination for Efficient Point Cloud Registration
Jiahao Li, Changhao Zhang, Ziyao Xu, Hangning Zhou, Chi Zhang
[pdf]
[DOI]

Pairwise Similarity Knowledge Transfer for Weakly Supervised Object Localization
Amir Rahimi, Amirreza Shaban, Thalaiyasingam Ajanthan, Richard Hartley, Byron Boots
[pdf]
[DOI]

Environment-agnostic Multitask Learning for Natural Language Grounded Navigation
Xin Eric Wang, Vihan Jain, Eugene Ie, William Yang Wang, Zornitsa Kozareva, Sujith Ravi[2]
[pdf]
[DOI]

TPFN: Applying Outer Product along Time to Multimodal Sentiment Analysis Fusion on Incomplete Data
Binghua Li, Chao Li, Feng Duan, Ning Zheng, Qibin Zhao
[pdf]
[DOI]

ProxyNCA++: Revisiting and Revitalizing Proxy Neighborhood Component Analysis
Eu Wern Teh, Terrance DeVries, Graham W. Taylor
[pdf]
[DOI]

Learning with Privileged Information for Efficient Image Super-Resolution
Wonkyung Lee, Junghyup Lee, Dohyung Kim, Bumsub Ham
[pdf]
[DOI]

Joint Visual and Temporal Consistency for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification
Jianing Li,, Shiliang Zhang
[pdf]
[DOI]

Autoencoder-based Graph Construction for Semi-supervised Learning
Mingeun Kang, Kiwon Lee, Yong H. Lee, Changho Suh
[pdf]
[DOI]

Virtual Multi-view Fusion for 3D Semantic Segmentation
Abhijit Kundu, Xiaoqi Yin, Alireza Fathi, David Ross, Brian Brewington, Thomas Funkhouser, Caroline Pantofaru
[pdf]
[DOI]

Decoupling GCN with DropGraph Module for Skeleton-Based Action Recognition
Ke Cheng, Yifan Zhang, Congqi Cao, Lei Shi, Jian Cheng, Hanqing Lu
[pdf]
[DOI]

Deep Shape from Polarization
Yunhao Ba, Alex Gilbert, Franklin Wang, Jinfa Yang, Rui Chen, Yiqin Wang, Lei Yan, Boxin Shi, Achuta Kadambi
[pdf]
[DOI]

A Boundary Based Out-of-Distribution Classifier for Generalized Zero-Shot Learning
Xingyu Chen, Xuguang Lan, Fuchun Sun, Nanning Zheng
[pdf]
[DOI]

Mind the Discriminability: Asymmetric Adversarial Domain Adaptation
Jianfei Yang, Han Zou, Yuxun Zhou, Zhaoyang Zeng, Lihua Xie ()
[pdf]
[DOI]

SeqXY2SeqZ: Structure Learning for 3D Shapes by Sequentially Predicting 1D Occupancy Segments From 2D Coordinates
Zhizhong Han, Guanhui Qiao, Yu-Shen Liu, Matthias Zwicker
[pdf]
[DOI]

Simultaneous Detection and Tracking with Motion Modelling for Multiple Object Tracking
ShiJie Sun, Naveed Akhtar, XiangYu Song, HuanSheng Song, Ajmal Mian , Mubarak Shah
[pdf]
[DOI]

Deep FusionNet for Point Cloud Semantic Segmentation
Feihu Zhang Jin Fang Benjamin Wah Philip Torr
[pdf]
[DOI]

Deep Material Recognition in Light-Fields via Disentanglement of Spatial and Angular Information
Bichuan Guo, Jiangtao Wen, Yuxing Han
[pdf]
[DOI]

Dual Adversarial Network for Deep Active Learning
Shuo Wang, Yuexiang Li, Kai Ma, Ruhui Ma, Haibing Guan, Yefeng Zheng
[pdf]
[DOI]

Fully Convolutional Networks for Continuous Sign Language Recognition
Ka Leong Cheng, Zhaoyang Yang, Qifeng Chen, Yu-Wing Tai
[pdf]
[DOI]

Self-adapting confidence estimation for stereo
Matteo Poggi, Filippo Aleotti, Fabio Tosi, Giulio Zaccaroni, Stefano Mattoccia
[pdf]
[DOI]

Deep Surface Normal Estimation on the 2-Sphere with Confidence Guided Semantic Attention
Quewei Li, Jie Guo, Yang Fei, Qinyu Tang, Wenxiu Sun, Jin Zeng, Yanwen Guo
[pdf]
[DOI]

AutoSTR: Efficient Backbone Search for Scene Text Recognition
Hui Zhang, Quanming Yao, Mingkun Yang, Yongchao Xu, Xiang Bai
[pdf]
[DOI]

Mitigating Embedding and Class Assignment Mismatch in Unsupervised Image Classification
Sungwon Han, Sungwon Park, Sungkyu Park, Sundong Kim, Meeyoung Cha
[pdf]
[DOI]

Adversarial Training with Bi-directional Likelihood Regularization for Visual Classification
Weitao Wan, Jiansheng Chen, Ming-Hsuan Yang
[pdf]
[DOI]

Faster AutoAugment: Learning Augmentation Strategies Using Backpropagation
Ryuichiro Hataya, Zdenek Jan, Kazuki Yoshizoe, Hideki Nakayama
[pdf]
[DOI]

Hand-Transformer: Non-Autoregressive Structured Modeling for 3D Hand Pose Estimation
Lin Huang, Jianchao Tan, Ji Liu, Junsong Yuan
[pdf]
[DOI]

Boundary-Aware Cascade Networks for Temporal Action Segmentation
Zhenzhi Wang, Ziteng Gao, Limin Wang, Zhifeng Li, Gangshan Wu
[pdf]
[DOI]

Towards Content-Independent Multi-Reference Super-Resolution: Adaptive Pattern Matching and Feature Aggregation
Xu Yan, Weibing Zhao, Kun Yuan, Ruimao Zhang, Zhen Li, Shuguang Cui
[pdf]
[DOI]

Inference Graphs for CNN Interpretation
Yael Konforti, Alon Shpigler, Boaz Lerner, Aharon Bar-Hillel
[pdf]
[DOI]

An End-to-End OCR Text Re-organization Sequence Learning for Rich-text Detail Image Comprehension
Liangcheng Li, Feiyu Gao, Jiajun Bu, Yongpan Wang, Zhi Yu, Qi Zheng
[pdf]
[DOI]

Improving Query Efficiency of Black-box Adversarial Attack
Yang Bai, Yuyuan Zeng, Yong Jiang, Yisen Wang, Shu-Tao Xia, Weiwei Guo
[pdf]
[DOI]

Self-similarity Student for Partial Label Histopathology Image Segmentation
Hsien-Tzu Cheng, Chun-Fu Yeh, Po-Chen Kuo, Andy Wei, Keng-Chi Liu, Mong-Chi Ko, Kuan-Hua Chao, Yu-Ching Peng, Tyng-Luh Liu
[pdf]
[DOI]

BioMetricNet: deep unconstrained face verification through learning of metrics regularized onto Gaussian distributions
Arslan Ali, Matteo Testa, Tiziano Bianchi, Enrico Magli
[pdf]
[DOI]

A Decoupled Learning Scheme for Real-world Burst Denoising from Raw Images
Zhetong Liang, Shi Guo, Hong Gu, Huaqi Zhang, Lei Zhang
[pdf]
[DOI]

Global-and-Local Relative Position Embedding for Unsupervised Video Summarization
Yunjae Jung, Donghyeon Cho, Sanghyun Woo, In So Kweon
[pdf]
[DOI]

Real-World Blur Dataset for Learning and Benchmarking Deblurring Algorithms
Jaesung Rim, Haeyun Lee, Jucheol Won, Sunghyun Cho
[pdf]
[DOI]

SPARK: Spatial-aware Online Incremental Attack Against Visual Tracking
Qing Guo, Xiaofei Xie, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Zhongguo Li, Wanli Xue, Wei Feng, Yang Liu
[pdf]
[DOI]

CenterNet Heatmap Propagation for Real-time Video Object Detection
Zhujun Xu, Emir Hrustic, Damien Vivet
[pdf]
[DOI]

Hierarchical Dynamic Filtering Network for RGB-D Salient Object Detection
Youwei Pang, Lihe Zhang, Xiaoqi Zhao, Huchuan Lu
[pdf]
[DOI]

SOLAR: Second-Order Loss and Attention for Image Retrieval
Tony Ng, Vassileios Balntas, Yurun Tian, Krystian Mikolajczyk
[pdf]
[DOI]

Fixing Localization Errors to Improve Image Classification
Guolei Sun, Salman Khan, Wen Li, Hisham Cholakkal, Fahad Shahbaz Khan, Luc Van Gool
[pdf]
[DOI]

PatchPerPix for Instance Segmentation
Lisa Mais, Peter Hirsch and Dagmar Kainmueller
[pdf]
[DOI]

Attend and Segment: Attention Guided Active Semantic Segmentation
Soroush Seifi, Tinne Tuytelaars
[pdf]
[DOI]

Accelerating CNN Training by Pruning Activation Gradients
Xucheng Ye, Pengcheng Dai, Junyu Luo, Xin Guo, Yingjie Qi, Jianlei Yang, Yiran Chen
[pdf]
[DOI]

Global and Local Enhancement Networks for Paired and Unpaired Image Enhancement
Han-Ul Kim, Young Jun Koh, Chang-Su Kim
[pdf]
[DOI]

Probabilistic Anchor Assignment with IoU Prediction for Object Detection
Kang Kim, Hee Seok Lee
[pdf]
[DOI]

Eyeglasses 3D shape reconstruction from a single face image
Yating Wang, Quan Wang, Feng Xu
[pdf]
[DOI]

Temporal Complementary Learning for Video Person Re-Identification
Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen
[pdf]
[DOI]

HoughNet: Integrating near and long-range evidence for bottom-up object detection
Nermin Samet, Samet Hicsonmez, Emre Akbas
[pdf]
[DOI]

Graph Wasserstein Correlation Analysis for Movie Retrieval
Xueya Zhang, Tong Zhang, Xiaobin Hong, Zhen Cui, Jian Yang
[pdf]
[DOI]

Context-Aware RCNN: A Baseline for Action Detection in Videos
Jianchao Wu, Zhanghui Kuang, Limin Wang, Wayne Zhang, Gangshan Wu
[pdf]
[DOI]

Full-Time Monocular Road Detection Using Zero-Distribution Prior of Angle of Polarization
Ning Li, Yongqiang Zhao, Quan Pan, Seong G. Kong, Jonathan Cheung-Wai Chan
[pdf]
[DOI]

A Flexible Recurrent Residual Pyramid Network for Video Frame Interpolation
Haoxian Zhang, Yang Zhao, Ronggang Wang
[pdf]
[DOI]

Learning Enriched Features for Real Image Restoration and Enhancement
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang, Ling Shao
[pdf]
[DOI]

Detail Preserved Point Cloud Completion via Separated Feature Aggregation
Wenxiao Zhang, Qingan Yan, Chunxia Xiao
[pdf]
[DOI]

LabelEnc: A New Intermediate Supervision Method for Object Detection
Miao Hao, Yitao Liu, Xiangyu Zhang, Jian Sun
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Learning of Category-Specific Symmetric 3D Keypoints from Point Sets
Clara Fernandez-Labrador, Ajad Chhatkuli, Danda Pani Paudel, Jose J. Guerrero, Cédric Demonceaux, Luc Van Gool
[pdf]
[DOI]

PAMS: Quantized Super-Resolution via Parameterized Max Scale
Huixia Li, Chenqian Yan, Shaohui Lin, Xiawu Zheng, Baochang Zhang, Fan Yang, Rongrong Ji
[pdf]
[DOI]

SSN: Shape Signature Networks for Multi-class Object Detection from Point Clouds
Xinge Zhu      Yuexin Ma      Tai Wang      Yan Xu Jianping Shi      Dahua Lin
[pdf]
[DOI]

OID: Outlier Identifying and Discarding in Blind Image Deblurring
Liang Chen, Faming Fang, Jiawei Zhang, Jun Liu, Guixu Zhang
[pdf]
[DOI]

Few-Shot Single-View 3-D Object Reconstruction with Compositional Priors
Mateusz Michalkiewicz, Sarah Parisot, Stavros Tsogkas, Mahsa Baktashmotlagh, Anders Eriksson, Eugene Belilovsky
[pdf]
[DOI]

Enhanced Sparse Model for Blind Deblurring
Liang Chen, Faming Fang, Shen Lei, Fang Li, Guixu Zhang
[pdf]
[DOI]

SumGraph: Video Summarization via Recursive Graph Modeling
Jungin Park, Jiyoung Lee, Ig-Jae Kim, Kwanghoon Sohn
[pdf]
[DOI]

Feature Normalized Knowledge Distillation for Image Classification
Kunran Xu, Lai Rui, Yishi Li, Lin Gu
[pdf]
[DOI]

A Metric Learning Reality Check
Kevin Musgrave, Serge Belongie, Ser-Nam Lim
[pdf]
[DOI]

FTL: A universal framework for training low-bit DNNs via Feature Transfer
Kunyuan Du, Ya Zhang, Haibing Guan, Qi Tian, Shenggan Cheng, James Lin
[pdf]
[DOI]

XingGAN for Person Image Generation
Hao Tang, Song Bai, Li Zhang, Philip H.S. Torr, Nicu Sebe
[pdf]
[DOI]

GATCluster: Self-Supervised Gaussian-Attention Network for Image Clustering
Chuang Niu, Jun Zhang, Ge Wang, Jimin Liang
[pdf]
[DOI]

VCNet: A Robust Approach to Blind Image Inpainting
Yi Wang, Ying-Cong Chen, Xin Tao, Jiaya Jia
[pdf]
[DOI]

Learning to Predict Context-adaptive Convolution for Semantic Segmentation
Jianbo Liu, Junjun He, Yu Qiao, Jimmy S. Ren, Hongsheng Li
[pdf]
[DOI]

EfficientFCN: Holistically-guided Decoding for Semantic Segmentation
Jianbo Liu, Junjun He, Jiawei Zhang, Jimmy S. Ren, Hongsheng Li
[pdf]
[DOI]

GroSS: Group-Size Series Decomposition for Grouped Architecture Search
Henry Howard-Jenkins, Yiwen Li, Victor Adrian Prisacariu
[pdf]
[DOI]

Efficient Adversarial Attacks for Visual Object Tracking
Siyuan Liang, Xingxing Wei, Siyuan Yao, Xiaochun Cao
[pdf]
[DOI]

Globally-Optimal Event Camera Motion Estimation
Xin Peng, Yifu Wang, Ling Gao, Laurent Kneip
[pdf]
[DOI]

Weakly-supervised Learning of Human Dynamics
Petrissa Zell, Bodo Rosenhahn, Bastian Wandt
[pdf]
[DOI]

Journey Towards Tiny Perceptual Super-Resolution
Royson Lee, Łukasz Dudziak, Mohamed Abdelfattah, Stylianos I. Venieris, Hyeji Kim, Hongkai Wen, Nicholas D. Lane
[pdf]
[DOI]

What makes fake images detectable? Understanding properties that generalize
Lucy Chai, David Bau, Ser-Nam Lim, Phillip Isola
[pdf]
[DOI]

Embedding Propagation: Smoother Manifold for Few-Shot Classification
Pau Rodríguez, Issam Laradji, Alexandre Drouin, Alexandre Lacoste
[pdf]
[DOI]

Category Level Object Pose Estimation via Neural Analysis-by-Synthesis
Xu Chen, Zijian Dong, Jie Song, Andreas Geiger, Otmar Hilliges
[pdf]
[DOI]

High-Fidelity Synthesis with Disentangled Representation
Wonkwang Lee, Donggyun Kim, Seunghoon Hong, Honglak Lee
[pdf]
[DOI]

PL₁P - Point-line Minimal Problems under Partial Visibility in Three Views
Timothy Duff, Kathlén Kohn, Anton Leykin, Tomas Pajdla
[pdf]
[DOI]

Prediction and Recovery for Adaptive Low-Resolution Person Re-Identification
Ke Han, Yan Huang, Zerui Chen, Liang Wang, Tieniu Tan
[pdf]
[DOI]

Learning Canonical Representations for Scene Graph to Image Generation
Roei Herzig, Amir Bar, Huijuan Xu, Gal Chechik, Trevor Darrell, Amir Globerson
[pdf]
[DOI]

Adversarial Robustness on In- and Out-Distribution Improves Explainability
Maximilian Augustin, Alexander Meinke, Matthias Hein
[pdf]
[DOI]

Deformable Style Transfer
Sunnie S. Y. Kim, Nicholas Kolkin, Jason Salavon, Gregory Shakhnarovich
[pdf]
[DOI]

Aligning Videos in Space and Time
Senthil Purushwalkam, Tian Ye, Saurabh Gupta, Abhinav Gupta
[pdf]
[DOI]

Neural Wireframe Renderer: Learning Wireframe to Image Translations
Yuan Xue, Zihan Zhou, Xiaolei Huang
[pdf]
[DOI]

RBF-Softmax: Learning Deep Representative Prototypes with Radial Basis Function Softmax
Xiao Zhang, Rui Zhao, Yu Qiao, Hongsheng Li
[pdf]
[DOI]

Testing the Safety of Self-driving Vehicles by Simulating Perception and Prediction
Kelvin Wong, Qiang Zhang, Ming Liang, Bin Yang, Renjie Liao, Abbas Sadat, Raquel Urtasun
[pdf]
[DOI]

Determining the Relevance of Features for Deep Neural Networks
Christian Reimers, Jakob Runge, Joachim Denzler
[pdf]
[DOI]

Weakly Supervised Semantic Segmentation with Boundary Exploration
Liyi Chen, Weiwei Wu, Chenchen Fu, Xiao Han, Yuntao Zhang
[pdf]
[DOI]

GANHopper: Multi-Hop GAN for Unsupervised Image-to-Image Translation
Wallace Lira, Johannes Merz, Daniel Ritchie, Daniel Cohen-Or, Hao Zhang
[pdf]
[DOI]

DOPE: Distillation Of Part Experts for whole-body 3D pose estimation in the wild
Philippe Weinzaepfel, Romain Brégier, Hadrien Combaluzier, Vincent Leroy, Grégory Rogez
[pdf]
[DOI]

Multi-view adaptive graph convolutions for graph classification
Nikolas Adaloglou, Nicholas Vretos, Petros Daras
[pdf]
[DOI]

Instance Adaptive Self-Training for Unsupervised Domain Adaptation
Ke Mei, Chuang Zhu, Jiaqi Zou, Shanghang Zhang
[pdf]
[DOI]

Weight Decay Scheduling and Knowledge Distillation for Active Learning
Juseung Yun, Byungjoo Kim, Junmo Kim
[pdf]
[DOI]

HMQ: Hardware Friendly Mixed Precision Quantization Block for CNNs
Hai Victor Habi, Roy H. Jennings, Arnon Netzer
[pdf]
[DOI]

Truncated Inference for Latent Variable Optimization Problems: Application to Robust Estimation and Learning
Christopher Zach, Huu Le
[pdf]
[DOI]

Geometry Constrained Weakly Supervised Object Localization
Weizeng Lu, Xi Jia, Weicheng Xie, Linlin Shen, Yicong Zhou, Jinming Duan
[pdf]
[DOI]

Duality Diagram Similarity: a generic framework for initialization selection in task transfer learning
Kshitij Dwivedi, Jiahui Huang, Radoslaw Martin Cichy, Gemma Roig
[pdf]
[DOI]

OneGAN: Simultaneous Unsupervised Learning of Conditional Image Generation, Foreground Segmentation, and Fine-Grained Clustering
Yaniv Benny, Lior Wolf
[pdf]
[DOI]

Mining self-similarity: Label super-resolution with epitomic representations
Nikolay Malkin, Anthony Ortiz, Nebojsa Jojic
[pdf]
[DOI]

AE-OT-GAN: Training GANs from data specific latent distribution
Dongsheng An, Yang Guo, Min Zhang, Xin Qi, Na Lei, Xianfang Gu
[pdf]
[DOI]

Null-sampling for Interpretable and Fair Representations
Thomas Kehrenberg, Myles Bartlett, Oliver Thomas, Novi Quadrianto
[pdf]
[DOI]

Guiding Monocular Depth Estimation Using Depth-Attention Volume
Lam Huynh, Phong Nguyen-Ha, Jiri Matas, Esa Rahtu, Janne Heikkilä
[pdf]
[DOI]

Tracking Emerges by Looking Around Static Scenes, with Neural 3D Mapping
Adam W. Harley, Shrinidhi Kowshika Lakshmikanth, Paul Schydlo, Katerina Fragkiadaki
[pdf]
[DOI]

Boosting Weakly Supervised Object Detection with Progressive Knowledge Transfer
Yuanyi Zhong, Jianfeng Wang, Jian Peng, Lei Zhang
[pdf]
[DOI]

BézierSketch: A generative model for scalable vector sketches
Ayan Das, Yongxin Yang, Timothy Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song
[pdf]
[DOI]

Semantic Relation Preserving Knowledge Distillation for Image-to-Image Translation
Zeqi Li, Ruowei Jiang,, Parham Aarabi
[pdf]
[DOI]

Domain Adaptation Through Task Distillation
Brady Zhou, Nimit Kalra, Philipp Krähenbühl
[pdf]
[DOI]

PatchAttack: A Black-box Texture-based Attack with Reinforcement Learning
Chenglin Yang, Adam Kortylewski, Cihang Xie, Yinzhi Cao, Alan Yuille
[pdf]
[DOI]

More Classifiers, Less Forgetting: A Generic Multi-classifier Paradigm for Incremental Learning
Yu Liu, Sarah Parisot, Gregory Slabaugh, Xu Jia, Ales Leonardis, Tinne Tuytelaars
[pdf]
[DOI]

Extending and Analyzing Self-Supervised Learning Across Domains
Bram Wallace, Bharath Hariharan
[pdf]
[DOI]

Multi-Source Open-Set Deep Adversarial Domain Adaptation
Sayan Rakshit, Dipesh Tamboli, Pragati Shuddhodhan Meshram, Biplab Banerjee, Gemma Roig, Subhasis Chaudhuri
[pdf]
[DOI]

Neural Batch Sampling with Reinforcement Learning for Semi-Supervised Anomaly Detection
Wen-Hsuan Chu, Kris M. Kitani
[pdf]
[DOI]

LEMMA: A Multi-view Dataset for LEarning Multi-agent Multi-task Activities
Baoxiong Jia, Yixin Chen, Siyuan Huang, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu
[pdf]
[DOI]

Teaching Cameras to Feel: Estimating Tactile Physical Properties of Surfaces From Images
Matthew Purri, Kristin Dana
[pdf]
[DOI]

Accurate Optimization of Weighted Nuclear Norm for Non-Rigid Structure from Motion
José Pedro Iglesias, Carl Olsson, Marcus Valtonen Örnhag
[pdf]
[DOI]

Proposal-based Video Completion
Yuan-Ting Hu, Heng Wang, Nicolas Ballas, Kristen Grauman, Alexander G. Schwing
[pdf]
[DOI]

HGNet: Hybrid Generative Network for Zero-shot Domain Adaptation
Haifeng Xia, Zhengming Ding
[pdf]
[DOI]

Beyond Monocular Deraining: Stereo Image Deraining via Semantic Understanding
Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Wenqi Ren, Jingwen Wang Fang Zhao, Lin Ma , Hongdong Li
[pdf]
[DOI]

DBQ: A Differentiable Branch Quantizer for Lightweight Deep Neural Networks
Hassan Dbouk, Hetul Sanghvi, Mahesh Mehendale, Naresh Shanbhag
[pdf]
[DOI]

All at Once: Temporally Adaptive Multi-Frame Interpolation with Advanced Motion Modeling
Zhixiang Chi, Rasoul Mohammadi Nasiri, Zheng Liu, Juwei Lu, Jin Tang , Konstantinos N Plataniotis
[pdf]
[DOI]

A Broader Study of Cross-Domain Few-Shot Learning
Yunhui Guo, Noel C. Codella, Leonid Karlinsky, James V. Codella, John R. Smith, Kate Saenko, Tajana Rosing, Rogerio Feris
[pdf]
[DOI]

Practical Poisoning Attacks on Neural Networks
Junfeng Guo, Cong Liu
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Domain Adaptation in the Dissimilarity Space for Person Re-identification
Djebril Mekhazni, Amran Bhuiyan, George Ekladious, Eric Granger
[pdf]
[DOI]

Learn distributed GAN with Temporary Discriminators
Hui Qu, Yikai Zhang, Qi Chang, Zhennan Yan, Chao Chen, Dimitris Metaxas
[pdf]
[DOI]

SemifreddoNets: Partially Frozen Neural Networks for Efficient Computer Vision Systems
Leo F Isikdogan, Bhavin V Nayak, Chyuan-Tyng Wu, Joao Peralta Moreira , Sushma Rao, Gilad Michael
[pdf]
[DOI]

Improving Adversarial Robustness by Enforcing Local and Global Compactness
Anh Bui, Trung Le, He Zhao, Paul Montague, Olivier deVel, Tamas Abraham, Dinh Phung
[pdf]
[DOI]

TopoAL: An Adversarial Learning Approach for Topology-Aware Road Segmentation
Subeesh Vasu, Mateusz Kozinski, Leonardo Citraro, and Pascal Fua
[pdf]
[DOI]

Channel selection using Gumbel Softmax
Charles Herrmann, Richard Strong Bowen, Ramin Zabih
[pdf]
[DOI]

Exploiting Temporal Coherence for Self-Supervised One-shot Video Re-identification
Dripta S. Raychaudhuri, Amit K. Roy-Chowdhury
[pdf]
[DOI]

An Efficient Training Framework for Reversible Neural Architectures
Zixuan Jiang, Keren Zhu, Mingjie Liu, Jiaqi Gu, David Z. Pan
[pdf]
[DOI]

Box2Seg: Attention Weighted Loss and Discriminative Feature Learning for Weakly Supervised Segmentation
Viveka Kulharia, Siddhartha Chandra, Amit Agrawal, Philip Torr, Ambrish Tyagi
[pdf]
[DOI]

FreeCam3D: Snapshot Structured Light 3D with Freely-Moving Cameras
Yicheng Wu, Vivek Boominathan, Xuan Zhao, Jacob T. Robinson, Hiroshi Kawasaki, Aswin Sankaranarayanan, Ashok Veeraraghavan
[pdf]
[DOI]

One-Pixel Signature: Characterizing CNN Models for Backdoor Detection
Shanjiaoyang Huang, Weiqi Peng, Zhiwei Jia, Zhuowen Tu
[pdf]
[DOI]

Learning to Transfer Learn: Reinforcement Learning-Based Selection for Adaptive Transfer Learning
Linchao Zhu, Sercan . Arık, Yi Yang, Tomas Pfister
[pdf]
[DOI]

Structure-Aware Generation Network for Recipe Generation from Images
Hao Wang, Guosheng Lin, Steven C. H. Hoi, Chunyan Miao
[pdf]
[DOI]

A Simple and Effective Framework for Pairwise Deep Metric Learning
Qi Qi, Yan Yan, Zixuan Wu, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang
[pdf]
[DOI]

Meta-rPPG: Remote Heart Rate Estimation Using a Transductive Meta-Learner
Eugene Lee, Evan Chen, Chen-Yi Lee
[pdf]
[DOI]

A Recurrent Transformer Network for Novel View Action Synthesis
Kara Marie Schatz, Erik Quintanilla, Shruti Vyas, Yogesh S Rawat
[pdf]
[DOI]

Multi-view Action Recognition using Cross-view Video Prediction
Shruti Vyas, Yogesh S Rawat, Mubarak Shah
[pdf]
[DOI]

Learning Discriminative Feature with CRF for Unsupervised Video Object Segmentation
Mingmin Zhen, Shiwei Li, Lei Zhou, Jiaxiang Shang, Haoan Feng, Tian Fang, Long Quan
[pdf]
[DOI]

SMART: Simultaneous Multi-Agent Recurrent Trajectory Prediction
Sriram N N, Buyu Liu, Francesco Pittaluga, Manmohan Chandraker
[pdf]
[DOI]

Label-Driven Reconstruction for Domain Adaptation in Semantic Segmentation
Jinyu Yang, Weizhi An, Sheng Wang, Xinliang Zhu, Chaochao Yan, Junzhou Huang
[pdf]
[DOI]

Efficient Outdoor 3D Point Cloud Semantic Segmentation for Critical Road Objects and Distributed Contexts
Chi-Chong Wong, Chi-Man Vong
[pdf]
[DOI]

Attributional Robustness Training using Input-Gradient Spatial Alignment
Mayank Singh, Nupur Kumari, Puneet Mangla, Abhishek Sinha, Vineeth N Balasubramanian, Balaji Krishnamurthy
[pdf]
[DOI]

Reducing the Sim-to-Real Gap for Event Cameras
Timo Stoffregen, Cedric Scheerlinck, Davide Scaramuzza, Tom Drummond, Nick Barnes, Lindsay Kleeman, Robert Mahony
[pdf]
[DOI]

Spatial Geometric Reasoning for Room Layout Estimation via Deep Reinforcement Learning
Liangliang Ren, Yangyang Song, Jiwen Lu, Jie Zhou
[pdf]
[DOI]

Learning Data Augmentation Strategies for Object Detection
Barret Zoph, Ekin D. Cubuk, Golnaz Ghiasi, Tsung-Yi Lin, Jonathon Shlens, Quoc V. Le
[pdf]
[DOI]

DA-NAS: Data Adapted Pruning for Efficient Neural Architecture Search
Xiyang Dai, Dongdong Chen, Mengchen Liu, Yinpeng Chen, Lu Yuan
[pdf]
[DOI]

A Closer Look at Generalisation in RAVEN
Steven Spratley, Krista Ehinger, Tim Miller
[pdf]
[DOI]

Supervised Edge Attention Network for Accurate Image Instance Segmentation
Xier Chen, Yanchao Lian, Licheng Jiao, Haoran Wang, YanJie Gao, Shi Lingling
[pdf]
[DOI]

Discriminative Partial Domain Adversarial Network
Jian Hu, Hongya Tuo, Chao Wang, Lingfeng Qiao, Haowen Zhong, Junchi Yan, Zhongliang Jing, Henry Leung
[pdf]
[DOI]

Differentiable Programming for Hyperspectral Unmixing using a Physics-based Dispersion Model
John Janiczek, Parth Thaker, Gautam Dasarathy, Christopher S. Edwards , Philip Christensen, Suren Jayasuriya
[pdf]
[DOI]

Deep Cross-species Feature Learning for Animal Face Recognition via Residual Interspecies Equivariant Network
Xiao Shi, Chenxue Yang, Xue Xia, Xiujuan Chai
[pdf]
[DOI]

Guidance and Evaluation: Semantic-Aware Image Inpainting for Mixed Scenes
Liang Liao, Jing Xiao, Zheng Wang, Chia-Wen Lin, Shin’ichi Satoh
[pdf]
[DOI]

Sound2Sight: Generating Visual Dynamics from Sound and Context
Moitreya Chatterjee, Anoop Cherian
[pdf]
[DOI]

3D-CVF: Generating Joint Camera and LiDAR Features Using Cross-View Spatial Feature Fusion for 3D Object Detection
Jin Hyeok Yoo, Yecheol Kim, Jisong Kim, Jun Won Choi
[pdf]
[DOI]

NoiseRank: Unsupervised Label Noise Reduction with Dependence Models
Karishma Sharma, Pinar Donmez, Enming Luo, Yan Liu, I. Zeki Yalniz
[pdf]
[DOI]

Fast Adaptation to Super-Resolution Networks via Meta-Learning
Seobin Park, Jinsu Yoo, Donghyeon Cho, Jiwon Kim, Tae Hyun Kim
[pdf]
[DOI]

TP-LSD: Tri-Points Based Line Segment Detector
Siyu Huang, Fangbo Qin, Pengfei Xiong, Ning Ding, Yijia He, Xiao Liu
[pdf]
[DOI]

SqueezeSegV3: Spatially-Adaptive Convolution for Efficient Point-Cloud Segmentation
Chenfeng Xu, Bichen Wu, Zining Wang, Wei Zhan, Peter Vajda, Kurt Keutzer, Masayoshi Tomizuka
[pdf]
[DOI]

An Attention-driven Two-stage Clustering Method for Unsupervised Person Re-Identification
Zilong Ji, Xiaolong Zou, Xiaohan Lin, Xiao Liu, Tiejun Huang, Si Wu
[pdf]
[DOI]

Toward Fine-grained Facial Expression Manipulation
Jun Ling, Han Xue, Li Song, Shuhui Yang, Rong Xie, Xiao Gu
[pdf]
[DOI]

Adaptive Object Detection with Dual Multi-Label Prediction
Zhen Zhao, Yuhong Guo, Haifeng Shen, Jieping Ye
[pdf]
[DOI]

Table Structure Recognition using Top-Down and Bottom-Up Cues
Sachin Raja, Ajoy Mondal, C V Jawahar
[pdf]
[DOI]

Novel View Synthesis on Unpaired Data by Conditional Deformable Variational Auto-Encoder
Mingyu Yin, Li Sun, Qingli Li
[pdf]
[DOI]

Beyond the Nav-Graph: Vision-and-Language Navigation in Continuous Environments
Jacob Krantz, Erik Wijmans, Arjun Majumdar, Dhruv Batra, Stefan Lee
[pdf]
[DOI]

Boundary Content Graph Neural Network for Temporal Action Proposal Generation
Yueran Bai, Yingying Wang, Yunhai Tong, Yang Yang, Qiyue Liu, Junhui Liu
[pdf]
[DOI]

Pose Augmentation: Class-agnostic Object Pose Transformation for Object Recognition
Yunhao Ge, Jiaping Zhao, Laurent Itti
[pdf]
[DOI]

VLANet: Video-Language Alignment Network for Weakly-Supervised Video Moment Retrieval
Minuk Ma, Sunjae Yoon, Junyeong Kim, Youngjoon Lee, Sunghun Kang, Chang D. Yoo
[pdf]
[DOI]

Attention-Based Query Expansion Learning
Albert Gordo, Filip Radenovic, Tamara Berg
[pdf]
[DOI]

Interpretable Foreground Object Search As Knowledge Distillation
Boren Li, Po-Yu Zhuang, Jian Gu, Mingyang Li, Ping Tan
[pdf]
[DOI]

Improving Knowledge Distillation via Category Structure
Zailiang Chen, Xianxian Zheng, Hailan Shen, Ziyang Zeng, Yukun Zhou, Rongchang Zhao
[pdf]
[DOI]

High Resolution Zero-Shot Domain Adaptation of Synthetically Rendered Face Images
Stephan J. Garbin, Marek Kowalski, Matthew Johnson, Jamie Shotton
[pdf]
[DOI]

Attentive Prototype Few-shot Learning with Capsule Network-based Embedding
Fangyu Wu, Jeremy S.Smith, Wenjin Lu, Chaoyi Pang, Bailing Zhang
[pdf]
[DOI]

Weakly Supervised Instance Segmentation by Learning Annotation Consistent Instances
Aditya Arun, C.V. Jawahar, M. Pawan Kumar
[pdf]
[DOI]

DA4AD: End-to-End Deep Attention-based Visual Localization for Autonomous Driving
Yao Zhou, Guowei Wan, Shenhua Hou, Li Yu, Gang Wang, Xiaofei Rui, Shiyu Song
[pdf]
[DOI]

Visual-Relation Conscious Image Generation from Structured-Text
Duc Minh Vo, Akihiro Sugimoto
[pdf]
[DOI]

Patch-wise Attack for Fooling Deep Neural Network
Lianli Gao, Qilong Zhang, Jingkuan Song, Xianglong Liu, Heng Tao Shen
[pdf]
[DOI]

Feature Pyramid Transformer
Dong Zhang, Hanwang Zhang, Jinhui Tang, Meng Wang, Xiansheng Hua, Qianru Sun
[pdf]
[DOI]

MABNet: A Lightweight Stereo Network Based on Multibranch Adjustable Bottleneck Module
Jiabin Xing, Zhi Qi, Jiying Dong, Jiaxuan Cai, Hao Liu
[pdf]
[DOI]

Guided Saliency Feature Learning for Person Re-identification in Crowded Scenes
Lingxiao He, Wu Liu
[pdf]
[DOI]

Asymmetric Two-Stream Architecture for Accurate RGB-D Saliency Detection
Miao Zhang, Sun Xiao Fei, Jie Liu, Shuang Xu, Yongri Piao, Huchuan Lu
[pdf]
[DOI]

Explaining Image Classifiers using Statistical Fault Localization
Youcheng Sun, Hana Chockler, Xiaowei Huang, Daniel Kroening
[pdf]
[DOI]

Deep Graph Matching via Blackbox Differentiation of Combinatorial Solvers
Michal Rolínek, Paul Swoboda, Dominik Zietlow, Anselm Paulus, Vít Musil, Georg Martius
[pdf]
[DOI]

Learning Video Representations by Transforming Time
Simon Jenni, Givi Meishvili, Paolo Favaro
[pdf]
[DOI]

Unsupervised Monocular Depth Estimation for Night-time Images using Adversarial Domain Feature Adaptation
Madhu Vankadari, Sourav Garg, Anima Majumder, Swagat Kumar, Ardhendu Behera
[pdf]
[DOI]

Variational Connectionist Temporal Classification
Linlin Chao, Jingdong Chen, Wei Chu
[pdf]
[DOI]

End-to-end Dynamic Matching Network for Multi-view Multi-person 3d Pose Estimation
Congzhentao Huang, Shuai Jiang, Yang Li, Ziyue Zhang, Jason Traish, Chen Deng, Sam Ferguson, Richard Yi Da Xu
[pdf]
[DOI]

Orderly Disorder in Point Cloud Domain
Morteza Ghahremani, Bernard Tiddeman, Yonghuai Liu, and Ardhendu Behera
[pdf]
[DOI]

Deep Decomposition Learning for Inverse Imaging Problems
Dongdong Chen, Mike E. Davies
[pdf]
[DOI]

FLOT: Scene Flow on Point Clouds guided by Optimal Transport
Gilles Puy, Alexandre Boulch, Renaud Marlet
[pdf]
[DOI]

Accurate Reconstruction of Oriented 3D Points using Affine Correspondences
Carolina Raposo, Joao P. Barreto
[pdf]
[DOI]

Volumetric Transformer Networks
Seungryong Kim, Sabine Ssstrunk, Mathieu Salzmann
[pdf]
[DOI]

360(o) Camera Alignment via Segmentation
Benjamin Davidson, Mohsan S. Alvi, João F. Henriques
[pdf]
[DOI]

A Novel Line Integral Transform for 2D Affine-Invariant Shape Retrieval
Bin Wang, Yongsheng Gao
[pdf]
[DOI]

Explanation-based Weakly-supervised Learning of Visual Relations with Graph Networks
Federico Baldassarre, Kevin Smith, Josephine Sullivan, Hossein Azizpour
[pdf]
[DOI]

Guided Semantic Flow
Sangryul Jeon, Dongbo Min, Seungryong Kim, Jihwan Choe, Kwanghoon Sohn
[pdf]
[DOI]

Document Structure Extraction using Prior based High Resolution Hierarchical Semantic Segmentation
Mausoom Sarkar, Milan Aggarwal, Arneh Jain, Hiresh Gupta, Balaji Krishnamurthy
[pdf]
[DOI]

Measuring the Importance of Temporal Features in Video Saliency
Matthias Tangemann, Matthias Kümmerer, Thomas S.A. Wallis, Matthias Bethge
[pdf]
[DOI]

Searching Efficient 3D Architectures with Sparse Point-Voxel Convolution
Haotian Tang, Zhijian Liu, Shengyu Zhao, Yujun Lin, Ji Lin, Hanrui Wang, Song Han
[pdf]
[DOI]

Towards Reliable Evaluation of Algorithms for Road Network Reconstruction from Aerial Images
Leonardo Citraro, Mateusz Koziński, Pascal Fua
[pdf]
[DOI]

Online Continual Learning under Extreme Memory Constraints
Enrico Fini, Stéphane Lathuilière, Enver Sangineto, Moin Nabi, Elisa Ricci
[pdf]
[DOI]

Learning to Cluster under Domain Shift
Willi Menapace, Stéphane Lathuilière, Elisa Ricci
[pdf]
[DOI]

Defense Against Adversarial Attacks via Controlling Gradient Leaking on Embedded Manifolds
Yueru Li, Shuyu Cheng, Hang Su, Jun Zhu
[pdf]
[DOI]

Improving Optical Flow on a Pyramid Level
Markus Hofinger, Samuel Rota Bulò, Lorenzo Porzi, Arno Knapitsch, Thomas Pock, Peter Kontschieder
[pdf]
[DOI]

Procrustean Regression Networks: Learning 3D Structure of Non-Rigid Objects from 2D Annotations
Sungheon Park, Minsik Lee, Nojun Kwak
[pdf]
[DOI]

Learning to Learn Parameterized Classification Networks for Scalable Input Images
Duo Li, Anbang Yao, Qifeng Chen
[pdf]
[DOI]

Stereo Event-based Particle Tracking Velocimetry for 3D Fluid Flow Reconstruction
Yuanhao Wang, Ramzi Idoughi, Wolfgang Heidrich
[pdf]
[DOI]

Simplicial Complex based Point Correspondence between Images warped onto Manifolds
Charu Sharma, Manohar Kaul
[pdf]
[DOI]

Representation Learning on Visual-Symbolic Graphs for Video Understanding
Effrosyni Mavroudi, Benjamín Béjar Haro, René Vidal
[pdf]
[DOI]

Distance-Normalized Unified Representation for Monocular 3D Object Detection
Xuepeng Shi, Zhixiang Chen, Tae-Kyun Kim
[pdf]
[DOI]

Sequential Deformation for Accurate Scene Text Detection
Shanyu Xiao, Liangrui Peng, Ruijie Yan, Keyu An, Gang Yao, Jaesik Min
[pdf]
[DOI]

Where to Explore Next? ExHistCNN for History-aware Autonomous 3D Exploration
Yiming Wang, Alessio Del Bue
[pdf]
[DOI]

Semi-Supervised Segmentation based on Error-Correcting Supervision
Robert Mendel, Luis Antonio de Souza Jr, David Rauber, João Paulo Papa, Christoph Palm
[pdf]
[DOI]

Quantum-soft QUBO Suppression for Accurate Object Detection
Junde Li, Swaroop Ghosh
[pdf]
[DOI]

Label-similarity Curriculum Learning
Ürün Dogan, Aniket Anand Deshmukh, Marcin Bronislaw Machura, Christian Igel
[pdf]
[DOI]

Recurrent Image Annotation With Explicit Inter-Label Dependencies
Ayushi Dutta, Yashaswi Verma, C.V. Jawahar
[pdf]
[DOI]

Cross-Attention in Coupled Unmixing Nets for Unsupervised Hyperspectral Super-Resolution
Jing Yao, Danfeng Hong, Jocelyn Chanussot, Deyu Meng, Xiaoxiang Zhu , Zongben Xu
[pdf]
[DOI]

SimPose: Effectively Learning DensePose and Surface Normals of People from Simulated Data
Tyler Zhu, Per Karlsson, Christoph Bregler
[pdf]
[DOI]

ByeGlassesGAN: Identity Preserving Eyeglasses Removal for Face Images
Yu-Hui Lee, Shang-Hong Lai
[pdf]
[DOI]

Differentiable Joint Pruning and Quantization for Hardware Efficiency
Ying Wang, Yadong Lu, Tijmen Blankevoort
[pdf]
[DOI]

Learning to Generate Customized Dynamic 3D Facial Expressions
Rolandos Alexandros Potamias, Jiali Zheng, Stylianos Ploumpis, Giorgos Bouritsas, Evangelos Ververas, Stefanos Zafeiriou
[pdf]
[DOI]

LandscapeAR: Large Scale Outdoor Augmented Reality by Matching Photographs with Terrain Models Using Learned Descriptors
Jan Brejcha, Michal Lukáč, Yannick Hold-Geoffroy, Oliver Wang, Martin Čadík
[pdf]
[DOI]

Learning Disentangled Feature Representation for Hybrid-distorted Image Restoration
Xin Li, Xin Jin, Jianxin Lin, Sen Liu, Yaojun Wu, Tao Yu, Wei Zhou , Zhibo Chen
[pdf]
[DOI]

Jointly De-biasing Face Recognition and Demographic Attribute Estimation
Sixue Gong, Xiaoming Liu, Anil K. Jain
[pdf]
[DOI]

Regularized Loss for Weakly Supervised Single Class Semantic Segmentation
Olga Veksler
[pdf]
[DOI]

Spike-FlowNet: Event-based Optical Flow Estimation with Energy-Efficient Hybrid Neural Networks
Chankyu Lee, Adarsh Kumar Kosta, Alex Zihao Zhu, Kenneth Chaney, Kostas Daniilidis, Kaushik Roy
[pdf]
[DOI]

Forgetting Outside the Box: Scrubbing Deep Networks of Information Accessible from Input-Output Observations
Aditya Golatkar, Alessandro Achille, Stefano Soatto
[pdf]
[DOI]

Inherent Adversarial Robustness of Deep Spiking Neural Networks: Effects of Discrete Input Encoding and Non-Linear Activations
Saima Sharmin, Nitin Rathi, Priyadarshini Panda, Kaushik Roy
[pdf]
[DOI]

Synthesizing Coupled 3D Face Modalities by Trunk-Branch Generative Adversarial Networks
Baris Gecer, Alexandros Lattas, Stylianos Ploumpis, Jiankang Deng, Athanasios Papaioannou, Stylianos Moschoglou, Stefanos Zafeiriou
[pdf]
[DOI]

Learning to Learn Words from Visual Scenes
Dídac Surís, Dave Epstein, Heng Ji, Shih-Fu Chang, Carl Vondrick
[pdf]
[DOI]

On Transferability of Histological Tissue Labels in Computational Pathology
Mahdi S. Hosseini, Lyndon Chan, Weimin Huang, Yichen Wang, Danial Hasan, Corwyn Rowsell, Savvas Damaskinos, Konstantinos N. Plataniotis
[pdf]
[DOI]

Learning Actionness via Long-range Temporal Order Verification
Dimitri Zhukov, Jean-Baptiste Alayrac, Ivan Laptev, Josef Sivic
[pdf]
[DOI]

Fully Embedding Fast Convolutional Networks on Pixel Processor Arrays
Laurie Bose, Piotr Dudek, Jianing Chen, Stephen J. Carey, Walterio W. Mayol-Cuevas
[pdf]
[DOI]

Character Region Attention For Text Spotting
Youngmin Baek, Seung Shin, Jeonghun Baek, Sungrae Park, Junyeop Lee , Daehyun Nam, Hwalsuk Lee
[pdf]
[DOI]

Stable Low-rank Tensor Decomposition for Compression of Convolutional Neural Network
Anh-Huy Phan, Konstantin Sobolev, Konstantin Sozykin, Dmitry Ermilov , Julia Gusak, Petr Tichavský, Valeriy Glukhov, Ivan Oseledets, Andrzej Cichocki
[pdf]
[DOI]

Dual Mixup Regularized Learning for Adversarial Domain Adaptation
Yuan Wu, Diana Inkpen, Ahmed El-Roby
[pdf]
[DOI]

Robust and On-the-fly Dataset Denoising for Image Classification
Jiaming Song, Yann Dauphin, Michael Auli, Tengyu Ma
[pdf]
[DOI]

Imaging Behind Occluders Using Two-Bounce Light
Connor Henley, Tomohiro Maeda, Tristan Swedish, Ramesh Raskar
[pdf]
[DOI]

Improving Object Detection with Selective Self-Supervised Self-Training
Yandong Li, Di Huang, Danfeng Qin, Liqiang Wang, Boqing Gong
[pdf]
[DOI]

Deep Local Shapes: Learning Local SDF Priors for Detailed 3D Reconstruction
Rohan Chabra, Jan E. Lenssen, Eddy Ilg, Tanner Schmidt, Julian Straub, Steven Lovegrove, Richard Newcombe
[pdf]
[DOI]

Info3D: Representation Learning on 3D Objects using Mutual Information Maximization and Contrastive Learning
Aditya Sanghi
[pdf]
[DOI]

Adversarial Data Augmentation via Deformation Statistics
Sahin Olut, Zhengyang Shen, Zhenlin Xu, Samuel Gerber, Marc Niethammer
[pdf]
[DOI]

Neural Predictor for Neural Architecture Search
Wei Wen, Hanxiao Liu, Yiran Chen, Hai Li, Gabriel Bender, Pieter-Jan Kindermans
[pdf]
[DOI]

Learning Permutation Invariant Representations using Memory Networks
Shivam Kalra, Mohammed Adnan, Graham Taylor, H.R. Tizhoosh
[pdf]
[DOI]

Feature Space Augmentation for Long-Tailed Data
Peng Chu, Xiao Bian, Shaopeng Liu, Haibin Ling
[pdf]
[DOI]

Laying the Foundations of Deep Long-Term Crowd Flow Prediction
Samuel S. Sohn, Honglu Zhou, Seonghyeon Moon, Sejong Yoon, Vladimir Pavlovic, Mubbasir Kapadia
[pdf]
[DOI]

Weakly-Supervised Action Localization with Expectation-Maximization Multi-Instance Learning
Zhekun Luo, Devin Guillory, Baifeng Shi, Wei Ke, Fang Wan, Trevor Darrell, Huijuan Xu
[pdf]
[DOI]

Fairness by Learning Orthogonal Disentangled Representations
Mhd Hasan Sarhan, Nassir Navab, Abouzar Eslami, Shadi Albarqouni
[pdf]
[DOI]

Self-supervision with Superpixels: Training Few-shot Medical Image Segmentation without Annotation
Cheng Ouyang, Carlo Biffi, Chen Chen, Turkay Kart, Huaqi Qiu, Daniel Rueckert
[pdf]
[DOI]

On Diverse Asynchronous Activity Anticipation
He Zhao, Richard P. Wildes
[pdf]
[DOI]

Representative-Discriminative Learning for Open-set Land Cover Classification of Satellite Imagery
Razieh Kaviani Baghbaderani, Ying Qu, Hairong Qi, Craig Stutts
[pdf]
[DOI]

Structure-Aware Human-Action Generation
Ping Yu, Yang Zhao, Chunyuan Li, Junsong Yuan, Changyou Chen
[pdf]
[DOI]

Towards Efficient Coarse-to-Fine Networks for Action and Gesture Recognition
Niamul Quader, Juwei Lu, Peng Dai, Wei Li
[pdf]
[DOI]

S³Net: Semantic-Aware Self-supervised Depth Estimation with Monocular Videos and Synthetic Data
Bin Cheng, Inderjot Singh Saggu, Raunak Shah, Gaurav Bansal, Dinesh Bharadia
[pdf]
[DOI]

Leveraging Seen and Unseen Semantic Relationships for Generative Zero-Shot Learning
Maunil R Vyas, Hemanth Venkateswara, Sethuraman Panchanathan
[pdf]
[DOI]

Weight Excitation: Built-in Attention Mechanisms in Convolutional Neural Networks
Niamul Quader, Md Mafijul Islam Bhuiyan, Juwei Lu, Peng Dai, Wei Li
[pdf]
[DOI]

UNITER: UNiversal Image-TExt Representation Learning
Yen-Chun Chen, Linjie Li, Licheng Yu, Ahmed El Kholy Faisal Ahmed, Zhe Gan, Yu Cheng, Jingjing Liu
[pdf]
[DOI]

Oscar: Object-Semantics Aligned Pre-training for Vision-Language Tasks
Xiujun Li, Xi Yin, Chunyuan Li, Pengchuan Zhang, Xiaowei Hu, Lei Zhang, Lijuan Wang, Houdong Hu, Li Dong, Furu Wei, Yejin Choi, Jianfeng Gao
[pdf]
[DOI]

Improving Face Recognition from Hard Samples via Distribution Distillation Loss
Yuge Huang, Pengcheng Shen, Ying Tai, Shaoxin Li, Xiaoming Liu, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji
[pdf]
[DOI]

Extract and Merge: Superpixel Segmentation with Regional Attributes
Jianqiao An, Yucheng Shi, Yahong Han, Meijun Sun, Qi Tian
[pdf]
[DOI]

Spatial-Adaptive Network for Single Image Denoising
Meng Chang, Qi Li, Huajun Feng, Zhihai Xu
[pdf]
[DOI]

Physics-based Feature Dehazing Networks
Jiangxin Dong, Jinshan Pan
[pdf]
[DOI]

Learning Surrogates via Deep Embedding
Yash Patel, Tomáš Hodaň, Jiří Matas
[pdf]
[DOI]

An Asymmetric Modeling for Action Assessment
Jibin Gao, Wei-Shi Zheng, Jia-Hui Pan, Chengying Gao, Yaowei Wang, Wei Zeng, Jianhuang Lai
[pdf]
[DOI]

High-quality Single-model Deep Video Compression with Frame-Conv3D and Multi-frame Differential Modulation
Wenyu Sun, Chen Tang, Weigui Li, Zhuqing Yuan, Huazhong Yang, Yongpan Liu
[pdf]
[DOI]

Instance-Aware Embedding for Point Cloud Instance Segmentation
Tong He, Yifan Liu, Chunhua Shen, Xinlong Wang, Changming Sun
[pdf]
[DOI]

Self-Paced Deep Regression Forests with Consideration on Underrepresented Examples
Lili Pan, Shijie Ai, Yazhou Ren, Zenglin Xu
[pdf]
[DOI]

Manifold Projection for Adversarial Defense on Face Recognition
Jianli Zhou, Chao Liang, Jun Chen
[pdf]
[DOI]

Weakly Supervised Learning with Side Information for Noisy Labeled Images
Lele Cheng, Xiangzeng Zhou, Liming Zhao, Dangwei Li, Hong Shang, Yun Zheng, Pan Pan, Yinghui Xu
[pdf]
[DOI]

Not only Look, but also Listen: Learning Multimodal Violence Detection under Weak Supervision
Peng Wu, Jing Liu, Yujia Shi, Yujia Sun, Fangtao Shao, Zhaoyang Wu , Zhiwei Yang
[pdf]
[DOI]

SNE-RoadSeg: Incorporating Surface Normal Information into Semantic Segmentation for Accurate Freespace Detection
Rui Fan, Hengli Wang, Peide Cai, Ming Liu
[pdf]
[DOI]

Modeling the Space of Point Landmark Constrained Diffeomorphisms
Chengfeng Wen, Yang Guo, Xianfeng Gu
[pdf]
[DOI]

PieNet: Personalized Image Enhancement Network
Han-Ul Kim, Young Jun Koh, Chang-Su Kim
[pdf]
[DOI]

Rotational Outlier Identification in Pose Graphs Using Dual Decomposition
Arman Karimian, Ziqi Yang, Roberto Tron
[pdf]
[DOI]

Speech-driven Facial Animation using Cascaded GANs for Learning of Motion and Texture
Dipanjan Das, Sandika Biswas, Sanjana Sinha, Brojeshwar Bhowmick
[pdf]
[DOI]

Solving Phase Retrieval with a Learned Reference
Rakib Hyder, Zikui Cai, M. Salman Asif
[pdf]
[DOI]

Dual Grid Net: Hand Mesh Vertex Regression from Single Depth Maps
Chengde Wan, Thomas Probst, Luc Van Gool, Angela Yao
[pdf]
[DOI]

Modeling Varying Camera-IMU Time Offset in Optimization-Based Visual-Inertial Odometry
Ling, Yonggen and Bao, Linchao and Jie, Zequn and Zhu, Fengming and Li, Ziyang and Tang, Shanmin and Liu, Yongsheng and Liu, Wei and Zhang, Tong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ling_2018_ECCV,
author = {Ling, Yonggen and Bao, Linchao and Jie, Zequn and Zhu, Fengming and Li, Ziyang and Tang, Shanmin and Liu, Yongsheng and Liu, Wei and Zhang, Tong},
title = {Modeling Varying Camera-IMU Time Offset in Optimization-Based Visual-Inertial Odometry},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Pose Partition Networks for Multi-Person Pose Estimation
Nie, Xuecheng and Feng, Jiashi and Xing, Junliang and Yan, Shuicheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nie_2018_ECCV,
author = {Nie, Xuecheng and Feng, Jiashi and Xing, Junliang and Yan, Shuicheng},
title = {Pose Partition Networks for Multi-Person Pose Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Consensus-Driven Propagation in Massive Unlabeled Data for Face Recognition
Zhan, Xiaohang and Liu, Ziwei and Yan, Junjie and Lin, Dahua and Change Loy, Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhan_2018_ECCV,
author = {Zhan, Xiaohang and Liu, Ziwei and Yan, Junjie and Lin, Dahua and Change Loy, Chen},
title = {Consensus-Driven Propagation in Massive Unlabeled Data for Face Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Open-World Stereo Video Matching with Deep RNN
Zhong, Yiran and Li, Hongdong and Dai, Yuchao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2018_ECCV,
author = {Zhong, Yiran and Li, Hongdong and Dai, Yuchao},
title = {Open-World Stereo Video Matching with Deep RNN},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Cross-Modal Projection Learning for Image-Text Matching
Zhang, Ying and Lu, Huchuan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Ying and Lu, Huchuan},
title = {Deep Cross-Modal Projection Learning for Image-Text Matching},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Gray-box Adversarial Training
Vivek, B. S. and Reddy Mopuri, Konda and Venkatesh Babu, R.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Vivek_2018_ECCV,
author = {Vivek, B. S. and Reddy Mopuri, Konda and Venkatesh Babu, R.},
title = {Gray-box Adversarial Training},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Multi-Class Model Fitting by Energy Minimization and Mode-Seeking
Barath, Daniel and Matas, Jiri
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Barath_2018_ECCV,
author = {Barath, Daniel and Matas, Jiri},
title = {Multi-Class Model Fitting by Energy Minimization and Mode-Seeking},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

MRF Optimization with Separable Convex Prior on Partially Ordered Labels
Domokos, Csaba and Schmidt, Frank R. and Cremers, Daniel
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Domokos_2018_ECCV,
author = {Domokos, Csaba and Schmidt, Frank R. and Cremers, Daniel},
title = {MRF Optimization with Separable Convex Prior on Partially Ordered Labels},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

VQA-E: Explaining, Elaborating, and Enhancing Your Answers for Visual Questions
Li, Qing and Tao, Qingyi and Joty, Shafiq and Cai, Jianfei and Luo, Jiebo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Qing and Tao, Qingyi and Joty, Shafiq and Cai, Jianfei and Luo, Jiebo},
title = {VQA-E: Explaining, Elaborating, and Enhancing Your Answers for Visual Questions},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Context Refinement for Object Detection
Chen, Zhe and Huang, Shaoli and Tao, Dacheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Zhe and Huang, Shaoli and Tao, Dacheng},
title = {Context Refinement for Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Depth Estimation via Affinity Learned with Convolutional Spatial Propagation Network
Cheng, Xinjing and Wang, Peng and Yang, Ruigang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2018_ECCV,
author = {Cheng, Xinjing and Wang, Peng and Yang, Ruigang},
title = {Depth Estimation via Affinity Learned with Convolutional Spatial Propagation Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Zero-Annotation Object Detection with Web Knowledge Transfer
Tao, Qingyi and Yang, Hao and Cai, Jianfei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tao_2018_ECCV,
author = {Tao, Qingyi and Yang, Hao and Cai, Jianfei},
title = {Zero-Annotation Object Detection with Web Knowledge Transfer},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Fast Light Field Reconstruction With Deep Coarse-To-Fine Modeling of Spatial-Angular Clues
Wing Fung Yeung, Henry and Hou, Junhui and Chen, Jie and Ying Chung, Yuk and Chen, Xiaoming
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yeung_2018_ECCV,
author = {Wing Fung Yeung, Henry and Hou, Junhui and Chen, Jie and Ying Chung, Yuk and Chen, Xiaoming},
title = {Fast Light Field Reconstruction With Deep Coarse-To-Fine Modeling of Spatial-Angular Clues},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

AGIL: Learning Attention from Human for Visuomotor Tasks
Zhang, Ruohan and Liu, Zhuode and Zhang, Luxin and Whritner, Jake A. and Muller, Karl S. and Hayhoe, Mary M. and Ballard, Dana H.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Ruohan and Liu, Zhuode and Zhang, Luxin and Whritner, Jake A. and Muller, Karl S. and Hayhoe, Mary M. and Ballard, Dana H.},
title = {AGIL: Learning Attention from Human for Visuomotor Tasks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Physical Primitive Decomposition
Liu, Zhijian and Freeman, William T. and Tenenbaum, Joshua B. and Wu, Jiajun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Zhijian and Freeman, William T. and Tenenbaum, Joshua B. and Wu, Jiajun},
title = {Physical Primitive Decomposition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Expander Networks: Efficient Deep Networks from Graph Theory
Prabhu, Ameya and Varma, Girish and Namboodiri, Anoop
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Prabhu_2018_ECCV,
author = {Prabhu, Ameya and Varma, Girish and Namboodiri, Anoop},
title = {Deep Expander Networks: Efficient Deep Networks from Graph Theory},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Real-Time MDNet
Jung, Ilchae and Son, Jeany and Baek, Mooyeol and Han, Bohyung
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jung_2018_ECCV,
author = {Jung, Ilchae and Son, Jeany and Baek, Mooyeol and Han, Bohyung},
title = {Real-Time MDNet},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

The Mutex Watershed: Efficient, Parameter-Free Image Partitioning
Wolf, Steffen and Pape, Constantin and Bailoni, Alberto and Rahaman, Nasim and Kreshuk, Anna and Kothe, Ullrich and Hamprecht, FredA.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wolf_2018_ECCV,
author = {Wolf, Steffen and Pape, Constantin and Bailoni, Alberto and Rahaman, Nasim and Kreshuk, Anna and Kothe, Ullrich and Hamprecht, FredA.},
title = {The Mutex Watershed: Efficient, Parameter-Free Image Partitioning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

MVSNet: Depth Inference for Unstructured Multi-view Stereo
Yao, Yao and Luo, Zixin and Li, Shiwei and Fang, Tian and Quan, Long
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2018_ECCV,
author = {Yao, Yao and Luo, Zixin and Li, Shiwei and Fang, Tian and Quan, Long},
title = {MVSNet: Depth Inference for Unstructured Multi-view Stereo},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Audio-Visual Event Localization in Unconstrained Videos
Tian, Yapeng and Shi, Jing and Li, Bochen and Duan, Zhiyao and Xu, Chenliang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tian_2018_ECCV,
author = {Tian, Yapeng and Shi, Jing and Li, Bochen and Duan, Zhiyao and Xu, Chenliang},
title = {Audio-Visual Event Localization in Unconstrained Videos},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Attend and Rectify: a gated attention mechanism for fine-grained recovery
Rodriguez, Pau and Gonfaus, Josep M. and Cucurull, Guillem and XavierRoca, F. and Gonzalez, Jordi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Rodriguez_2018_ECCV,
author = {Rodriguez, Pau and Gonfaus, Josep M. and Cucurull, Guillem and XavierRoca, F. and Gonzalez, Jordi},
title = {Attend and Rectify: a gated attention mechanism for fine-grained recovery},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

PyramidBox: A Context-assisted Single Shot Face Detector
Tang, Xu and Du, Daniel K. and He, Zeqiang and Liu, Jingtuo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2018_ECCV,
author = {Tang, Xu and Du, Daniel K. and He, Zeqiang and Liu, Jingtuo},
title = {PyramidBox: A Context-assisted Single Shot Face Detector},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

RT-GENE: Real-Time Eye Gaze Estimation in Natural Environments
Fischer, Tobias and Jin Chang, Hyung and Demiris, Yiannis
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fischer_2018_ECCV,
author = {Fischer, Tobias and Jin Chang, Hyung and Demiris, Yiannis},
title = {RT-GENE: Real-Time Eye Gaze Estimation in Natural Environments},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Contemplating Visual Emotions: Understanding and Overcoming Dataset Bias
Panda, Rameswar and Zhang, Jianming and Li, Haoxiang and Lee, Joon-Young and Lu, Xin and Roy-Chowdhury, Amit K.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Panda_2018_ECCV,
author = {Panda, Rameswar and Zhang, Jianming and Li, Haoxiang and Lee, Joon-Young and Lu, Xin and Roy-Chowdhury, Amit K.},
title = {Contemplating Visual Emotions: Understanding and Overcoming Dataset Bias},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Highly-Economized Multi-View Binary Compression for Scalable Image Clustering
Zhang, Zheng and Liu, Li and Qin, Jie and Zhu, Fan and Shen, Fumin and Xu, Yong and Shao, Ling and Tao Shen, Heng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Zheng and Liu, Li and Qin, Jie and Zhu, Fan and Shen, Fumin and Xu, Yong and Shao, Ling and Tao Shen, Heng},
title = {Highly-Economized Multi-View Binary Compression for Scalable Image Clustering},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Kalman Filtering Network for Video Compression Artifact Reduction
Lu, Guo and Ouyang, Wanli and Xu, Dong and Zhang, Xiaoyun and Gao, Zhiyong and Sun, Ming-Ting
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2018_ECCV,
author = {Lu, Guo and Ouyang, Wanli and Xu, Dong and Zhang, Xiaoyun and Gao, Zhiyong and Sun, Ming-Ting},
title = {Deep Kalman Filtering Network for Video Compression Artifact Reduction},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

DeepGUM: Learning Deep Robust Regression with a Gaussian-Uniform Mixture Model
Lathuiliere, Stephane and Mesejo, Pablo and Alameda-Pineda, Xavier and Horaud, Radu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lathuiliere_2018_ECCV,
author = {Lathuiliere, Stephane and Mesejo, Pablo and Alameda-Pineda, Xavier and Horaud, Radu},
title = {DeepGUM: Learning Deep Robust Regression with a Gaussian-Uniform Mixture Model},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

ISNN: Impact Sound Neural Network for Audio-Visual Object Classification
Sterling, Auston and Wilson, Justin and Lowe, Sam and Lin, Ming C.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sterling_2018_ECCV,
author = {Sterling, Auston and Wilson, Justin and Lowe, Sam and Lin, Ming C.},
title = {ISNN: Impact Sound Neural Network for Audio-Visual Object Classification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Cross-modality Adaptation via Semantics Preserving Adversarial Learning for Sketch-based 3D Shape Retrieval
Chen, Jiaxin and Fang, Yi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Jiaxin and Fang, Yi},
title = {Deep Cross-modality Adaptation via Semantics Preserving Adversarial Learning for Sketch-based 3D Shape Retrieval},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning to Blend Photos
Hung, Wei-Chih and Zhang, Jianming and Shen, Xiaohui and Lin, Zhe and Lee, Joon-Young and Yang, Ming-Hsuan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hung_2018_ECCV,
author = {Hung, Wei-Chih and Zhang, Jianming and Shen, Xiaohui and Lin, Zhe and Lee, Joon-Young and Yang, Ming-Hsuan},
title = {Learning to Blend Photos},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Second-order Democratic Aggregation
Lin, Tsung-Yu and Maji, Subhransu and Koniusz, Piotr
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2018_ECCV,
author = {Lin, Tsung-Yu and Maji, Subhransu and Koniusz, Piotr},
title = {Second-order Democratic Aggregation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Recurrent Fusion Network for Image captioning
Jiang, Wenhao and Ma, Lin and Jiang, Yu-Gang and Liu, Wei and Zhang, Tong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2018_ECCV,
author = {Jiang, Wenhao and Ma, Lin and Jiang, Yu-Gang and Liu, Wei and Zhang, Tong},
title = {Recurrent Fusion Network for Image captioning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Grounding Visual Explanations
Anne Hendricks, Lisa and Hu, Ronghang and Darrell, Trevor and Akata, Zeynep
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hendricks_2018_ECCV,
author = {Anne Hendricks, Lisa and Hu, Ronghang and Darrell, Trevor and Akata, Zeynep},
title = {Grounding Visual Explanations},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

A Dataset of Flash and Ambient Illumination Pairs from the Crowd
Aksoy, Yagiz and Kim, Changil and Kellnhofer, Petr and Paris, Sylvain and Elgharib, Mohamed and Pollefeys, Marc and Matusik, Wojciech
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Aksoy_2018_ECCV,
author = {Aksoy, Yagiz and Kim, Changil and Kellnhofer, Petr and Paris, Sylvain and Elgharib, Mohamed and Pollefeys, Marc and Matusik, Wojciech},
title = {A Dataset of Flash and Ambient Illumination Pairs from the Crowd},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Continuous Fusion for Multi-Sensor 3D Object Detection
Liang, Ming and Yang, Bin and Wang, Shenlong and Urtasun, Raquel
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2018_ECCV,
author = {Liang, Ming and Yang, Bin and Wang, Shenlong and Urtasun, Raquel},
title = {Deep Continuous Fusion for Multi-Sensor 3D Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

BusterNet: Detecting Copy-Move Image Forgery with Source/Target Localization
Wu, Yue and Abd-Almageed, Wael and Natarajan, Prem
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2018_ECCV,
author = {Wu, Yue and Abd-Almageed, Wael and Natarajan, Prem},
title = {BusterNet: Detecting Copy-Move Image Forgery with Source/Target Localization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Parallel Feature Pyramid Network for Object Detection
Kim, Seung-Wook and Kook, Hyong-Keun and Sun, Jee-Young and Kang, Mun-Cheon and Ko, Sung-Jea
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2018_ECCV,
author = {Kim, Seung-Wook and Kook, Hyong-Keun and Sun, Jee-Young and Kang, Mun-Cheon and Ko, Sung-Jea},
title = {Parallel Feature Pyramid Network for Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning Region Features for Object Detection
Gu, Jiayuan and Hu, Han and Wang, Liwei and Wei, Yichen and Dai, Jifeng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2018_ECCV,
author = {Gu, Jiayuan and Hu, Han and Wang, Liwei and Wei, Yichen and Dai, Jifeng},
title = {Learning Region Features for Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

AMC: AutoML for Model Compression and Acceleration on Mobile Devices
He, Yihui and Lin, Ji and Liu, Zhijian and Wang, Hanrui and Li, Li-Jia and Han, Song
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2018_ECCV,
author = {He, Yihui and Lin, Ji and Liu, Zhijian and Wang, Hanrui and Li, Li-Jia and Han, Song},
title = {AMC: AutoML for Model Compression and Acceleration on Mobile Devices},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

PSDF Fusion: Probabilistic Signed Distance Function for On-the-fly 3D Data Fusion and Scene Reconstruction
Dong, Wei and Wang, Qiuyuan and Wang, Xin and Zha, Hongbin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2018_ECCV,
author = {Dong, Wei and Wang, Qiuyuan and Wang, Xin and Zha, Hongbin},
title = {PSDF Fusion: Probabilistic Signed Distance Function for On-the-fly 3D Data Fusion and Scene Reconstruction},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Penalizing Top Performers: Conservative Loss for Semantic Segmentation Adaptation
Zhu, Xinge and Zhou, Hui and Yang, Ceyuan and Shi, Jianping and Lin, Dahua
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2018_ECCV,
author = {Zhu, Xinge and Zhou, Hui and Yang, Ceyuan and Shi, Jianping and Lin, Dahua},
title = {Penalizing Top Performers: Conservative Loss for Semantic Segmentation Adaptation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Switchable Temporal Propagation Network
Liu, Sifei and Zhong, Guangyu and De Mello, Shalini and Gu, Jinwei and Jampani, Varun and Yang, Ming-Hsuan and Kautz, Jan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Sifei and Zhong, Guangyu and De Mello, Shalini and Gu, Jinwei and Jampani, Varun and Yang, Ming-Hsuan and Kautz, Jan},
title = {Switchable Temporal Propagation Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Sampling Algebraic Varieties for Robust Camera Autocalibration
Pani Paudel, Danda and Van Gool, Luc
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Paudel_2018_ECCV,
author = {Pani Paudel, Danda and Van Gool, Luc},
title = {Sampling Algebraic Varieties for Robust Camera Autocalibration},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Image Reassembly Combining Deep Learning and Shortest Path Problem
Paumard, Marie-Morgane and Picard, David and Tabia, Hedi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Paumard_2018_ECCV,
author = {Paumard, Marie-Morgane and Picard, David and Tabia, Hedi},
title = {Image Reassembly Combining Deep Learning and Shortest Path Problem},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Diverse Conditional Image Generation by Stochastic Regression with Latent Drop-Out Codes
He, Yang and Schiele, Bernt and Fritz, Mario
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2018_ECCV,
author = {He, Yang and Schiele, Bernt and Fritz, Mario},
title = {Diverse Conditional Image Generation by Stochastic Regression with Latent Drop-Out Codes},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Incremental Non-Rigid Structure-from-Motion with Unknown Focal Length
Probst, Thomas and Pani Paudel, Danda and Chhatkuli, Ajad and Van Gool, Luc
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Probst_2018_ECCV,
author = {Probst, Thomas and Pani Paudel, Danda and Chhatkuli, Ajad and Van Gool, Luc},
title = {Incremental Non-Rigid Structure-from-Motion with Unknown Focal Length},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

PS-FCN: A Flexible Learning Framework for Photometric Stereo
Chen, Guanying and Han, Kai and Wong, Kwan-Yee K.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Guanying and Han, Kai and Wong, Kwan-Yee K.},
title = {PS-FCN: A Flexible Learning Framework for Photometric Stereo},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Instance-level Human Parsing via Part Grouping Network
Gong, Ke and Liang, Xiaodan and Li, Yicheng and Chen, Yimin and Yang, Ming and Lin, Liang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gong_2018_ECCV,
author = {Gong, Ke and Liang, Xiaodan and Li, Yicheng and Chen, Yimin and Yang, Ming and Lin, Liang},
title = {Instance-level Human Parsing via Part Grouping Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Normalized Blind Deconvolution
Jin, Meiguang and Roth, Stefan and Favaro, Paolo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2018_ECCV,
author = {Jin, Meiguang and Roth, Stefan and Favaro, Paolo},
title = {Normalized Blind Deconvolution},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Constrained Optimization Based Low-Rank Approximation of Deep Neural Networks
Li, Chong and Richard Shi, C. J.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Chong and Richard Shi, C. J.},
title = {Constrained Optimization Based Low-Rank Approximation of Deep Neural Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Dense Pose Transfer
Neverova, Natalia and Alp Guler, Riza and Kokkinos, Iasonas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Neverova_2018_ECCV,
author = {Neverova, Natalia and Alp Guler, Riza and Kokkinos, Iasonas},
title = {Dense Pose Transfer},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

RCAA: Relational Context-Aware Agents for Person Search
Chang, Xiaojun and Huang, Po-Yao and Shen, Yi-Dong and Liang, Xiaodan and Yang, Yi and Hauptmann, Alexander G.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2018_ECCV,
author = {Chang, Xiaojun and Huang, Po-Yao and Shen, Yi-Dong and Liang, Xiaodan and Yang, Yi and Hauptmann, Alexander G.},
title = {RCAA: Relational Context-Aware Agents for Person Search},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Discriminative Model for Video Classification
Tavakolian, Mohammad and Hadid, Abdenour
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tavakolian_2018_ECCV,
author = {Tavakolian, Mohammad and Hadid, Abdenour},
title = {Deep Discriminative Model for Video Classification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

DeepKSPD: Learning Kernel-matrix-based SPD Representation for Fine-grained Image Recognition
Engin, Melih and Wang, Lei and Zhou, Luping and Liu, Xinwang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Engin_2018_ECCV,
author = {Engin, Melih and Wang, Lei and Zhou, Luping and Liu, Xinwang},
title = {DeepKSPD: Learning Kernel-matrix-based SPD Representation for Fine-grained Image Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Pictorial Gaze Estimation
Park, Seonwook and Spurr, Adrian and Hilliges, Otmar
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2018_ECCV,
author = {Park, Seonwook and Spurr, Adrian and Hilliges, Otmar},
title = {Deep Pictorial Gaze Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

CTAP: Complementary Temporal Action Proposal Generation
Gao, Jiyang and Chen, Kan and Nevatia, Ram
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2018_ECCV,
author = {Gao, Jiyang and Chen, Kan and Nevatia, Ram},
title = {CTAP: Complementary Temporal Action Proposal Generation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Neural Network Encapsulation
Li, Hongyang and Guo, Xiaoyang and DaiWanli Ouyang, Bo and Wang, Xiaogang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Hongyang and Guo, Xiaoyang and DaiWanli Ouyang, Bo and Wang, Xiaogang},
title = {Neural Network Encapsulation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Recovering 3D Planes from a Single Image via Convolutional Neural Networks
Yang, Fengting and Zhou, Zihan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Yang, Fengting and Zhou, Zihan},
title = {Recovering 3D Planes from a Single Image via Convolutional Neural Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Dist-GAN: An Improved GAN using Distance Constraints
Tran, Ngoc-Trung and Bui, Tuan-Anh and Cheung, Ngai-Man
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tran_2018_ECCV,
author = {Tran, Ngoc-Trung and Bui, Tuan-Anh and Cheung, Ngai-Man},
title = {Dist-GAN: An Improved GAN using Distance Constraints},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Retrospective Encoders for Video Summarization
Zhang, Ke and Grauman, Kristen and Sha, Fei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Ke and Grauman, Kristen and Sha, Fei},
title = {Retrospective Encoders for Video Summarization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Tracking Emerges by Colorizing Videos
Vondrick, Carl and Shrivastava, Abhinav and Fathi, Alireza and Guadarrama, Sergio and Murphy, Kevin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Vondrick_2018_ECCV,
author = {Vondrick, Carl and Shrivastava, Abhinav and Fathi, Alireza and Guadarrama, Sergio and Murphy, Kevin},
title = {Tracking Emerges by Colorizing Videos},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Task-Aware Image Downscaling
Kim, Heewon and Choi, Myungsub and Lim, Bee and Mu Lee, Kyoung
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2018_ECCV,
author = {Kim, Heewon and Choi, Myungsub and Lim, Bee and Mu Lee, Kyoung},
title = {Task-Aware Image Downscaling},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Product Quantization Network for Fast Image Retrieval
Yu, Tan and Yuan, Junsong and Fang, Chen and Jin, Hailin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2018_ECCV,
author = {Yu, Tan and Yuan, Junsong and Fang, Chen and Jin, Hailin},
title = {Product Quantization Network for Fast Image Retrieval},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Supervising the new with the old: learning SFM from SFM
Klodt, Maria and Vedaldi, Andrea
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Klodt_2018_ECCV,
author = {Klodt, Maria and Vedaldi, Andrea},
title = {Supervising the new with the old: learning SFM from SFM},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Towards End-to-End License Plate Detection and Recognition: A Large Dataset and Baseline
Xu, Zhenbo and Yang, Wei and Meng, Ajin and Lu, Nanxue and Huang, Huan and Ying, Changchun and Huang, Liusheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2018_ECCV,
author = {Xu, Zhenbo and Yang, Wei and Meng, Ajin and Lu, Nanxue and Huang, Huan and Ying, Changchun and Huang, Liusheng},
title = {Towards End-to-End License Plate Detection and Recognition: A Large Dataset and Baseline},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Ask, Acquire, and Attack: Data-free UAP Generation using Class Impressions
Reddy Mopuri, Konda and Krishna Uppala, Phani and Venkatesh Babu, R.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mopuri_2018_ECCV,
author = {Reddy Mopuri, Konda and Krishna Uppala, Phani and Venkatesh Babu, R.},
title = {Ask, Acquire, and Attack: Data-free UAP Generation using Class Impressions},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Separating Reflection and Transmission Images in the Wild
Wieschollek, Patrick and Gallo, Orazio and Gu, Jinwei and Kautz, Jan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wieschollek_2018_ECCV,
author = {Wieschollek, Patrick and Gallo, Orazio and Gu, Jinwei and Kautz, Jan},
title = {Separating Reflection and Transmission Images in the Wild},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Hard-Aware Point-to-Set Deep Metric for Person Re-identification
Yu, Rui and Dou, Zhiyong and Bai, Song and Zhang, Zhaoxiang and Xu, Yongchao and Bai, Xiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2018_ECCV,
author = {Yu, Rui and Dou, Zhiyong and Bai, Song and Zhang, Zhaoxiang and Xu, Yongchao and Bai, Xiang},
title = {Hard-Aware Point-to-Set Deep Metric for Person Re-identification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Cross-Modal and Hierarchical Modeling of Video and Text
Zhang, Bowen and Hu, Hexiang and Sha, Fei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Bowen and Hu, Hexiang and Sha, Fei},
title = {Cross-Modal and Hierarchical Modeling of Video and Text},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

StarMap for Category-Agnostic Keypoint and Viewpoint Estimation
Zhou, Xingyi and Karpur, Arjun and Luo, Linjie and Huang, Qixing
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2018_ECCV,
author = {Zhou, Xingyi and Karpur, Arjun and Luo, Linjie and Huang, Qixing},
title = {StarMap for Category-Agnostic Keypoint and Viewpoint Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Improving DNN Robustness to Adversarial Attacks using Jacobian Regularization
Jakubovitz, Daniel and Giryes, Raja
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jakubovitz_2018_ECCV,
author = {Jakubovitz, Daniel and Giryes, Raja},
title = {Improving DNN Robustness to Adversarial Attacks using Jacobian Regularization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

RelocNet: Continuous Metric Learning Relocalisation using Neural Nets
Balntas, Vassileios and Li, Shuda and Prisacariu, Victor
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Balntas_2018_ECCV,
author = {Balntas, Vassileios and Li, Shuda and Prisacariu, Victor},
title = {RelocNet: Continuous Metric Learning Relocalisation using Neural Nets},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Mancs: A Multi-task Attentional Network with Curriculum Sampling for Person Re-identification
Wang, Cheng and Zhang, Qian and Huang, Chang and Liu, Wenyu and Wang, Xinggang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Cheng and Zhang, Qian and Huang, Chang and Liu, Wenyu and Wang, Xinggang},
title = {Mancs: A Multi-task Attentional Network with Curriculum Sampling for Person Re-identification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Recurrent Tubelet Proposal and Recognition Networks for Action Detection
Li, Dong and Qiu, Zhaofan and Dai, Qi and Yao, Ting and Mei, Tao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Dong and Qiu, Zhaofan and Dai, Qi and Yao, Ting and Mei, Tao},
title = {Recurrent Tubelet Proposal and Recognition Networks for Action Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Estimating Depth from RGB and Sparse Sensing
Chen, Zhao and Badrinarayanan, Vijay and Drozdov, Gilad and Rabinovich, Andrew
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Zhao and Badrinarayanan, Vijay and Drozdov, Gilad and Rabinovich, Andrew},
title = {Estimating Depth from RGB and Sparse Sensing},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Folded Recurrent Neural Networks for Future Video Prediction
Oliu, Marc and Selva, Javier and Escalera, Sergio
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Oliu_2018_ECCV,
author = {Oliu, Marc and Selva, Javier and Escalera, Sergio},
title = {Folded Recurrent Neural Networks for Future Video Prediction},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Holistic 3D Scene Parsing and Reconstruction from a Single RGB Image
Huang, Siyuan and Qi, Siyuan and Zhu, Yixin and Xiao, Yinxue and Xu, Yuanlu and Zhu, Song-Chun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2018_ECCV,
author = {Huang, Siyuan and Qi, Siyuan and Zhu, Yixin and Xiao, Yinxue and Xu, Yuanlu and Zhu, Song-Chun},
title = {Holistic 3D Scene Parsing and Reconstruction from a Single RGB Image},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Joint Task-Recursive Learning for Semantic Segmentation and Depth Estimation
Zhang, Zhenyu and Cui, Zhen and Xu, Chunyan and Jie, Zequn and Li, Xiang and Yang, Jian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Zhenyu and Cui, Zhen and Xu, Chunyan and Jie, Zequn and Li, Xiang and Yang, Jian},
title = {Joint Task-Recursive Learning for Semantic Segmentation and Depth Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

A New Large Scale Dynamic Texture Dataset with Application to ConvNet Understanding
Hadji, Isma and Wildes, Richard P.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hadji_2018_ECCV,
author = {Hadji, Isma and Wildes, Richard P.},
title = {A New Large Scale Dynamic Texture Dataset with Application to ConvNet Understanding},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Compositing-aware Image Search
Zhao, Hengshuang and Shen, Xiaohui and Lin, Zhe and Sunkavalli, Kalyan and Price, Brian and Jia, Jiaya
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2018_ECCV,
author = {Zhao, Hengshuang and Shen, Xiaohui and Lin, Zhe and Sunkavalli, Kalyan and Price, Brian and Jia, Jiaya},
title = {Compositing-aware Image Search},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Extreme Network Compression via Filter Group Approximation
Peng, Bo and Tan, Wenming and Li, Zheyang and Zhang, Shun and Xie, Di and Pu, Shiliang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2018_ECCV,
author = {Peng, Bo and Tan, Wenming and Li, Zheyang and Zhang, Shun and Xie, Di and Pu, Shiliang},
title = {Extreme Network Compression via Filter Group Approximation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Audio-Visual Scene Analysis with Self-Supervised Multisensory Features
Owens, Andrew and Efros, Alexei A.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Owens_2018_ECCV,
author = {Owens, Andrew and Efros, Alexei A.},
title = {Audio-Visual Scene Analysis with Self-Supervised Multisensory Features},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Look Before You Leap: Bridging Model-Free and Model-Based Reinforcement Learning for Planned-Ahead Vision-and-Language Navigation
Wang, Xin and Xiong, Wenhan and Wang, Hongmin and Yang Wang, William
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Xin and Xiong, Wenhan and Wang, Hongmin and Yang Wang, William},
title = {Look Before You Leap: Bridging Model-Free and Model-Based Reinforcement Learning for Planned-Ahead Vision-and-Language Navigation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Structure-from-Motion-Aware PatchMatch for Adaptive Optical Flow Estimation
Maurer, Daniel and Marniok, Nico and Goldluecke, Bastian and Bruhn, Andres
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Maurer_2018_ECCV,
author = {Maurer, Daniel and Marniok, Nico and Goldluecke, Bastian and Bruhn, Andres},
title = {Structure-from-Motion-Aware PatchMatch for Adaptive Optical Flow Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

ShuffleNet V2: Practical Guidelines for Efficient CNN Architecture Design
Ma, Ningning and Zhang, Xiangyu and Zheng, Hai-Tao and Sun, Jian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2018_ECCV,
author = {Ma, Ningning and Zhang, Xiangyu and Zheng, Hai-Tao and Sun, Jian},
title = {ShuffleNet V2: Practical Guidelines for Efficient CNN Architecture Design},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Attention-GAN for Object Transfiguration in Wild Images
Chen, Xinyuan and Xu, Chang and Yang, Xiaokang and Tao, Dacheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Xinyuan and Xu, Chang and Yang, Xiaokang and Tao, Dacheng},
title = {Attention-GAN for Object Transfiguration in Wild Images},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Joint Representation and Truncated Inference Learning for Correlation Filter based Tracking
Yao, Yingjie and Wu, Xiaohe and Zhang, Lei and Shan, Shiguang and Zuo, Wangmeng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2018_ECCV,
author = {Yao, Yingjie and Wu, Xiaohe and Zhang, Lei and Shan, Shiguang and Zuo, Wangmeng},
title = {Joint Representation and Truncated Inference Learning for Correlation Filter based Tracking},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Lambda Twist: An Accurate Fast Robust Perspective Three Point (P3P) Solver
Persson, Mikael and Nordberg, Klas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Persson_2018_ECCV,
author = {Persson, Mikael and Nordberg, Klas},
title = {Lambda Twist: An Accurate Fast Robust Perspective Three Point (P3P) Solver},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

StereoNet: Guided Hierarchical Refinement for Real-Time Edge-Aware Depth Prediction
Khamis, Sameh and Fanello, Sean and Rhemann, Christoph and Kowdle, Adarsh and Valentin, Julien and Izadi, Shahram
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Khamis_2018_ECCV,
author = {Khamis, Sameh and Fanello, Sean and Rhemann, Christoph and Kowdle, Adarsh and Valentin, Julien and Izadi, Shahram},
title = {StereoNet: Guided Hierarchical Refinement for Real-Time Edge-Aware Depth Prediction},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Robust Optical Flow in Rainy Scenes
Li, Ruoteng and Tan, Robby T. and Cheong, Loong-Fah
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Ruoteng and Tan, Robby T. and Cheong, Loong-Fah},
title = {Robust Optical Flow in Rainy Scenes},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Scale Aggregation Network for Accurate and Efficient Crowd Counting
Cao, Xinkun and Wang, Zhipeng and Zhao, Yanyun and Su, Fei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2018_ECCV,
author = {Cao, Xinkun and Wang, Zhipeng and Zhao, Yanyun and Su, Fei},
title = {Scale Aggregation Network for Accurate and Efficient Crowd Counting},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Feature Factorization For Concept Discovery
Collins, Edo and Achanta, Radhakrishna and Susstrunk, Sabine
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Collins_2018_ECCV,
author = {Collins, Edo and Achanta, Radhakrishna and Susstrunk, Sabine},
title = {Deep Feature Factorization For Concept Discovery},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Object-centered image stitching
Herrmann, Charles and Wang, Chen and Strong Bowen, Richard and Keyder, Emil and Zabih, Ramin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Herrmann_2018_ECCV,
author = {Herrmann, Charles and Wang, Chen and Strong Bowen, Richard and Keyder, Emil and Zabih, Ramin},
title = {Object-centered image stitching},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

A Style-Aware Content Loss for Real-time HD Style Transfer
Sanakoyeu, Artsiom and Kotovenko, Dmytro and Lang, Sabine and Ommer, Bjorn
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sanakoyeu_2018_ECCV,
author = {Sanakoyeu, Artsiom and Kotovenko, Dmytro and Lang, Sabine and Ommer, Bjorn},
title = {A Style-Aware Content Loss for Real-time HD Style Transfer},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Recurrent Squeeze-and-Excitation Context Aggregation Net for Single Image Deraining
Li, Xia and Wu, Jianlong and Lin, Zhouchen and Liu, Hong and Zha, Hongbin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Xia and Wu, Jianlong and Lin, Zhouchen and Liu, Hong and Zha, Hongbin},
title = {Recurrent Squeeze-and-Excitation Context Aggregation Net for Single Image Deraining},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Acquisition of Localization Confidence for Accurate Object Detection
Jiang, Borui and Luo, Ruixuan and Mao, Jiayuan and Xiao, Tete and Jiang, Yuning
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2018_ECCV,
author = {Jiang, Borui and Luo, Ruixuan and Mao, Jiayuan and Xiao, Tete and Jiang, Yuning},
title = {Acquisition of Localization Confidence for Accurate Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Joint 3D Face Reconstruction and Dense Alignment with Position Map Regression Network
Feng, Yao and Wu, Fan and Shao, Xiaohu and Wang, Yanfeng and Zhou, Xi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2018_ECCV,
author = {Feng, Yao and Wu, Fan and Shao, Xiaohu and Wang, Yanfeng and Zhou, Xi},
title = {Joint 3D Face Reconstruction and Dense Alignment with Position Map Regression Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Salient Objects in Clutter: Bringing Salient Object Detection to the Foreground
Fan, Deng-Ping and Cheng, Ming-Ming and Liu, Jiang-Jiang and Gao, Shang-Hua and Hou, Qibin and Borji, Ali
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2018_ECCV,
author = {Fan, Deng-Ping and Cheng, Ming-Ming and Liu, Jiang-Jiang and Gao, Shang-Hua and Hou, Qibin and Borji, Ali},
title = {Salient Objects in Clutter: Bringing Salient Object Detection to the Foreground},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Multimodal Unsupervised Image-to-image Translation
Huang, Xun and Liu, Ming-Yu and Belongie, Serge and Kautz, Jan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2018_ECCV,
author = {Huang, Xun and Liu, Ming-Yu and Belongie, Serge and Kautz, Jan},
title = {Multimodal Unsupervised Image-to-image Translation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Diverse feature visualizations reveal invariances in early layers of deep neural networks
Cadena, Santiago A. and Weis, Marissa A. and Gatys, Leon A. and Bethge, Matthias and Ecker, Alexander S.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cadena_2018_ECCV,
author = {Cadena, Santiago A. and Weis, Marissa A. and Gatys, Leon A. and Bethge, Matthias and Ecker, Alexander S.},
title = {Diverse feature visualizations reveal invariances in early layers of deep neural networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

``Factual'' or ``Emotional'': Stylized Image Captioning with Adaptive Learning and Attention
Chen, Tianlang and Zhang, Zhongping and You, Quanzeng and Fang, Chen and Wang, Zhaowen and Jin, Hailin and Luo, Jiebo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Tianlang and Zhang, Zhongping and You, Quanzeng and Fang, Chen and Wang, Zhaowen and Jin, Hailin and Luo, Jiebo},
title = {``Factual'' or ``Emotional'': Stylized Image Captioning with Adaptive Learning and Attention},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deblurring Natural Image Using Super-Gaussian Fields
Liu, Yuhang and Dong, Wenyong and Gong, Dong and Zhang, Lei and Shi, Qinfeng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Yuhang and Dong, Wenyong and Gong, Dong and Zhang, Lei and Shi, Qinfeng},
title = {Deblurring Natural Image Using Super-Gaussian Fields},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Dense Semantic and Topological Correspondence of 3D Faces without Landmarks
Fan, Zhenfeng and Hu, Xiyuan and Chen, Chen and Peng, Silong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2018_ECCV,
author = {Fan, Zhenfeng and Hu, Xiyuan and Chen, Chen and Peng, Silong},
title = {Dense Semantic and Topological Correspondence of 3D Faces without Landmarks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

OmniDepth: Dense Depth Estimation for Indoors Spherical Panoramas
Zioulis, Nikolaos and Karakottas, Antonis and Zarpalas, Dimitrios and Daras, Petros
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zioulis_2018_ECCV,
author = {Zioulis, Nikolaos and Karakottas, Antonis and Zarpalas, Dimitrios and Daras, Petros},
title = {OmniDepth: Dense Depth Estimation for Indoors Spherical Panoramas},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

On Regularized Losses for Weakly-supervised CNN Segmentation
Tang, Meng and Perazzi, Federico and Djelouah, Abdelaziz and Ben Ayed, Ismail and Schroers, Christopher and Boykov, Yuri
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2018_ECCV,
author = {Tang, Meng and Perazzi, Federico and Djelouah, Abdelaziz and Ben Ayed, Ismail and Schroers, Christopher and Boykov, Yuri},
title = {On Regularized Losses for Weakly-supervised CNN Segmentation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning Dynamic Memory Networks for Object Tracking
Yang, Tianyu and Chan, Antoni B.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Yang, Tianyu and Chan, Antoni B.},
title = {Learning Dynamic Memory Networks for Object Tracking},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Zero-Shot Deep Domain Adaptation
Peng, Kuan-Chuan and Wu, Ziyan and Ernst, Jan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2018_ECCV,
author = {Peng, Kuan-Chuan and Wu, Ziyan and Ernst, Jan},
title = {Zero-Shot Deep Domain Adaptation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

SphereNet: Learning Spherical Representations for Detection and Classification in Omnidirectional Images
Coors, Benjamin and Paul Condurache, Alexandru and Geiger, Andreas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Coors_2018_ECCV,
author = {Coors, Benjamin and Paul Condurache, Alexandru and Geiger, Andreas},
title = {SphereNet: Learning Spherical Representations for Detection and Classification in Omnidirectional Images},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Graininess-Aware Deep Feature Learning for Pedestrian Detection
Lin, Chunze and Lu, Jiwen and Wang, Gang and Zhou, Jie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2018_ECCV,
author = {Lin, Chunze and Lu, Jiwen and Wang, Gang and Zhou, Jie},
title = {Graininess-Aware Deep Feature Learning for Pedestrian Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning to Forecast and Refine Residual Motion for Image-to-Video Generation
Zhao, Long and Peng, Xi and Tian, Yu and Kapadia, Mubbasir and Metaxas, Dimitris
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2018_ECCV,
author = {Zhao, Long and Peng, Xi and Tian, Yu and Kapadia, Mubbasir and Metaxas, Dimitris},
title = {Learning to Forecast and Refine Residual Motion for Image-to-Video Generation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

ML-LocNet: Improving Object Localization with Multi-view Learning Network
Zhang, Xiaopeng and Yang, Yang and Feng, Jiashi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Xiaopeng and Yang, Yang and Feng, Jiashi},
title = {ML-LocNet: Improving Object Localization with Multi-view Learning Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Statistically-motivated Second-order Pooling
Yu, Kaicheng and Salzmann, Mathieu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2018_ECCV,
author = {Yu, Kaicheng and Salzmann, Mathieu},
title = {Statistically-motivated Second-order Pooling},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Improving Generalization via Scalable Neighborhood Component Analysis
Wu, Zhirong and Efros, Alexei A. and Yu, Stella X.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2018_ECCV,
author = {Wu, Zhirong and Efros, Alexei A. and Yu, Stella X.},
title = {Improving Generalization via Scalable Neighborhood Component Analysis},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Monocular Depth Estimation with Affinity, Vertical Pooling, and Label Enhancement
Gan, Yukang and Xu, Xiangyu and Sun, Wenxiu and Lin, Liang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gan_2018_ECCV,
author = {Gan, Yukang and Xu, Xiangyu and Sun, Wenxiu and Lin, Liang},
title = {Monocular Depth Estimation with Affinity, Vertical Pooling, and Label Enhancement},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning to Anonymize Faces for Privacy Preserving Action Detection
Ren, Zhongzheng and Jae Lee, Yong and Ryoo, Michael S.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2018_ECCV,
author = {Ren, Zhongzheng and Jae Lee, Yong and Ryoo, Michael S.},
title = {Learning to Anonymize Faces for Privacy Preserving Action Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Distractor-aware Siamese Networks for Visual Object Tracking
Zhu, Zheng and Wang, Qiang and Li, Bo and Wu, Wei and Yan, Junjie and Hu, Weiming
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2018_ECCV,
author = {Zhu, Zheng and Wang, Qiang and Li, Bo and Wu, Wei and Yan, Junjie and Hu, Weiming},
title = {Distractor-aware Siamese Networks for Visual Object Tracking},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Question Type Guided Attention in Visual Question Answering
Shi, Yang and Furlanello, Tommaso and Zha, Sheng and Anandkumar, Animashree
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2018_ECCV,
author = {Shi, Yang and Furlanello, Tommaso and Zha, Sheng and Anandkumar, Animashree},
title = {Question Type Guided Attention in Visual Question Answering},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Escaping from Collapsing Modes in a Constrained Space
Chang, Chia-Che and Hubert Lin, Chieh and Lee, Che-Rung and Juan, Da-Cheng and Wei, Wei and Chen, Hwann-Tzong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2018_ECCV,
author = {Chang, Chia-Che and Hubert Lin, Chieh and Lee, Che-Rung and Juan, Da-Cheng and Wei, Wei and Chen, Hwann-Tzong},
title = {Escaping from Collapsing Modes in a Constrained Space},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Light Structure from Pin Motion: Simple and Accurate Point Light Calibration for Physics-based Modeling
Santo, Hiroaki and Waechter, Michael and Samejima, Masaki and Sugano, Yusuke and Matsushita, Yasuyuki
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Santo_2018_ECCV,
author = {Santo, Hiroaki and Waechter, Michael and Samejima, Masaki and Sugano, Yusuke and Matsushita, Yasuyuki},
title = {Light Structure from Pin Motion: Simple and Accurate Point Light Calibration for Physics-based Modeling},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Bayesian Semantic Instance Segmentation in Open Set World
Pham, Trung and Kumar, Vijay B. G. and Do, Thanh-Toan and Carneiro, Gustavo and Reid, Ian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pham_2018_ECCV,
author = {Pham, Trung and Kumar, Vijay B. G. and Do, Thanh-Toan and Carneiro, Gustavo and Reid, Ian},
title = {Bayesian Semantic Instance Segmentation in Open Set World},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

HybridNet: Classification and Reconstruction Cooperation for Semi-Supervised Learning
Robert, Thomas and Thome, Nicolas and Cord, Matthieu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Robert_2018_ECCV,
author = {Robert, Thomas and Thome, Nicolas and Cord, Matthieu},
title = {HybridNet: Classification and Reconstruction Cooperation for Semi-Supervised Learning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Uncertainty Estimates and Multi-Hypotheses Networks for Optical Flow
Ilg, Eddy and Cicek, Ozgun and Galesso, Silvio and Klein, Aaron and Makansi, Osama and Hutter, Frank and Brox, Thomas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ilg_2018_ECCV,
author = {Ilg, Eddy and Cicek, Ozgun and Galesso, Silvio and Klein, Aaron and Makansi, Osama and Hutter, Frank and Brox, Thomas},
title = {Uncertainty Estimates and Multi-Hypotheses Networks for Optical Flow},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Discriminative Region Proposal Adversarial Networks for High-Quality Image-to-Image Translation
Wang, Chao and Zheng, Haiyong and Yu, Zhibin and Zheng, Ziqiang and Gu, Zhaorui and Zheng, Bing
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Chao and Zheng, Haiyong and Yu, Zhibin and Zheng, Ziqiang and Gu, Zhaorui and Zheng, Bing},
title = {Discriminative Region Proposal Adversarial Networks for High-Quality Image-to-Image Translation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Transductive Semi-Supervised Deep Learning using Min-Max Features
Shi, Weiwei and Gong, Yihong and Ding, Chris and MaXiaoyu Tao, Zhiheng and Zheng, Nanning
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2018_ECCV,
author = {Shi, Weiwei and Gong, Yihong and Ding, Chris and MaXiaoyu Tao, Zhiheng and Zheng, Nanning},
title = {Transductive Semi-Supervised Deep Learning using Min-Max Features},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Interpolating Convolutional Neural Networks Using Batch Normalization
Wesley Putra Data, Gratianus and Ngu, Kirjon and William Murray, David and Adrian Prisacariu, Victor
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Data_2018_ECCV,
author = {Wesley Putra Data, Gratianus and Ngu, Kirjon and William Murray, David and Adrian Prisacariu, Victor},
title = {Interpolating Convolutional Neural Networks Using Batch Normalization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning Blind Video Temporal Consistency
Lai, Wei-Sheng and Huang, Jia-Bin and Wang, Oliver and Shechtman, Eli and Yumer, Ersin and Yang, Ming-Hsuan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lai_2018_ECCV,
author = {Lai, Wei-Sheng and Huang, Jia-Bin and Wang, Oliver and Shechtman, Eli and Yumer, Ersin and Yang, Ming-Hsuan},
title = {Learning Blind Video Temporal Consistency},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning Class Prototypes via Structure Alignment for Zero-Shot Recognition
Jiang, Huajie and Wang, Ruiping and Shan, Shiguang and Chen, Xilin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2018_ECCV,
author = {Jiang, Huajie and Wang, Ruiping and Shan, Shiguang and Chen, Xilin},
title = {Learning Class Prototypes via Structure Alignment for Zero-Shot Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Fine-grained Video Categorization with Redundancy Reduction Attention
Zhu, Chen and Tan, Xiao and Zhou, Feng and Liu, Xiao and Yue, Kaiyu and Ding, Errui and Ma, Yi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2018_ECCV,
author = {Zhu, Chen and Tan, Xiao and Zhou, Feng and Liu, Xiao and Yue, Kaiyu and Ding, Errui and Ma, Yi},
title = {Fine-grained Video Categorization with Redundancy Reduction Attention},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Object Detection in Video with Spatiotemporal Sampling Networks
Bertasius, Gedas and Torresani, Lorenzo and Shi, Jianbo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bertasius_2018_ECCV,
author = {Bertasius, Gedas and Torresani, Lorenzo and Shi, Jianbo},
title = {Object Detection in Video with Spatiotemporal Sampling Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Graph Distillation for Action Detection with Privileged Modalities
Luo, Zelun and Hsieh, Jun-Ting and Jiang, Lu and Niebles, Juan Carlos and Fei-Fei, Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2018_ECCV,
author = {Luo, Zelun and Hsieh, Jun-Ting and Jiang, Lu and Niebles, Juan Carlos and Fei-Fei, Li},
title = {Graph Distillation for Action Detection with Privileged Modalities},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Efficient Uncertainty Estimation for Semantic Segmentation in Videos
Huang, Po-Yu and Hsu, Wan-Ting and Chiu, Chun-Yueh and Wu, Ting-Fan and Sun, Min
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2018_ECCV,
author = {Huang, Po-Yu and Hsu, Wan-Ting and Chiu, Chun-Yueh and Wu, Ting-Fan and Sun, Min},
title = {Efficient Uncertainty Estimation for Semantic Segmentation in Videos},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Saliency Preservation in Low-Resolution Grayscale Images
Yohanandan, Shivanthan and Song, Andy and Dyer, Adrian G. and Tao, Dacheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yohanandan_2018_ECCV,
author = {Yohanandan, Shivanthan and Song, Andy and Dyer, Adrian G. and Tao, Dacheng},
title = {Saliency Preservation in Low-Resolution Grayscale Images},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Polarimetric Three-View Geometry
Chen, Lixiong and Zheng, Yinqiang and Subpa-asa, Art and Sato, Imari
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Lixiong and Zheng, Yinqiang and Subpa-asa, Art and Sato, Imari},
title = {Polarimetric Three-View Geometry},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Imbalanced Attribute Classification using Visual Attention Aggregation
Sarafianos, Nikolaos and Xu, Xiang and Kakadiaris, Ioannis A.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sarafianos_2018_ECCV,
author = {Sarafianos, Nikolaos and Xu, Xiang and Kakadiaris, Ioannis A.},
title = {Deep Imbalanced Attribute Classification using Visual Attention Aggregation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Adding Attentiveness to the Neurons in Recurrent Neural Networks
Zhang, Pengfei and Xue, Jianru and Lan, Cuiling and Zeng, Wenjun and Gao, Zhanning and Zheng, Nanning
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Pengfei and Xue, Jianru and Lan, Cuiling and Zeng, Wenjun and Gao, Zhanning and Zheng, Nanning},
title = {Adding Attentiveness to the Neurons in Recurrent Neural Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Seeing Deeply and Bidirectionally: A Deep Learning Approach for Single Image Reflection Removal
Yang, Jie and Gong, Dong and Liu, Lingqiao and Shi, Qinfeng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Yang, Jie and Gong, Dong and Liu, Lingqiao and Shi, Qinfeng},
title = {Seeing Deeply and Bidirectionally: A Deep Learning Approach for Single Image Reflection Removal},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Fast and Accurate Camera Covariance Computation for Large 3D Reconstruction
Polic, Michal and Forstner, Wolfgang and Pajdla, Tomas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Polic_2018_ECCV,
author = {Polic, Michal and Forstner, Wolfgang and Pajdla, Tomas},
title = {Fast and Accurate Camera Covariance Computation for Large 3D Reconstruction},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Dynamic Multimodal Instance Segmentation Guided by Natural Language Queries
Margffoy-Tuay, Edgar and Perez, Juan C. and Botero, Emilio and Arbelaez, Pablo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Margffoy-Tuay_2018_ECCV,
author = {Margffoy-Tuay, Edgar and Perez, Juan C. and Botero, Emilio and Arbelaez, Pablo},
title = {Dynamic Multimodal Instance Segmentation Guided by Natural Language Queries},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning SO(3) Equivariant Representations with Spherical CNNs
Esteves, Carlos and Allen-Blanchette, Christine and Makadia, Ameesh and Daniilidis, Kostas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Esteves_2018_ECCV,
author = {Esteves, Carlos and Allen-Blanchette, Christine and Makadia, Ameesh and Daniilidis, Kostas},
title = {Learning SO(3) Equivariant Representations with Spherical CNNs},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Out-of-Distribution Detection Using an Ensemble of Self Supervised Leave-out Classifiers
Vyas, Apoorv and Jammalamadaka, Nataraj and Zhu, Xia and Das, Dipankar and Kaul, Bharat and Willke, Theodore L.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Vyas_2018_ECCV,
author = {Vyas, Apoorv and Jammalamadaka, Nataraj and Zhu, Xia and Das, Dipankar and Kaul, Bharat and Willke, Theodore L.},
title = {Out-of-Distribution Detection Using an Ensemble of Self Supervised Leave-out Classifiers},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Interaction-aware Spatio-temporal Pyramid Attention Networks for Action Classification
Du, Yang and Yuan, Chunfeng and Li, Bing and Zhao, Lili and Li, Yangxi and Hu, Weiming
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2018_ECCV,
author = {Du, Yang and Yuan, Chunfeng and Li, Bing and Zhao, Lili and Li, Yangxi and Hu, Weiming},
title = {Interaction-aware Spatio-temporal Pyramid Attention Networks for Action Classification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

T2Net: Synthetic-to-Realistic Translation for Solving Single-Image Depth Estimation Tasks
Zheng, Chuanxia and Cham, Tat-Jen and Cai, Jianfei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2018_ECCV,
author = {Zheng, Chuanxia and Cham, Tat-Jen and Cai, Jianfei},
title = {T2Net: Synthetic-to-Realistic Translation for Solving Single-Image Depth Estimation Tasks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Video Object Detection with an Aligned Spatial-Temporal Memory
Xiao, Fanyi and Jae Lee, Yong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2018_ECCV,
author = {Xiao, Fanyi and Jae Lee, Yong},
title = {Video Object Detection with an Aligned Spatial-Temporal Memory},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

CGIntrinsics: Better Intrinsic Image Decomposition through Physically-Based Rendering
Li, Zhengqi and Snavely, Noah
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Zhengqi and Snavely, Noah},
title = {CGIntrinsics: Better Intrinsic Image Decomposition through Physically-Based Rendering},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Partial Adversarial Domain Adaptation
Cao, Zhangjie and Ma, Lijia and Long, Mingsheng and Wang, Jianmin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2018_ECCV,
author = {Cao, Zhangjie and Ma, Lijia and Long, Mingsheng and Wang, Jianmin},
title = {Partial Adversarial Domain Adaptation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Diverse and Coherent Paragraph Generation from Images
Chatterjee, Moitreya and Schwing, Alexander G.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chatterjee_2018_ECCV,
author = {Chatterjee, Moitreya and Schwing, Alexander G.},
title = {Diverse and Coherent Paragraph Generation from Images},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Diverse Image-to-Image Translation via Disentangled Representations
Lee, Hsin-Ying and Tseng, Hung-Yu and Huang, Jia-Bin and Singh, Maneesh and Yang, Ming-Hsuan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2018_ECCV,
author = {Lee, Hsin-Ying and Tseng, Hung-Yu and Huang, Jia-Bin and Singh, Maneesh and Yang, Ming-Hsuan},
title = {Diverse Image-to-Image Translation via Disentangled Representations},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

BOP: Benchmark for 6D Object Pose Estimation
Hodan, Tomas and Michel, Frank and Brachmann, Eric and Kehl, Wadim and GlentBuch, Anders and Kraft, Dirk and Drost, Bertram and Vidal, Joel and Ihrke, Stephan and Zabulis, Xenophon and Sahin, Caner and Manhardt, Fabian and Tombari, Federico and Kim, Tae-Kyun and Matas, Jiri and Rother, Carsten
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hodan_2018_ECCV,
author = {Hodan, Tomas and Michel, Frank and Brachmann, Eric and Kehl, Wadim and GlentBuch, Anders and Kraft, Dirk and Drost, Bertram and Vidal, Joel and Ihrke, Stephan and Zabulis, Xenophon and Sahin, Caner and Manhardt, Fabian and Tombari, Federico and Kim, Tae-Kyun and Matas, Jiri and Rother, Carsten},
title = {BOP: Benchmark for 6D Object Pose Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Generative Domain-Migration Hashing for Sketch-to-Image Retrieval
Zhang, Jingyi and Shen, Fumin and Liu, Li and Zhu, Fan and Yu, Mengyang and Shao, Ling and Tao Shen, Heng and Van Gool, Luc
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Jingyi and Shen, Fumin and Liu, Li and Zhu, Fan and Yu, Mengyang and Shao, Ling and Tao Shen, Heng and Van Gool, Luc},
title = {Generative Domain-Migration Hashing for Sketch-to-Image Retrieval},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Multimodal image alignment through a multiscale chain of neural networks with application to remote sensing
Zampieri, Armand and Charpiat, Guillaume and Girard, Nicolas and Tarabalka, Yuliya
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zampieri_2018_ECCV,
author = {Zampieri, Armand and Charpiat, Guillaume and Girard, Nicolas and Tarabalka, Yuliya},
title = {Multimodal image alignment through a multiscale chain of neural networks with application to remote sensing},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

FloorNet: A Unified Framework for Floorplan Reconstruction from 3D Scans
Liu, Chen and Wu, Jiaye and Furukawa, Yasutaka
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Chen and Wu, Jiaye and Furukawa, Yasutaka},
title = {FloorNet: A Unified Framework for Floorplan Reconstruction from 3D Scans},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Unsupervised Hard Example Mining from Videos for Improved Object Detection
Jin, SouYoung and RoyChowdhury, Aruni and Jiang, Huaizu and Singh, Ashish and Prasad, Aditya and Chakraborty, Deep and Learned-Miller, Erik
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2018_ECCV,
author = {Jin, SouYoung and RoyChowdhury, Aruni and Jiang, Huaizu and Singh, Ashish and Prasad, Aditya and Chakraborty, Deep and Learned-Miller, Erik},
title = {Unsupervised Hard Example Mining from Videos for Improved Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

A Deeply-initialized Coarse-to-fine Ensemble of Regression Trees for Face Alignment
Valle, Roberto and Buenaposada, Jose M. and Valdes, Antonio and Baumela, Luis
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Valle_2018_ECCV,
author = {Valle, Roberto and Buenaposada, Jose M. and Valdes, Antonio and Baumela, Luis},
title = {A Deeply-initialized Coarse-to-fine Ensemble of Regression Trees for Face Alignment},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Transferring GANs: generating images from limited data
Wang, Yaxing and Wu, Chenshen and Herranz, Luis and van de Weijer, Joost and Gonzalez-Garcia, Abel and Raducanu, Bogdan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Yaxing and Wu, Chenshen and Herranz, Luis and van de Weijer, Joost and Gonzalez-Garcia, Abel and Raducanu, Bogdan},
title = {Transferring GANs: generating images from limited data},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Cross-Modal Ranking with Soft Consistency and Noisy Labels for Robust RGB-T Tracking
Li, Chenglong and Zhu, Chengli and Huang, Yan and Tang, Jin and Wang, Liang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Chenglong and Zhu, Chengli and Huang, Yan and Tang, Jin and Wang, Liang},
title = {Cross-Modal Ranking with Soft Consistency and Noisy Labels for Robust RGB-T Tracking},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Broadcasting Convolutional Network for Visual Relational Reasoning
Chang, Simyung and Yang, John and Park, SeongUk and Kwak, Nojun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2018_ECCV,
author = {Chang, Simyung and Yang, John and Park, SeongUk and Kwak, Nojun},
title = {Broadcasting Convolutional Network for Visual Relational Reasoning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

DF-Net: Unsupervised Joint Learning of Depth and Flow using Cross-Task Consistency
Zou, Yuliang and Luo, Zelun and Huang, Jia-Bin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2018_ECCV,
author = {Zou, Yuliang and Luo, Zelun and Huang, Jia-Bin},
title = {DF-Net: Unsupervised Joint Learning of Depth and Flow using Cross-Task Consistency},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

K-convexity shape priors for segmentation
Isack, Hossam and Gorelick, Lena and Ng, Karin and Veksler, Olga and Boykov, Yuri
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Isack_2018_ECCV,
author = {Isack, Hossam and Gorelick, Lena and Ng, Karin and Veksler, Olga and Boykov, Yuri},
title = {K-convexity shape priors for segmentation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Fine-Grained Visual Categorization using Meta-Learning Optimization with Sample Selection of Auxiliary Data
Zhang, Yabin and Tang, Hui and Jia, Kui
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Yabin and Tang, Hui and Jia, Kui},
title = {Fine-Grained Visual Categorization using Meta-Learning Optimization with Sample Selection of Auxiliary Data},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Hierarchical Bilinear Pooling for Fine-Grained Visual Recognition
Yu, Chaojian and Zhao, Xinyi and Zheng, Qi and Zhang, Peng and You, Xinge
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2018_ECCV,
author = {Yu, Chaojian and Zhao, Xinyi and Zheng, Qi and Zhang, Peng and You, Xinge},
title = {Hierarchical Bilinear Pooling for Fine-Grained Visual Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Unpaired Image Captioning by Language Pivoting
Gu, Jiuxiang and Joty, Shafiq and Cai, Jianfei and Wang, Gang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2018_ECCV,
author = {Gu, Jiuxiang and Joty, Shafiq and Cai, Jianfei and Wang, Gang},
title = {Unpaired Image Captioning by Language Pivoting},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Face De-Spoofing: Anti-Spoofing via Noise Modeling
Jourabloo, Amin and Liu, Yaojie and Liu, Xiaoming
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jourabloo_2018_ECCV,
author = {Jourabloo, Amin and Liu, Yaojie and Liu, Xiaoming},
title = {Face De-Spoofing: Anti-Spoofing via Noise Modeling},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Unsupervised Geometry-Aware Representation for 3D Human Pose Estimation
Rhodin, Helge and Salzmann, Mathieu and Fua, Pascal
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Rhodin_2018_ECCV,
author = {Rhodin, Helge and Salzmann, Mathieu and Fua, Pascal},
title = {Unsupervised Geometry-Aware Representation for 3D Human Pose Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Comparator Networks
Xie, Weidi and Shen, Li and Zisserman, Andrew
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2018_ECCV,
author = {Xie, Weidi and Shen, Li and Zisserman, Andrew},
title = {Comparator Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Quaternion Convolutional Neural Networks
Zhu, Xuanyu and Xu, Yi and Xu, Hongteng and Chen, Changjian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2018_ECCV,
author = {Zhu, Xuanyu and Xu, Yi and Xu, Hongteng and Chen, Changjian},
title = {Quaternion Convolutional Neural Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning Priors for Semantic 3D Reconstruction
Cherabier, Ian and Schonberger, Johannes L. and Oswald, Martin R. and Pollefeys, Marc and Geiger, Andreas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cherabier_2018_ECCV,
author = {Cherabier, Ian and Schonberger, Johannes L. and Oswald, Martin R. and Pollefeys, Marc and Geiger, Andreas},
title = {Learning Priors for Semantic 3D Reconstruction},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Joint Map and Symmetry Synchronization
Sun, Yifan and Liang, Zhenxiao and Huang, Xiangru and Huang, Qixing
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2018_ECCV,
author = {Sun, Yifan and Liang, Zhenxiao and Huang, Xiangru and Huang, Qixing},
title = {Joint Map and Symmetry Synchronization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Start, Follow, Read: End-to-End Full-Page Handwriting Recognition
Wigington, Curtis and Tensmeyer, Chris and Davis, Brian and Barrett, William and Price, Brian and Cohen, Scott
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wigington_2018_ECCV,
author = {Wigington, Curtis and Tensmeyer, Chris and Davis, Brian and Barrett, William and Price, Brian and Cohen, Scott},
title = {Start, Follow, Read: End-to-End Full-Page Handwriting Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Reverse Attention for Salient Object Detection
Chen, Shuhan and Tan, Xiuli and Wang, Ben and Hu, Xuelong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Shuhan and Tan, Xiuli and Wang, Ben and Hu, Xuelong},
title = {Reverse Attention for Salient Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

TextSnake: A Flexible Representation for Detecting Text of Arbitrary Shapes
Long, Shangbang and Ruan, Jiaqiang and Zhang, Wenjie and He, Xin and Wu, Wenhao and Yao, Cong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Long_2018_ECCV,
author = {Long, Shangbang and Ruan, Jiaqiang and Zhang, Wenjie and He, Xin and Wu, Wenhao and Yao, Cong},
title = {TextSnake: A Flexible Representation for Detecting Text of Arbitrary Shapes},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Linear Span Network for Object Skeleton Detection
Liu, Chang and Ke, Wei and Qin, Fei and Ye, Qixiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Chang and Ke, Wei and Qin, Fei and Ye, Qixiang},
title = {Linear Span Network for Object Skeleton Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Efficient Relative Attribute Learning using Graph Neural Networks
Meng, Zihang and Adluru, Nagesh and Kim, Hyunwoo J. and Fung, Glenn and Singh, Vikas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Meng_2018_ECCV,
author = {Meng, Zihang and Adluru, Nagesh and Kim, Hyunwoo J. and Fung, Glenn and Singh, Vikas},
title = {Efficient Relative Attribute Learning using Graph Neural Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Model-free Consensus Maximization for Non-Rigid Shapes
Probst, Thomas and Chhatkuli, Ajad and Pani Paudel, Danda and Van Gool, Luc
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Probst_2018_ECCV,
author = {Probst, Thomas and Chhatkuli, Ajad and Pani Paudel, Danda and Van Gool, Luc},
title = {Model-free Consensus Maximization for Non-Rigid Shapes},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

U-PC: Unsupervised Planogram Compliance
Ray, Archan and Kumar, Nishant and Shaw, Avishek and Prasad Mukherjee, Dipti
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ray_2018_ECCV,
author = {Ray, Archan and Kumar, Nishant and Shaw, Avishek and Prasad Mukherjee, Dipti},
title = {U-PC: Unsupervised Planogram Compliance},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Predicting Future Instance Segmentation by Forecasting Convolutional Features
Luc, Pauline and Couprie, Camille and LeCun, Yann and Verbeek, Jakob
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Luc_2018_ECCV,
author = {Luc, Pauline and Couprie, Camille and LeCun, Yann and Verbeek, Jakob},
title = {Predicting Future Instance Segmentation by Forecasting Convolutional Features},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Person Search by Multi-Scale Matching
Lan, Xu and Zhu, Xiatian and Gong, Shaogang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lan_2018_ECCV,
author = {Lan, Xu and Zhu, Xiatian and Gong, Shaogang},
title = {Person Search by Multi-Scale Matching},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Flow-Grounded Spatial-Temporal Video Prediction from Still Images
Li, Yijun and Fang, Chen and Yang, Jimei and Wang, Zhaowen and Lu, Xin and Yang, Ming-Hsuan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Yijun and Fang, Chen and Yang, Jimei and Wang, Zhaowen and Lu, Xin and Yang, Ming-Hsuan},
title = {Flow-Grounded Spatial-Temporal Video Prediction from Still Images},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Liquid Pouring Monitoring via Rich Sensory Inputs
Wu, Tz-Ying and Lin, Juan-Ting and Wang, Tsun-Hsuang and Hu, Chan-Wei and Niebles, Juan Carlos and Sun, Min
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2018_ECCV,
author = {Wu, Tz-Ying and Lin, Juan-Ting and Wang, Tsun-Hsuang and Hu, Chan-Wei and Niebles, Juan Carlos and Sun, Min},
title = {Liquid Pouring Monitoring via Rich Sensory Inputs},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Exploiting temporal information for 3D human pose estimation
Rayat Imtiaz Hossain, Mir and Little, James J.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hossain_2018_ECCV,
author = {Rayat Imtiaz Hossain, Mir and Little, James J.},
title = {Exploiting temporal information for 3D human pose estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Unsupervised CNN-based Co-Saliency Detection with Graphical Optimization
Hsu, Kuang-Jui and Tsai, Chung-Chi and Lin, Yen-Yu and Qian, Xiaoning and Chuang, Yung-Yu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hsu_2018_ECCV,
author = {Hsu, Kuang-Jui and Tsai, Chung-Chi and Lin, Yen-Yu and Qian, Xiaoning and Chuang, Yung-Yu},
title = {Unsupervised CNN-based Co-Saliency Detection with Graphical Optimization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Localization Recall Precision (LRP): A New Performance Metric for Object Detection
Oksuz, Kemal and Can Cam, Baris and Akbas, Emre and Kalkan, Sinan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Oksuz_2018_ECCV,
author = {Oksuz, Kemal and Can Cam, Baris and Akbas, Emre and Kalkan, Sinan},
title = {Localization Recall Precision (LRP): A New Performance Metric for Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Attentive Semantic Alignment with Offset-Aware Correlation Kernels
Hongsuck Seo, Paul and Lee, Jongmin and Jung, Deunsol and Han, Bohyung and Cho, Minsu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Seo_2018_ECCV,
author = {Hongsuck Seo, Paul and Lee, Jongmin and Jung, Deunsol and Han, Bohyung and Cho, Minsu},
title = {Attentive Semantic Alignment with Offset-Aware Correlation Kernels},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning 3D Human Pose from Structure and Motion
Dabral, Rishabh and Mundhada, Anurag and Kusupati, Uday and Afaque, Safeer and Sharma, Abhishek and Jain, Arjun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dabral_2018_ECCV,
author = {Dabral, Rishabh and Mundhada, Anurag and Kusupati, Uday and Afaque, Safeer and Sharma, Abhishek and Jain, Arjun},
title = {Learning 3D Human Pose from Structure and Motion},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

ForestHash: Semantic Hashing With Shallow Random Forests and Tiny Convolutional Networks
Qiu, Qiang and Lezama, Jose and Bronstein, Alex and Sapiro, Guillermo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2018_ECCV,
author = {Qiu, Qiang and Lezama, Jose and Bronstein, Alex and Sapiro, Guillermo},
title = {ForestHash: Semantic Hashing With Shallow Random Forests and Tiny Convolutional Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Online Detection of Action Start in Untrimmed, Streaming Videos
Shou, Zheng and Pan, Junting and Chan, Jonathan and Miyazawa, Kazuyuki and Mansour, Hassan and Vetro, Anthony and Giro-i-Nieto, Xavier and Chang, Shih-Fu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shou_2018_ECCV,
author = {Shou, Zheng and Pan, Junting and Chan, Jonathan and Miyazawa, Kazuyuki and Mansour, Hassan and Vetro, Anthony and Giro-i-Nieto, Xavier and Chang, Shih-Fu},
title = {Online Detection of Action Start in Untrimmed, Streaming Videos},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Exploring the Limits of Weakly Supervised Pretraining
Mahajan, Dhruv and Girshick, Ross and Ramanathan, Vignesh and He, Kaiming and Paluri, Manohar and Li, Yixuan and Bharambe, Ashwin and van der Maaten, Laurens
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mahajan_2018_ECCV,
author = {Mahajan, Dhruv and Girshick, Ross and Ramanathan, Vignesh and He, Kaiming and Paluri, Manohar and Li, Yixuan and Bharambe, Ashwin and van der Maaten, Laurens},
title = {Exploring the Limits of Weakly Supervised Pretraining},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Revisiting RCNN: On Awakening the Classification Power of Faster RCNN
Cheng, Bowen and Wei, Yunchao and Shi, Honghui and Feris, Rogerio and Xiong, Jinjun and Huang, Thomas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2018_ECCV,
author = {Cheng, Bowen and Wei, Yunchao and Shi, Honghui and Feris, Rogerio and Xiong, Jinjun and Huang, Thomas},
title = {Revisiting RCNN: On Awakening the Classification Power of Faster RCNN},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

HandMap: Robust Hand Pose Estimation via Intermediate Dense Guidance Map Supervision
Wu, Xiaokun and Finnegan, Daniel and O'Neill, Eamonn and Yang, Yong-Liang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2018_ECCV,
author = {Wu, Xiaokun and Finnegan, Daniel and O'Neill, Eamonn and Yang, Yong-Liang},
title = {HandMap: Robust Hand Pose Estimation via Intermediate Dense Guidance Map Supervision},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Unsupervised Learning of Multi-Frame Optical Flow with Occlusions
Janai, Joel and Guney, Fatma and Ranjan, Anurag and Black, Michael and Geiger, Andreas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Janai_2018_ECCV,
author = {Janai, Joel and Guney, Fatma and Ranjan, Anurag and Black, Michael and Geiger, Andreas},
title = {Unsupervised Learning of Multi-Frame Optical Flow with Occlusions},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Integrating Egocentric Videos in Top-view Surveillance Videos: Joint Identification and Temporal Alignment
Ardeshir, Shervin and Borji, Ali
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ardeshir_2018_ECCV,
author = {Ardeshir, Shervin and Borji, Ali},
title = {Integrating Egocentric Videos in Top-view Surveillance Videos: Joint Identification and Temporal Alignment},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Attribute-Guided Face Generation Using Conditional CycleGAN
Lu, Yongyi and Tai, Yu-Wing and Tang, Chi-Keung
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2018_ECCV,
author = {Lu, Yongyi and Tai, Yu-Wing and Tang, Chi-Keung},
title = {Attribute-Guided Face Generation Using Conditional CycleGAN},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Distortion-Aware Convolutional Filters for Dense Prediction in Panoramic Images
Tateno, Keisuke and Navab, Nassir and Tombari, Federico
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tateno_2018_ECCV,
author = {Tateno, Keisuke and Navab, Nassir and Tombari, Federico},
title = {Distortion-Aware Convolutional Filters for Dense Prediction in Panoramic Images},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Joint Camera Spectral Sensitivity Selection and Hyperspectral Image Recovery
Fu, Ying and Zhang, Tao and Zheng, Yinqiang and Zhang, Debing and Huang, Hua
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2018_ECCV,
author = {Fu, Ying and Zhang, Tao and Zheng, Yinqiang and Zhang, Debing and Huang, Hua},
title = {Joint Camera Spectral Sensitivity Selection and Hyperspectral Image Recovery},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Monocular Depth Estimation Using Whole Strip Masking and Reliability-Based Refinement
Heo, Minhyeok and Lee, Jaehan and Kim, Kyung-Rae and Kim, Han-Ul and Kim, Chang-Su
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Heo_2018_ECCV,
author = {Heo, Minhyeok and Lee, Jaehan and Kim, Kyung-Rae and Kim, Han-Ul and Kim, Chang-Su},
title = {Monocular Depth Estimation Using Whole Strip Masking and Reliability-Based Refinement},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Analyzing Clothing Layer Deformation Statistics of 3D Human Motions
Yang, Jinlong and Franco, Jean-Sebastien and Hetroy-Wheeler, Franck and Wuhrer, Stefanie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Yang, Jinlong and Franco, Jean-Sebastien and Hetroy-Wheeler, Franck and Wuhrer, Stefanie},
title = {Analyzing Clothing Layer Deformation Statistics of 3D Human Motions},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Image Super-Resolution Using Very Deep Residual Channel Attention Networks
Zhang, Yulun and Li, Kunpeng and Li, Kai and Wang, Lichen and Zhong, Bineng and Fu, Yun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Yulun and Li, Kunpeng and Li, Kai and Wang, Lichen and Zhong, Bineng and Fu, Yun},
title = {Image Super-Resolution Using Very Deep Residual Channel Attention Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Semi-Supervised Generative Adversarial Hashing for Image Retrieval
Wang, Guan'an and Hu, Qinghao and Cheng, Jian and Hou, Zengguang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Guan'an and Hu, Qinghao and Cheng, Jian and Hou, Zengguang},
title = {Semi-Supervised Generative Adversarial Hashing for Image Retrieval},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning Single-View 3D Reconstruction with Limited Pose Supervision
Yang, Guandao and Cui, Yin and Belongie, Serge and Hariharan, Bharath
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Yang, Guandao and Cui, Yin and Belongie, Serge and Hariharan, Bharath},
title = {Learning Single-View 3D Reconstruction with Limited Pose Supervision},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Materials for Masses: SVBRDF Acquisition with a Single Mobile Phone Image
Li, Zhengqin and Sunkavalli, Kalyan and Chandraker, Manmohan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Zhengqin and Sunkavalli, Kalyan and Chandraker, Manmohan},
title = {Materials for Masses: SVBRDF Acquisition with a Single Mobile Phone Image},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Multi-Scale Spatially-Asymmetric Recalibration for Image Classification
Wang, Yan and Xie, Lingxi and Qiao, Siyuan and Zhang, Ya and Zhang, Wenjun and Yuille, Alan L.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Yan and Xie, Lingxi and Qiao, Siyuan and Zhang, Ya and Zhang, Wenjun and Yuille, Alan L.},
title = {Multi-Scale Spatially-Asymmetric Recalibration for Image Classification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Graph Adaptive Knowledge Transfer for Unsupervised Domain Adaptation
Ding, Zhengming and Li, Sheng and Shao, Ming and Fu, Yun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2018_ECCV,
author = {Ding, Zhengming and Li, Sheng and Shao, Ming and Fu, Yun},
title = {Graph Adaptive Knowledge Transfer for Unsupervised Domain Adaptation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Improving Sequential Determinantal Point Processes for Supervised Video Summarization
Sharghi, Aidean and Borji, Ali and Li, Chengtao and Yang, Tianbao and Gong, Boqing
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sharghi_2018_ECCV,
author = {Sharghi, Aidean and Borji, Ali and Li, Chengtao and Yang, Tianbao and Gong, Boqing},
title = {Improving Sequential Determinantal Point Processes for Supervised Video Summarization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Specular-to-Diffuse Translation for Multi-View Reconstruction
Wu, Shihao and Huang, Hui and Portenier, Tiziano and Sela, Matan and Cohen-Or, Daniel and Kimmel, Ron and Zwicker, Matthias
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2018_ECCV,
author = {Wu, Shihao and Huang, Hui and Portenier, Tiziano and Sela, Matan and Cohen-Or, Daniel and Kimmel, Ron and Zwicker, Matthias},
title = {Specular-to-Diffuse Translation for Multi-View Reconstruction},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

RESOUND: Towards Action Recognition without Representation Bias
Li, Yingwei and Li, Yi and Vasconcelos, Nuno
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Yingwei and Li, Yi and Vasconcelos, Nuno},
title = {RESOUND: Towards Action Recognition without Representation Bias},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

A Framework for Evaluating 6-DOF Object Trackers
Garon, Mathieu and Laurendeau, Denis and Lalonde, Jean-Francois
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Garon_2018_ECCV,
author = {Garon, Mathieu and Laurendeau, Denis and Lalonde, Jean-Francois},
title = {A Framework for Evaluating 6-DOF Object Trackers},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Extending Layered Models to 3D Motion
Lao, Dong and Sundaramoorthi, Ganesh
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lao_2018_ECCV,
author = {Lao, Dong and Sundaramoorthi, Ganesh},
title = {Extending Layered Models to 3D Motion},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Long-term Tracking in the Wild: a Benchmark
Valmadre, Jack and Bertinetto, Luca and Henriques, Joao F. and Tao, Ran and Vedaldi, Andrea and Smeulders, Arnold W.M. and Torr, Philip H.S. and Gavves, Efstratios
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Valmadre_2018_ECCV,
author = {Valmadre, Jack and Bertinetto, Luca and Henriques, Joao F. and Tao, Ran and Vedaldi, Andrea and Smeulders, Arnold W.M. and Torr, Philip H.S. and Gavves, Efstratios},
title = {Long-term Tracking in the Wild: a Benchmark},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Human Motion Analysis with Deep Metric Learning
Coskun, Huseyin and Joseph Tan, David and Conjeti, Sailesh and Navab, Nassir and Tombari, Federico
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Coskun_2018_ECCV,
author = {Coskun, Huseyin and Joseph Tan, David and Conjeti, Sailesh and Navab, Nassir and Tombari, Federico},
title = {Human Motion Analysis with Deep Metric Learning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Adaptive Affinity Fields for Semantic Segmentation
Ke, Tsung-Wei and Hwang, Jyh-Jing and Liu, Ziwei and Yu, Stella X.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ke_2018_ECCV,
author = {Ke, Tsung-Wei and Hwang, Jyh-Jing and Liu, Ziwei and Yu, Stella X.},
title = {Adaptive Affinity Fields for Semantic Segmentation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Hierarchy of Alternating Specialists for Scene Recognition
Jin Kim, Hyo and Frahm, Jan-Michael
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2018_ECCV,
author = {Jin Kim, Hyo and Frahm, Jan-Michael},
title = {Hierarchy of Alternating Specialists for Scene Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Multi-Scale Structure-Aware Network for Human Pose Estimation
Ke, Lipeng and Chang, Ming-Ching and Qi, Honggang and Lyu, Siwei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ke_2018_ECCV,
author = {Ke, Lipeng and Chang, Ming-Ching and Qi, Honggang and Lyu, Siwei},
title = {Multi-Scale Structure-Aware Network for Human Pose Estimation },
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

License Plate Detection and Recognition in Unconstrained Scenarios
Montazzolli Silva, Sergio and Rosito Jung, Claudio
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Silva_2018_ECCV,
author = {Montazzolli Silva, Sergio and Rosito Jung, Claudio},
title = {License Plate Detection and Recognition in Unconstrained Scenarios},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Where Will They Go? Predicting Fine-Grained Adversarial Multi-Agent Motion using Conditional Variational Autoencoders
Felsen, Panna and Lucey, Patrick and Ganguly, Sujoy
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Felsen_2018_ECCV,
author = {Felsen, Panna and Lucey, Patrick and Ganguly, Sujoy},
title = {Where Will They Go? Predicting Fine-Grained Adversarial Multi-Agent Motion using Conditional Variational Autoencoders},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Multi-Task Learning to Recognise Subtle Facial Expressions of Mental States
Hu, Guosheng and Liu, Li and Yuan, Yang and Yu, Zehao and Hua, Yang and Zhang, Zhihong and Shen, Fumin and Shao, Ling and Hospedales, Timothy and Robertson, Neil and Yang, Yongxin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2018_ECCV,
author = {Hu, Guosheng and Liu, Li and Yuan, Yang and Yu, Zehao and Hua, Yang and Zhang, Zhihong and Shen, Fumin and Shao, Ling and Hospedales, Timothy and Robertson, Neil and Yang, Yongxin},
title = {Deep Multi-Task Learning to Recognise Subtle Facial Expressions of Mental States},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

PlaneMatch: Patch Coplanarity Prediction for Robust RGB-D Reconstruction
Shi, Yifei and Xu, Kai and Niessner, Matthias and Rusinkiewicz, Szymon and Funkhouser, Thomas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2018_ECCV,
author = {Shi, Yifei and Xu, Kai and Niessner, Matthias and Rusinkiewicz, Szymon and Funkhouser, Thomas},
title = {PlaneMatch: Patch Coplanarity Prediction for Robust RGB-D Reconstruction},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

PPF-FoldNet: Unsupervised Learning of Rotation Invariant 3D Local Descriptors
Deng, Haowen and Birdal, Tolga and Ilic, Slobodan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2018_ECCV,
author = {Deng, Haowen and Birdal, Tolga and Ilic, Slobodan},
title = {PPF-FoldNet: Unsupervised Learning of Rotation Invariant 3D Local Descriptors},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

HBE: Hand Branch Ensemble Network for Real-time 3D Hand Pose Estimation
Zhou, Yidan and Lu, Jian and Du, Kuo and Lin, Xiangbo and Sun, Yi and Ma, Xiaohong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2018_ECCV,
author = {Zhou, Yidan and Lu, Jian and Du, Kuo and Lin, Xiangbo and Sun, Yi and Ma, Xiaohong},
title = {HBE: Hand Branch Ensemble Network for Real-time 3D Hand Pose Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

ShapeStacks: Learning Vision-Based Physical Intuition for Generalised Object Stacking
Groth, Oliver and Fuchs, Fabian B. and Posner, Ingmar and Vedaldi, Andrea
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Groth_2018_ECCV,
author = {Groth, Oliver and Fuchs, Fabian B. and Posner, Ingmar and Vedaldi, Andrea},
title = {ShapeStacks: Learning Vision-Based Physical Intuition for Generalised Object Stacking},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Grassmann Pooling as Compact Homogeneous Bilinear Pooling for Fine-Grained Visual Classification
Wei, Xing and Zhang, Yue and Gong, Yihong and Zhang, Jiawei and Zheng, Nanning
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2018_ECCV,
author = {Wei, Xing and Zhang, Yue and Gong, Yihong and Zhang, Jiawei and Zheng, Nanning},
title = {Grassmann Pooling as Compact Homogeneous Bilinear Pooling for Fine-Grained Visual Classification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Generative Models for Weakly-Supervised Multi-Label Classification
Chu, Hong-Min and Yeh, Chih-Kuan and Frank Wang, Yu-Chiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chu_2018_ECCV,
author = {Chu, Hong-Min and Yeh, Chih-Kuan and Frank Wang, Yu-Chiang},
title = {Deep Generative Models for Weakly-Supervised Multi-Label Classification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

SRDA: Generating Instance Segmentation Annotation via Scanning, Reasoning and Domain Adaptation
Xu, Wenqiang and Li, Yonglu and Lu, Cewu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2018_ECCV,
author = {Xu, Wenqiang and Li, Yonglu and Lu, Cewu},
title = {SRDA: Generating Instance Segmentation Annotation via Scanning, Reasoning and Domain Adaptation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

MPLP++: Fast, Parallel Dual Block-Coordinate Ascent for Dense Graphical Models
Tourani, Siddharth and Shekhovtsov, Alexander and Rother, Carsten and Savchynskyy, Bogdan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tourani_2018_ECCV,
author = {Tourani, Siddharth and Shekhovtsov, Alexander and Rother, Carsten and Savchynskyy, Bogdan},
title = {MPLP++: Fast, Parallel Dual Block-Coordinate Ascent for Dense Graphical Models},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Unsupervised Video Object Segmentation using Motion Saliency-Guided Spatio-Temporal Propagation
Hu, Yuan-Ting and Huang, Jia-Bin and Schwing, Alexander G.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2018_ECCV,
author = {Hu, Yuan-Ting and Huang, Jia-Bin and Schwing, Alexander G.},
title = {Unsupervised Video Object Segmentation using Motion Saliency-Guided Spatio-Temporal Propagation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Semi-Supervised Deep Learning with Memory
Chen, Yanbei and Zhu, Xiatian and Gong, Shaogang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Yanbei and Zhu, Xiatian and Gong, Shaogang},
title = {Semi-Supervised Deep Learning with Memory},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Reinforcement Learning with Iterative Shift for Visual Tracking
Ren, Liangliang and Yuan, Xin and Lu, Jiwen and Yang, Ming and Zhou, Jie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2018_ECCV,
author = {Ren, Liangliang and Yuan, Xin and Lu, Jiwen and Yang, Ming and Zhou, Jie},
title = {Deep Reinforcement Learning with Iterative Shift for Visual Tracking},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

X2Face: A network for controlling face generation using images, audio, and pose codes
Wiles, Olivia and Sophia Koepke, A. and Zisserman, Andrew
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wiles_2018_ECCV,
author = {Wiles, Olivia and Sophia Koepke, A. and Zisserman, Andrew},
title = {X2Face: A network for controlling face generation using images, audio, and pose codes},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Correcting the Triplet Selection Bias for Triplet Loss
Yu, Baosheng and Liu, Tongliang and Gong, Mingming and Ding, Changxing and Tao, Dacheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2018_ECCV,
author = {Yu, Baosheng and Liu, Tongliang and Gong, Mingming and Ding, Changxing and Tao, Dacheng},
title = {Correcting the Triplet Selection Bias for Triplet Loss},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Women also Snowboard: Overcoming Bias in Captioning Models
Anne Hendricks, Lisa and Burns, Kaylee and Saenko, Kate and Darrell, Trevor and Rohrbach, Anna
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hendricks_2018_ECCV,
author = {Anne Hendricks, Lisa and Burns, Kaylee and Saenko, Kate and Darrell, Trevor and Rohrbach, Anna},
title = {Women also Snowboard: Overcoming Bias in Captioning Models},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

GAL: Geometric Adversarial Loss for Single-View 3D-Object Reconstruction
Jiang, Li and Shi, Shaoshuai and Qi, Xiaojuan and Jia, Jiaya
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2018_ECCV,
author = {Jiang, Li and Shi, Shaoshuai and Qi, Xiaojuan and Jia, Jiaya},
title = {GAL: Geometric Adversarial Loss for Single-View 3D-Object Reconstruction},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Contextual-based Image Inpainting: Infer, Match, and Translate
Song, Yuhang and Yang, Chao and Lin, Zhe and Liu, Xiaofeng and Huang, Qin and Li, Hao and Jay Kuo, C.-C.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2018_ECCV,
author = {Song, Yuhang and Yang, Chao and Lin, Zhe and Liu, Xiaofeng and Huang, Qin and Li, Hao and Jay Kuo, C.-C.},
title = {Contextual-based Image Inpainting: Infer, Match, and Translate},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Inner Space Preserving Generative Pose Machine
Liu, Shuangjun and Ostadabbas, Sarah
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Shuangjun and Ostadabbas, Sarah},
title = {Inner Space Preserving Generative Pose Machine},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

SOD-MTGAN: Small Object Detection via Multi-Task Generative Adversarial Network
Bai, Yancheng and Zhang, Yongqiang and Ding, Mingli and Ghanem, Bernard
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bai_2018_ECCV,
author = {Bai, Yancheng and Zhang, Yongqiang and Ding, Mingli and Ghanem, Bernard},
title = {SOD-MTGAN: Small Object Detection via Multi-Task Generative Adversarial Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Dependency-aware Attention Control for Unconstrained Face Recognition with Image Sets
Liu, Xiaofeng and Vijaya Kumar, B.V.K and Yang, Chao and Tang, Qingming and You, Jane
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Xiaofeng and Vijaya Kumar, B.V.K and Yang, Chao and Tang, Qingming and You, Jane},
title = {Dependency-aware Attention Control for Unconstrained Face Recognition with Image Sets},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

End-to-end View Synthesis for Light Field Imaging with Pseudo 4DCNN
Wang, Yunlong and Liu, Fei and Wang, Zilei and Hou, Guangqi and Sun, Zhenan and Tan, Tieniu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Yunlong and Liu, Fei and Wang, Zilei and Hou, Guangqi and Sun, Zhenan and Tan, Tieniu},
title = {End-to-end View Synthesis for Light Field Imaging with Pseudo 4DCNN},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Iterative Crowd Counting
Ranjan, Viresh and Le, Hieu and Hoai, Minh
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ranjan_2018_ECCV,
author = {Ranjan, Viresh and Le, Hieu and Hoai, Minh},
title = {Iterative Crowd Counting},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

DeepPhys: Video-Based Physiological Measurement Using Convolutional Attention Networks
Chen, Weixuan and McDuff, Daniel
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Weixuan and McDuff, Daniel},
title = {DeepPhys: Video-Based Physiological Measurement Using Convolutional Attention Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

On the Solvability of Viewing Graphs
Trager, Matthew and Osserman, Brian and Ponce, Jean
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Trager_2018_ECCV,
author = {Trager, Matthew and Osserman, Brian and Ponce, Jean},
title = {On the Solvability of Viewing Graphs},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

A Systematic DNN Weight Pruning Framework using Alternating Direction Method of Multipliers
Zhang, Tianyun and Ye, Shaokai and Zhang, Kaiqi and Tang, Jian and Wen, Wujie and Fardad, Makan and Wang, Yanzhi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Tianyun and Ye, Shaokai and Zhang, Kaiqi and Tang, Jian and Wen, Wujie and Fardad, Makan and Wang, Yanzhi},
title = {A Systematic DNN Weight Pruning Framework using Alternating Direction Method of Multipliers},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Multimodal Dual Attention Memory for Video Story Question Answering
Kim, Kyung-Min and Choi, Seong-Ho and Kim, Jin-Hwa and Zhang, Byoung-Tak
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2018_ECCV,
author = {Kim, Kyung-Min and Choi, Seong-Ho and Kim, Jin-Hwa and Zhang, Byoung-Tak},
title = {Multimodal Dual Attention Memory for Video Story Question Answering},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

SAN: Learning Relationship between Convolutional Features for Multi-Scale Object Detection
Kim, Yonghyun and Kang, Bong-Nam and Kim, Daijin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2018_ECCV,
author = {Kim, Yonghyun and Kang, Bong-Nam and Kim, Daijin},
title = {SAN: Learning Relationship between Convolutional Features for Multi-Scale Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Single Shot Scene Text Retrieval
Gomez, Lluis and Mafla, Andres and Rusinol, Marcal and Karatzas, Dimosthenis
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gomez_2018_ECCV,
author = {Gomez, Lluis and Mafla, Andres and Rusinol, Marcal and Karatzas, Dimosthenis},
title = {Single Shot Scene Text Retrieval},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Dynamic Task Prioritization for Multitask Learning
Guo, Michelle and Haque, Albert and Huang, De-An and Yeung, Serena and Fei-Fei, Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2018_ECCV,
author = {Guo, Michelle and Haque, Albert and Huang, De-An and Yeung, Serena and Fei-Fei, Li},
title = {Dynamic Task Prioritization for Multitask Learning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Self-supervised Knowledge Distillation Using Singular Value Decomposition
Hyun Lee, Seung and Ha Kim, Dae and Cheol Song, Byung
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2018_ECCV,
author = {Hyun Lee, Seung and Ha Kim, Dae and Cheol Song, Byung},
title = {Self-supervised Knowledge Distillation Using Singular Value Decomposition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Transductive Centroid Projection for Semi-supervised Large-scale Recognition
Liu, Yu and Song, Guanglu and Shao, Jing and Jin, Xiao and Wang, Xiaogang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Yu and Song, Guanglu and Shao, Jing and Jin, Xiao and Wang, Xiaogang},
title = {Transductive Centroid Projection for Semi-supervised Large-scale Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Shape Matching
Radenovic, Filip and Tolias, Giorgos and Chum, Ondrej
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Radenovic_2018_ECCV,
author = {Radenovic, Filip and Tolias, Giorgos and Chum, Ondrej},
title = {Deep Shape Matching},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Fast, Accurate, and Lightweight Super-Resolution with Cascading Residual Network
Ahn, Namhyuk and Kang, Byungkon and Sohn, Kyung-Ah
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ahn_2018_ECCV,
author = {Ahn, Namhyuk and Kang, Byungkon and Sohn, Kyung-Ah},
title = {Fast, Accurate, and Lightweight Super-Resolution with Cascading Residual Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

CIRL: Controllable Imitative Reinforcement Learning for Vision-based Self-driving
Liang, Xiaodan and Wang, Tairui and Yang, Luona and Xing, Eric
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2018_ECCV,
author = {Liang, Xiaodan and Wang, Tairui and Yang, Luona and Xing, Eric},
title = {CIRL: Controllable Imitative Reinforcement Learning for Vision-based Self-driving},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

EC-Net: an Edge-aware Point set Consolidation Network
Yu, Lequan and Li, Xianzhi and Fu, Chi-Wing and Cohen-Or, Daniel and Heng, Pheng-Ann
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2018_ECCV,
author = {Yu, Lequan and Li, Xianzhi and Fu, Chi-Wing and Cohen-Or, Daniel and Heng, Pheng-Ann},
title = {EC-Net: an Edge-aware Point set Consolidation Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Part-Activated Deep Reinforcement Learning for Action Prediction
Chen, Lei and Lu, Jiwen and Song, Zhanjie and Zhou, Jie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Lei and Lu, Jiwen and Song, Zhanjie and Zhou, Jie},
title = {Part-Activated Deep Reinforcement Learning for Action Prediction},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning to Navigate for Fine-grained Classification
Yang, Ze and Luo, Tiange and Wang, Dong and Hu, Zhiqiang and Gao, Jun and Wang, Liwei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Yang, Ze and Luo, Tiange and Wang, Dong and Hu, Zhiqiang and Gao, Jun and Wang, Liwei},
title = {Learning to Navigate for Fine-grained Classification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Single Image Highlight Removal with a Sparse and Low-Rank Reflection Model
Guo, Jie and Zhou, Zuojian and Wang, Limin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2018_ECCV,
author = {Guo, Jie and Zhou, Zuojian and Wang, Limin},
title = {Single Image Highlight Removal with a Sparse and Low-Rank Reflection Model},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Improving Shape Deformation in Unsupervised Image-to-Image Translation
Gokaslan, Aaron and Ramanujan, Vivek and Ritchie, Daniel and In Kim, Kwang and Tompkin, James
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gokaslan_2018_ECCV,
author = {Gokaslan, Aaron and Ramanujan, Vivek and Ritchie, Daniel and In Kim, Kwang and Tompkin, James},
title = {Improving Shape Deformation in Unsupervised Image-to-Image Translation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Scalable Exemplar-based Subspace Clustering on Class-Imbalanced Data
You, Chong and Li, Chi and Robinson, Daniel P. and Vidal, Rene
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{You_2018_ECCV,
author = {You, Chong and Li, Chi and Robinson, Daniel P. and Vidal, Rene},
title = {Scalable Exemplar-based Subspace Clustering on Class-Imbalanced Data},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

3D Ego-Pose Estimation via Imitation Learning
Yuan, Ye and Kitani, Kris
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2018_ECCV,
author = {Yuan, Ye and Kitani, Kris},
title = {3D Ego-Pose Estimation via Imitation Learning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Visual Coreference Resolution in Visual Dialog using Neural Module Networks
Kottur, Satwik and Moura, Jose M. F. and Parikh, Devi and Batra, Dhruv and Rohrbach, Marcus
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kottur_2018_ECCV,
author = {Kottur, Satwik and Moura, Jose M. F. and Parikh, Devi and Batra, Dhruv and Rohrbach, Marcus},
title = {Visual Coreference Resolution in Visual Dialog using Neural Module Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

LSQ++: Lower running time and higher recall in multi-codebook quantization
Martinez, Julieta and Zakhmi, Shobhit and Hoos, Holger H. and Little, James J.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Martinez_2018_ECCV,
author = {Martinez, Julieta and Zakhmi, Shobhit and Hoos, Holger H. and Little, James J.},
title = {LSQ++: Lower running time and higher recall in multi-codebook quantization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

A Hybrid Model for Identity Obfuscation by Face Replacement
Sun, Qianru and Tewari, Ayush and Xu, Weipeng and Fritz, Mario and Theobalt, Christian and Schiele, Bernt
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2018_ECCV,
author = {Sun, Qianru and Tewari, Ayush and Xu, Weipeng and Fritz, Mario and Theobalt, Christian and Schiele, Bernt},
title = {A Hybrid Model for Identity Obfuscation by Face Replacement},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Depth-aware CNN for RGB-D Segmentation
Wang, Weiyue and Neumann, Ulrich
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Weiyue and Neumann, Ulrich},
title = {Depth-aware CNN for RGB-D Segmentation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

BiSeNet: Bilateral Segmentation Network for Real-time Semantic Segmentation
Yu, Changqian and Wang, Jingbo and Peng, Chao and Gao, Changxin and Yu, Gang and Sang, Nong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2018_ECCV,
author = {Yu, Changqian and Wang, Jingbo and Peng, Chao and Gao, Changxin and Yu, Gang and Sang, Nong},
title = {BiSeNet: Bilateral Segmentation Network for Real-time Semantic Segmentation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

ActiveStereoNet: End-to-End Self-Supervised Learning for Active Stereo Systems
Zhang, Yinda and Khamis, Sameh and Rhemann, Christoph and Valentin, Julien and Kowdle, Adarsh and Tankovich, Vladimir and Schoenberg, Michael and Izadi, Shahram and Funkhouser, Thomas and Fanello, Sean
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Yinda and Khamis, Sameh and Rhemann, Christoph and Valentin, Julien and Kowdle, Adarsh and Tankovich, Vladimir and Schoenberg, Michael and Izadi, Shahram and Funkhouser, Thomas and Fanello, Sean},
title = {ActiveStereoNet: End-to-End Self-Supervised Learning for Active Stereo Systems},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Weakly- and Semi-Supervised Panoptic Segmentation
Li, Qizhu and Arnab, Anurag and Torr, Philip H.S.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Qizhu and Arnab, Anurag and Torr, Philip H.S.},
title = {Weakly- and Semi-Supervised Panoptic Segmentation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Selfie Video Stabilization
Yu, Jiyang and Ramamoorthi, Ravi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2018_ECCV,
author = {Yu, Jiyang and Ramamoorthi, Ravi},
title = {Selfie Video Stabilization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Double JPEG Detection in Mixed JPEG Quality Factors using Deep Convolutional Neural Network
Park, Jinseok and Cho, Donghyeon and Ahn, Wonhyuk and Lee, Heung-Kyu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2018_ECCV,
author = {Park, Jinseok and Cho, Donghyeon and Ahn, Wonhyuk and Lee, Heung-Kyu},
title = {Double JPEG Detection in Mixed JPEG Quality Factors using Deep Convolutional Neural Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Incremental Multi-graph Matching via Diversity and Randomness based Graph Clustering
Yu, Tianshu and Yan, Junchi and Liu, Wei and Li, Baoxin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2018_ECCV,
author = {Yu, Tianshu and Yan, Junchi and Liu, Wei and Li, Baoxin},
title = {Incremental Multi-graph Matching via Diversity and Randomness based Graph Clustering},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

DeepTAM: Deep Tracking and Mapping
Zhou, Huizhong and Ummenhofer, Benjamin and Brox, Thomas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2018_ECCV,
author = {Zhou, Huizhong and Ummenhofer, Benjamin and Brox, Thomas},
title = {DeepTAM: Deep Tracking and Mapping},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

R2P2: A ReparameteRized Pushforward Policy for Diverse, Precise Generative Path Forecasting
Rhinehart, Nicholas and Kitani, Kris M. and Vernaza, Paul
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Rhinehart_2018_ECCV,
author = {Rhinehart, Nicholas and Kitani, Kris M. and Vernaza, Paul},
title = {R2P2: A ReparameteRized Pushforward Policy for Diverse, Precise Generative Path Forecasting},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

SpiderCNN: Deep Learning on Point Sets with Parameterized Convolutional Filters
Xu, Yifan and Fan, Tianqi and Xu, Mingye and Zeng, Long and Qiao, Yu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2018_ECCV,
author = {Xu, Yifan and Fan, Tianqi and Xu, Mingye and Zeng, Long and Qiao, Yu},
title = {SpiderCNN: Deep Learning on Point Sets with Parameterized Convolutional Filters},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

CurriculumNet: Weakly Supervised Learning from Large-Scale Web Images
Guo, Sheng and Huang, Weilin and Zhang, Haozhi and Zhuang, Chenfan and Dong, Dengke and Scott, Matthew R. and Huang, Dinglong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2018_ECCV,
author = {Guo, Sheng and Huang, Weilin and Zhang, Haozhi and Zhuang, Chenfan and Dong, Dengke and Scott, Matthew R. and Huang, Dinglong},
title = {CurriculumNet: Weakly Supervised Learning from Large-Scale Web Images},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Occlusions, Motion and Depth Boundaries with a Generic Network for Disparity, Optical Flow or Scene Flow Estimation
Ilg, Eddy and Saikia, Tonmoy and Keuper, Margret and Brox, Thomas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ilg_2018_ECCV,
author = {Ilg, Eddy and Saikia, Tonmoy and Keuper, Margret and Brox, Thomas},
title = {Occlusions, Motion and Depth Boundaries with a Generic Network for Disparity, Optical Flow or Scene Flow Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Quantization Mimic: Towards Very Tiny CNN for Object Detection
Wei, Yi and Pan, Xinyu and Qin, Hongwei and Ouyang, Wanli and Yan, Junjie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2018_ECCV,
author = {Wei, Yi and Pan, Xinyu and Qin, Hongwei and Ouyang, Wanli and Yan, Junjie},
title = {Quantization Mimic: Towards Very Tiny CNN for Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning Rigidity in Dynamic Scenes with a Moving Camera for 3D Motion Field Estimation
Lv, Zhaoyang and Kim, Kihwan and Troccoli, Alejandro and Sun, Deqing and Rehg, James M. and Kautz, Jan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lv_2018_ECCV,
author = {Lv, Zhaoyang and Kim, Kihwan and Troccoli, Alejandro and Sun, Deqing and Rehg, James M. and Kautz, Jan},
title = {Learning Rigidity in Dynamic Scenes with a Moving Camera for 3D Motion Field Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Proximal Dehaze-Net: A Prior Learning-Based Deep Network for Single Image Dehazing
Yang, Dong and Sun, Jian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Yang, Dong and Sun, Jian},
title = {Proximal Dehaze-Net: A Prior Learning-Based Deep Network for Single Image Dehazing},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Textual Explanations for Self-Driving Vehicles
Kim, Jinkyu and Rohrbach, Anna and Darrell, Trevor and Canny, John and Akata, Zeynep
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2018_ECCV,
author = {Kim, Jinkyu and Rohrbach, Anna and Darrell, Trevor and Canny, John and Akata, Zeynep},
title = {Textual Explanations for Self-Driving Vehicles},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Focus, Segment and Erase: An Efficient Network for Multi-Label Brain Tumor Segmentation
Chen, Xuan and Hao Liew, Jun and Xiong, Wei and Chui, Chee-Kong and Ong, Sim-Heng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Xuan and Hao Liew, Jun and Xiong, Wei and Chui, Chee-Kong and Ong, Sim-Heng},
title = {Focus, Segment and Erase: An Efficient Network for Multi-Label Brain Tumor Segmentation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Local Orthogonal-Group Testing
Iscen, Ahmet and Chum, Ondrej
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Iscen_2018_ECCV,
author = {Iscen, Ahmet and Chum, Ondrej},
title = {Local Orthogonal-Group Testing},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Connecting Gaze, Scene, and Attention: Generalized Attention Estimation via Joint Modeling of Gaze and Scene Saliency
Chong, Eunji and Ruiz, Nataniel and Wang, Yongxin and Zhang, Yun and Rozga, Agata and Rehg, James M.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chong_2018_ECCV,
author = {Chong, Eunji and Ruiz, Nataniel and Wang, Yongxin and Zhang, Yun and Rozga, Agata and Rehg, James M.},
title = {Connecting Gaze, Scene, and Attention: Generalized Attention Estimation via Joint Modeling of Gaze and Scene Saliency},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Show, Tell and Discriminate: Image Captioning by Self-retrieval with Partially Labeled Data
Liu, Xihui and Li, Hongsheng and Shao, Jing and Chen, Dapeng and Wang, Xiaogang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Xihui and Li, Hongsheng and Shao, Jing and Chen, Dapeng and Wang, Xiaogang},
title = {Show, Tell and Discriminate: Image Captioning by Self-retrieval with Partially Labeled Data},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

VideoMatch: Matching based Video Object Segmentation
Hu, Yuan-Ting and Huang, Jia-Bin and Schwing, Alexander G.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2018_ECCV,
author = {Hu, Yuan-Ting and Huang, Jia-Bin and Schwing, Alexander G.},
title = {VideoMatch: Matching based Video Object Segmentation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Unsupervised Video Object Segmentation with Motion-based Bilateral Networks
Li, Siyang and Seybold, Bryan and Vorobyov, Alexey and Lei, Xuejing and Jay Kuo, C.-C.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Siyang and Seybold, Bryan and Vorobyov, Alexey and Lei, Xuejing and Jay Kuo, C.-C.},
title = {Unsupervised Video Object Segmentation with Motion-based Bilateral Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

3D Vehicle Trajectory Reconstruction in Monocular Video Data Using Environment Structure Constraints
Bullinger, Sebastian and Bodensteiner, Christoph and Arens, Michael and Stiefelhagen, Rainer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bullinger_2018_ECCV,
author = {Bullinger, Sebastian and Bodensteiner, Christoph and Arens, Michael and Stiefelhagen, Rainer},
title = {3D Vehicle Trajectory Reconstruction in Monocular Video Data Using Environment Structure Constraints},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Shuffle-Then-Assemble: Learning Object-Agnostic Visual Relationship Features
Yang, Xu and Zhang, Hanwang and Cai, Jianfei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Yang, Xu and Zhang, Hanwang and Cai, Jianfei},
title = {Shuffle-Then-Assemble: Learning Object-Agnostic Visual Relationship Features},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Revisiting the Inverted Indices for Billion-Scale Approximate Nearest Neighbors
Baranchuk, Dmitry and Babenko, Artem and Malkov, Yury
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Baranchuk_2018_ECCV,
author = {Baranchuk, Dmitry and Babenko, Artem and Malkov, Yury},
title = {Revisiting the Inverted Indices for Billion-Scale Approximate Nearest Neighbors},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Eliminating the Blind Spot: Adapting 3D Object Detection and Monocular Depth Estimation to 360° Panoramic Imagery
Payen de La Garanderie, Greire and Atapour Abarghouei, Amir and Breckon, Toby P.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Garanderie_2018_ECCV,
author = {Payen de La Garanderie, Greire and Atapour Abarghouei, Amir and Breckon, Toby P.},
title = {Eliminating the Blind Spot: Adapting 3D Object Detection and Monocular Depth Estimation to 360° Panoramic Imagery},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Towards Realistic Predictors
Wang, Pei and Vasconcelos, Nuno
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Pei and Vasconcelos, Nuno},
title = {Towards Realistic Predictors},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning Deep Representations with Probabilistic Knowledge Transfer
Passalis, Nikolaos and Tefas, Anastasios
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Passalis_2018_ECCV,
author = {Passalis, Nikolaos and Tefas, Anastasios},
title = {Learning Deep Representations with Probabilistic Knowledge Transfer},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

DFT-based Transformation Invariant Pooling Layer for Visual Classification
Ryu, Jongbin and Yang, Ming-Hsuan and Lim, Jongwoo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ryu_2018_ECCV,
author = {Ryu, Jongbin and Yang, Ming-Hsuan and Lim, Jongwoo},
title = {DFT-based Transformation Invariant Pooling Layer for Visual Classification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Objects that Sound
Arandjelovic, Relja and Zisserman, Andrew
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Arandjelovic_2018_ECCV,
author = {Arandjelovic, Relja and Zisserman, Andrew},
title = {Objects that Sound},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

End-to-End Incremental Learning
Castro, Francisco M. and Marin-Jimenez, Manuel J. and Guil, Nicolas and Schmid, Cordelia and Alahari, Karteek
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Castro_2018_ECCV,
author = {Castro, Francisco M. and Marin-Jimenez, Manuel J. and Guil, Nicolas and Schmid, Cordelia and Alahari, Karteek},
title = {End-to-End Incremental Learning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

SaaS: Speed as a Supervisor for Semi-supervised Learning
Cicek, Safa and Fawzi, Alhussein and Soatto, Stefano
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cicek_2018_ECCV,
author = {Cicek, Safa and Fawzi, Alhussein and Soatto, Stefano},
title = {SaaS: Speed as a Supervisor for Semi-supervised Learning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Video Quality Assessor: From Spatio-temporal Visual Sensitivity to A Convolutional Neural Aggregation Network
Kim, Woojae and Kim, Jongyoo and Ahn, Sewoong and Kim, Jinwoo and Lee, Sanghoon
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2018_ECCV,
author = {Kim, Woojae and Kim, Jongyoo and Ahn, Sewoong and Kim, Jinwoo and Lee, Sanghoon},
title = {Deep Video Quality Assessor: From Spatio-temporal Visual Sensitivity to A Convolutional Neural Aggregation Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Straight to the Facts: Learning Knowledge Base Retrieval for Factual Visual Question Answering
Narasimhan, Medhini and Schwing, Alexander G.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Narasimhan_2018_ECCV,
author = {Narasimhan, Medhini and Schwing, Alexander G.},
title = {Straight to the Facts: Learning Knowledge Base Retrieval for Factual Visual Question Answering},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Volumetric Video From Very Sparse Multi-View Performance Capture
Huang, Zeng and Li, Tianye and Chen, Weikai and Zhao, Yajie and Xing, Jun and LeGendre, Chloe and Luo, Linjie and Ma, Chongyang and Li, Hao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2018_ECCV,
author = {Huang, Zeng and Li, Tianye and Chen, Weikai and Zhao, Yajie and Xing, Jun and LeGendre, Chloe and Luo, Linjie and Ma, Chongyang and Li, Hao},
title = {Deep Volumetric Video From Very Sparse Multi-View Performance Capture},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Neural Procedural Reconstruction for Residential Buildings
Zeng, Huayi and Wu, Jiaye and Furukawa, Yasutaka
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2018_ECCV,
author = {Zeng, Huayi and Wu, Jiaye and Furukawa, Yasutaka},
title = {Neural Procedural Reconstruction for Residential Buildings},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deformable Pose Traversal Convolution for 3D Action and Gesture Recognition
Weng, Junwu and Liu, Mengyuan and Jiang, Xudong and Yuan, Junsong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Weng_2018_ECCV,
author = {Weng, Junwu and Liu, Mengyuan and Jiang, Xudong and Yuan, Junsong},
title = {Deformable Pose Traversal Convolution for 3D Action and Gesture Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

A Trilateral Weighted Sparse Coding Scheme for Real-World Image Denoising
Xu, Jun and Zhang, Lei and Zhang, David
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2018_ECCV,
author = {Xu, Jun and Zhang, Lei and Zhang, David},
title = {A Trilateral Weighted Sparse Coding Scheme for Real-World Image Denoising},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Orthogonal Deep Features Decomposition for Age-Invariant Face Recognition
Wang, Yitong and Gong, Dihong and Zhou, Zheng and Ji, Xing and Wang, Hao and Li, Zhifeng and Liu, Wei and Zhang, Tong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Yitong and Gong, Dihong and Zhou, Zheng and Ji, Xing and Wang, Hao and Li, Zhifeng and Liu, Wei and Zhang, Tong},
title = {Orthogonal Deep Features Decomposition for Age-Invariant Face Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Pyramid Dilated Deeper ConvLSTM for Video Salient Object Detection
Song, Hongmei and Wang, Wenguan and Zhao, Sanyuan and Shen, Jianbing and Lam, Kin-Man
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2018_ECCV,
author = {Song, Hongmei and Wang, Wenguan and Zhao, Sanyuan and Shen, Jianbing and Lam, Kin-Man},
title = {Pyramid Dilated Deeper ConvLSTM for Video Salient Object Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Burst Denoising
Godard, Clement and Matzen, Kevin and Uyttendaele, Matt
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Godard_2018_ECCV,
author = {Godard, Clement and Matzen, Kevin and Uyttendaele, Matt},
title = {Deep Burst Denoising},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning to Separate Object Sounds by Watching Unlabeled Video
Gao, Ruohan and Feris, Rogerio and Grauman, Kristen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2018_ECCV,
author = {Gao, Ruohan and Feris, Rogerio and Grauman, Kristen},
title = {Learning to Separate Object Sounds by Watching Unlabeled Video},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learnable PINs: Cross-Modal Embeddings for Person Identity
Nagrani, Arsha and Albanie, Samuel and Zisserman, Andrew
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nagrani_2018_ECCV,
author = {Nagrani, Arsha and Albanie, Samuel and Zisserman, Andrew},
title = {Learnable PINs: Cross-Modal Embeddings for Person Identity},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Multi-object Tracking with Neural Gating Using Bilinear LSTM
Kim, Chanho and Li, Fuxin and Rehg, James M.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2018_ECCV,
author = {Kim, Chanho and Li, Fuxin and Rehg, James M.},
title = {Multi-object Tracking with Neural Gating Using Bilinear LSTM},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Recovering Accurate 3D Human Pose in The Wild Using IMUs and a Moving Camera
von Marcard, Timo and Henschel, Roberto and Black, Michael J. and Rosenhahn, Bodo and Pons-Moll, Gerard
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Marcard_2018_ECCV,
author = {von Marcard, Timo and Henschel, Roberto and Black, Michael J. and Rosenhahn, Bodo and Pons-Moll, Gerard},
title = {Recovering Accurate 3D Human Pose in The Wild Using IMUs and a Moving Camera},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Model Adaptation with Synthetic and Real Data for Semantic Dense Foggy Scene Understanding
Sakaridis, Christos and Dai, Dengxin and Hecker, Simon and Van Gool, Luc
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sakaridis_2018_ECCV,
author = {Sakaridis, Christos and Dai, Dengxin and Hecker, Simon and Van Gool, Luc},
title = {Model Adaptation with Synthetic and Real Data for Semantic Dense Foggy Scene Understanding},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

NetAdapt: Platform-Aware Neural Network Adaptation for Mobile Applications
Yang, Tien-Ju and Howard, Andrew and Chen, Bo and Zhang, Xiao and Go, Alec and Sandler, Mark and Sze, Vivienne and Adam, Hartwig
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Yang, Tien-Ju and Howard, Andrew and Chen, Bo and Zhang, Xiao and Go, Alec and Sandler, Mark and Sze, Vivienne and Adam, Hartwig},
title = {NetAdapt: Platform-Aware Neural Network Adaptation for Mobile Applications},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

MT-VAE: Learning Motion Transformations to Generate Multimodal Human Dynamics
Yan, Xinchen and Rastogi, Akash and Villegas, Ruben and Sunkavalli, Kalyan and Shechtman, Eli and Hadap, Sunil and Yumer, Ersin and Lee, Honglak
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2018_ECCV,
author = {Yan, Xinchen and Rastogi, Akash and Villegas, Ruben and Sunkavalli, Kalyan and Shechtman, Eli and Hadap, Sunil and Yumer, Ersin and Lee, Honglak},
title = {MT-VAE: Learning Motion Transformations to Generate Multimodal Human Dynamics},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Affine Correspondences between Central Cameras for Rapid Relative Pose Estimation
Eichhardt, Ivan and Chetverikov, Dmitry
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Eichhardt_2018_ECCV,
author = {Eichhardt, Ivan and Chetverikov, Dmitry},
title = {Affine Correspondences between Central Cameras for Rapid Relative Pose Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Lifting Layers: Analysis and Applications
Ochs, Peter and Meinhardt, Tim and Leal-Taixe, Laura and Moeller, Michael
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ochs_2018_ECCV,
author = {Ochs, Peter and Meinhardt, Tim and Leal-Taixe, Laura and Moeller, Michael},
title = {Lifting Layers: Analysis and Applications},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Remote Photoplethysmography Correspondence Feature for 3D Mask Face Presentation Attack Detection
Liu, Si-Qi and Lan, Xiangyuan and Yuen, Pong C.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Si-Qi and Lan, Xiangyuan and Yuen, Pong C.},
title = {Remote Photoplethysmography Correspondence Feature for 3D Mask Face Presentation Attack Detection},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Beyond Part Models: Person Retrieval with Refined Part Pooling (and A Strong Convolutional Baseline)
Sun, Yifan and Zheng, Liang and Yang, Yi and Tian, Qi and Wang, Shengjin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2018_ECCV,
author = {Sun, Yifan and Zheng, Liang and Yang, Yi and Tian, Qi and Wang, Shengjin},
title = {Beyond Part Models: Person Retrieval with Refined Part Pooling (and A Strong Convolutional Baseline)},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Generative Adversarial Network with Spatial Attention for Face Attribute Editing
Zhang, Gang and Kan, Meina and Shan, Shiguang and Chen, Xilin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2018_ECCV,
author = {Zhang, Gang and Kan, Meina and Shan, Shiguang and Chen, Xilin},
title = {Generative Adversarial Network with Spatial Attention for Face Attribute Editing},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Pairwise Body-Part Attention for Recognizing Human-Object Interactions
Fang, Hao-Shu and Cao, Jinkun and Tai, Yu-Wing and Lu, Cewu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2018_ECCV,
author = {Fang, Hao-Shu and Cao, Jinkun and Tai, Yu-Wing and Lu, Cewu},
title = {Pairwise Body-Part Attention for Recognizing Human-Object Interactions},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Person Search via A Mask-guided Two-stream CNN Model
Chen, Di and Zhang, Shanshan and Ouyang, Wanli and Yang, Jian and Tai, Ying
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Di and Zhang, Shanshan and Ouyang, Wanli and Yang, Jian and Tai, Ying},
title = {Person Search via A Mask-guided Two-stream CNN Model},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Saliency Benchmarking Made Easy: Separating Models, Maps and Metrics
Kummerer, Matthias and Wallis, Thomas S. A. and Bethge, Matthias
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kummerer_2018_ECCV,
author = {Kummerer, Matthias and Wallis, Thomas S. A. and Bethge, Matthias},
title = {Saliency Benchmarking Made Easy: Separating Models, Maps and Metrics},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Sub-GAN: An Unsupervised Generative Model via Subspaces
Liang, Jie and Yang, Jufeng and Lee, Hsin-Ying and Wang, Kai and Yang, Ming-Hsuan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2018_ECCV,
author = {Liang, Jie and Yang, Jufeng and Lee, Hsin-Ying and Wang, Kai and Yang, Ming-Hsuan},
title = {Sub-GAN: An Unsupervised Generative Model via Subspaces},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Improving Spatiotemporal Self-Supervision by Deep Reinforcement Learning
Buchler, Uta and Brattoli, Biagio and Ommer, Bjorn
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Buchler_2018_ECCV,
author = {Buchler, Uta and Brattoli, Biagio and Ommer, Bjorn},
title = {Improving Spatiotemporal Self-Supervision by Deep Reinforcement Learning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

The Unmanned Aerial Vehicle Benchmark: Object Detection and Tracking
Du, Dawei and Qi, Yuankai and Yu, Hongyang and Yang, Yifan and Duan, Kaiwen and Li, Guorong and Zhang, Weigang and Huang, Qingming and Tian, Qi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2018_ECCV,
author = {Du, Dawei and Qi, Yuankai and Yu, Hongyang and Yang, Yifan and Duan, Kaiwen and Li, Guorong and Zhang, Weigang and Huang, Qingming and Tian, Qi},
title = {The Unmanned Aerial Vehicle Benchmark: Object Detection and Tracking},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Beyond local reasoning for stereo confidence estimation with deep learning
Tosi, Fabio and Poggi, Matteo and Benincasa, Antonio and Mattoccia, Stefano
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tosi_2018_ECCV,
author = {Tosi, Fabio and Poggi, Matteo and Benincasa, Antonio and Mattoccia, Stefano},
title = {Beyond local reasoning for stereo confidence estimation with deep learning},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

ConvNets and ImageNet Beyond Accuracy: Understanding Mistakes and Uncovering Biases
Stock, Pierre and Cisse, Moustapha
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Stock_2018_ECCV,
author = {Stock, Pierre and Cisse, Moustapha},
title = {ConvNets and ImageNet Beyond Accuracy: Understanding Mistakes and Uncovering Biases},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Making Deep Heatmaps Robust to Partial Occlusions for 3D Object Pose Estimation
Oberweger, Markus and Rad, Mahdi and Lepetit, Vincent
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Oberweger_2018_ECCV,
author = {Oberweger, Markus and Rad, Mahdi and Lepetit, Vincent},
title = {Making Deep Heatmaps Robust to Partial Occlusions for 3D Object Pose Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

CBAM: Convolutional Block Attention Module
Woo, Sanghyun and Park, Jongchan and Lee, Joon-Young and So Kweon, In
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Woo_2018_ECCV,
author = {Woo, Sanghyun and Park, Jongchan and Lee, Joon-Young and So Kweon, In},
title = {CBAM: Convolutional Block Attention Module},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Spatio-temporal Transformer Network for Video Restoration
Hyun Kim, Tae and Sajjadi, Mehdi S. M. and Hirsch, Michael and Scholkopf, Bernhard
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2018_ECCV,
author = {Hyun Kim, Tae and Sajjadi, Mehdi S. M. and Hirsch, Michael and Scholkopf, Bernhard},
title = {Spatio-temporal Transformer Network for Video Restoration},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

stagNet: An Attentive Semantic RNN for Group Activity Recognition
Qi, Mengshi and Qin, Jie and Li, Annan and Wang, Yunhong and Luo, Jiebo and Van Gool, Luc
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qi_2018_ECCV,
author = {Qi, Mengshi and Qin, Jie and Li, Annan and Wang, Yunhong and Luo, Jiebo and Van Gool, Luc},
title = {stagNet: An Attentive Semantic RNN for Group Activity Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Learning Discriminative Video Representations Using Adversarial Perturbations
Wang, Jue and Cherian, Anoop
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Jue and Cherian, Anoop},
title = {Learning Discriminative Video Representations Using Adversarial Perturbations},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

On Offline Evaluation of Vision-based Driving Models
Codevilla, Felipe and Lopez, Antonio M. and Koltun, Vladlen and Dosovitskiy, Alexey
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Codevilla_2018_ECCV,
author = {Codevilla, Felipe and Lopez, Antonio M. and Koltun, Vladlen and Dosovitskiy, Alexey},
title = {On Offline Evaluation of Vision-based Driving Models},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Real-to-Virtual Domain Unification for End-to-End Autonomous Driving
Yang, Luona and Liang, Xiaodan and Wang, Tairui and Xing, Eric
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Yang, Luona and Liang, Xiaodan and Wang, Tairui and Xing, Eric},
title = {Real-to-Virtual Domain Unification for End-to-End Autonomous Driving},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

How Local is the Local Diversity? Reinforcing Sequential Determinantal Point Processes with Dynamic Ground Sets for Supervised Video Summarization
Li, Yandong and Wang, Liqiang and Yang, Tianbao and Gong, Boqing
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Yandong and Wang, Liqiang and Yang, Tianbao and Gong, Boqing},
title = {How Local is the Local Diversity? Reinforcing Sequential Determinantal Point Processes with Dynamic Ground Sets for Supervised Video Summarization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Piggyback: Adapting a Single Network to Multiple Tasks by Learning to Mask Weights
Mallya, Arun and Davis, Dillon and Lazebnik, Svetlana
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mallya_2018_ECCV,
author = {Mallya, Arun and Davis, Dillon and Lazebnik, Svetlana},
title = {Piggyback: Adapting a Single Network to Multiple Tasks by Learning to Mask Weights},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

PSANet: Point-wise Spatial Attention Network for Scene Parsing
Zhao, Hengshuang and Zhang, Yi and Liu, Shu and Shi, Jianping and Change Loy, Chen and Lin, Dahua and Jia, Jiaya
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2018_ECCV,
author = {Zhao, Hengshuang and Zhang, Yi and Liu, Shu and Shi, Jianping and Change Loy, Chen and Lin, Dahua and Jia, Jiaya},
title = {PSANet: Point-wise Spatial Attention Network for Scene Parsing},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

X-ray Computed Tomography Through Scatter
Geva, Adam and Schechner, Yoav Y. and Chernyak, Yonatan and Gupta, Rajiv
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Geva_2018_ECCV,
author = {Geva, Adam and Schechner, Yoav Y. and Chernyak, Yonatan and Gupta, Rajiv},
title = {X-ray Computed Tomography Through Scatter},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Image Generation from Sketch Constraint Using Contextual GAN
Lu, Yongyi and Wu, Shangzhe and Tai, Yu-Wing and Tang, Chi-Keung
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2018_ECCV,
author = {Lu, Yongyi and Wu, Shangzhe and Tai, Yu-Wing and Tang, Chi-Keung},
title = {Image Generation from Sketch Constraint Using Contextual GAN},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Weakly-supervised 3D Hand Pose Estimation from Monocular RGB Images
Cai, Yujun and Ge, Liuhao and Cai, Jianfei and Yuan, Junsong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2018_ECCV,
author = {Cai, Yujun and Ge, Liuhao and Cai, Jianfei and Yuan, Junsong},
title = {Weakly-supervised 3D Hand Pose Estimation from Monocular RGB Images},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

SkipNet: Learning Dynamic Routing in Convolutional Networks
Wang, Xin and Yu, Fisher and Dou, Zi-Yi and Darrell, Trevor and Gonzalez, Joseph E.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2018_ECCV,
author = {Wang, Xin and Yu, Fisher and Dou, Zi-Yi and Darrell, Trevor and Gonzalez, Joseph E.},
title = {SkipNet: Learning Dynamic Routing in Convolutional Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Point-to-Point Regression PointNet for 3D Hand Pose Estimation
Ge, Liuhao and Ren, Zhou and Yuan, Junsong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ge_2018_ECCV,
author = {Ge, Liuhao and Ren, Zhou and Yuan, Junsong},
title = {Point-to-Point Regression PointNet for 3D Hand Pose Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deeply Learned Compositional Models for Human Pose Estimation
Tang, Wei and Yu, Pei and Wu, Ying
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2018_ECCV,
author = {Tang, Wei and Yu, Pei and Wu, Ying},
title = {Deeply Learned Compositional Models for Human Pose Estimation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Compound Memory Networks for Few-shot Video Classification
Zhu, Linchao and Yang, Yi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2018_ECCV,
author = {Zhu, Linchao and Yang, Yi},
title = {Compound Memory Networks for Few-shot Video Classification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

3D Recurrent Neural Networks with Context Fusion for Point Cloud Semantic Segmentation
Ye, Xiaoqing and Li, Jiamao and Huang, Hexiao and Du, Liang and Zhang, Xiaolin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2018_ECCV,
author = {Ye, Xiaoqing and Li, Jiamao and Huang, Hexiao and Du, Liang and Zhang, Xiaolin},
title = {3D Recurrent Neural Networks with Context Fusion for Point Cloud Semantic Segmentation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Unsupervised Person Re-identification by Deep Learning Tracklet Association
Li, Minxian and Zhu, Xiatian and Gong, Shaogang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Minxian and Zhu, Xiatian and Gong, Shaogang},
title = {Unsupervised Person Re-identification by Deep Learning Tracklet Association},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Boosting for Image Denoising
Chen, Chang and Xiong, Zhiwei and Tian, Xinmei and Wu, Feng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2018_ECCV,
author = {Chen, Chang and Xiong, Zhiwei and Tian, Xinmei and Wu, Feng},
title = {Deep Boosting for Image Denoising},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

The Contextual Loss for Image Transformation with Non-Aligned Data
Mechrez, Roey and Talmi, Itamar and Zelnik-Manor, Lihi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mechrez_2018_ECCV,
author = {Mechrez, Roey and Talmi, Itamar and Zelnik-Manor, Lihi},
title = {The Contextual Loss for Image Transformation with Non-Aligned Data},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Actor-centric Relation Network
Sun, Chen and Shrivastava, Abhinav and Vondrick, Carl and Murphy, Kevin and Sukthankar, Rahul and Schmid, Cordelia
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2018_ECCV,
author = {Sun, Chen and Shrivastava, Abhinav and Vondrick, Carl and Murphy, Kevin and Sukthankar, Rahul and Schmid, Cordelia},
title = {Actor-centric Relation Network },
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Fully-Convolutional Point Networks for Large-Scale Point Clouds
Rethage, Dario and Wald, Johanna and Sturm, Jurgen and Navab, Nassir and Tombari, Federico
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Rethage_2018_ECCV,
author = {Rethage, Dario and Wald, Johanna and Sturm, Jurgen and Navab, Nassir and Tombari, Federico},
title = {Fully-Convolutional Point Networks for Large-Scale Point Clouds},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Joint optimization for compressive video sensing and reconstruction under hardware constraints
Yoshida, Michitaka and Torii, Akihiko and Okutomi, Masatoshi and Endo, Kenta and Sugiyama, Yukinobu and Taniguchi, Rin-ichiro and Nagahara, Hajime
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yoshida_2018_ECCV,
author = {Yoshida, Michitaka and Torii, Akihiko and Okutomi, Masatoshi and Endo, Kenta and Sugiyama, Yukinobu and Taniguchi, Rin-ichiro and Nagahara, Hajime},
title = {Joint optimization for compressive video sensing and reconstruction under hardware constraints},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Improved Structure from Motion Using Fiducial Marker Matching
DeGol, Joseph and Bretl, Timothy and Hoiem, Derek
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{DeGol_2018_ECCV,
author = {DeGol, Joseph and Bretl, Timothy and Hoiem, Derek},
title = {Improved Structure from Motion Using Fiducial Marker Matching},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Autoencoder for Combined Human Pose Estimation and Body Model Upscaling
Trumble, Matthew and Gilbert, Andrew and Hilton, Adrian and Collomosse, John
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Trumble_2018_ECCV,
author = {Trumble, Matthew and Gilbert, Andrew and Hilton, Adrian and Collomosse, John},
title = {Deep Autoencoder for Combined Human Pose Estimation and Body Model Upscaling},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Integral Human Pose Regression
Sun, Xiao and Xiao, Bin and Wei, Fangyin and Liang, Shuang and Wei, Yichen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2018_ECCV,
author = {Sun, Xiao and Xiao, Bin and Wei, Fangyin and Liang, Shuang and Wei, Yichen},
title = {Integral Human Pose Regression},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Convolutional Networks with Adaptive Inference Graphs
Veit, Andreas and Belongie, Serge
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Veit_2018_ECCV,
author = {Veit, Andreas and Belongie, Serge},
title = {Convolutional Networks with Adaptive Inference Graphs},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

A Dataset and Architecture for Visual Reasoning with a Working Memory
Robert Yang, Guangyu and Ganichev, Igor and Wang, Xiao-Jing and Shlens, Jonathon and Sussillo, David
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2018_ECCV,
author = {Robert Yang, Guangyu and Ganichev, Igor and Wang, Xiao-Jing and Shlens, Jonathon and Sussillo, David},
title = {A Dataset and Architecture for Visual Reasoning with a Working Memory},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Video Compression through Image Interpolation
Wu, Chao-Yuan and Singhal, Nayan and Krahenbuhl, Philipp
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2018_ECCV,
author = {Wu, Chao-Yuan and Singhal, Nayan and Krahenbuhl, Philipp},
title = {Video Compression through Image Interpolation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Composition Loss for Counting, Density Map Estimation and Localization in Dense Crowds
Idrees, Haroon and Tayyab, Muhmmad and Athrey, Kishan and Zhang, Dong and Al-Maadeed, Somaya and Rajpoot, Nasir and Shah, Mubarak
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Idrees_2018_ECCV,
author = {Idrees, Haroon and Tayyab, Muhmmad and Athrey, Kishan and Zhang, Dong and Al-Maadeed, Somaya and Rajpoot, Nasir and Shah, Mubarak},
title = {Composition Loss for Counting, Density Map Estimation and Localization in Dense Crowds},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Affinity Derivation and Graph Merge for Instance Segmentation
Liu, Yiding and Yang, Siyu and Li, Bin and Zhou, Wengang and Xu, Jizheng and Li, Houqiang and Lu, Yan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2018_ECCV,
author = {Liu, Yiding and Yang, Siyu and Li, Bin and Zhou, Wengang and Xu, Jizheng and Li, Houqiang and Lu, Yan},
title = {Affinity Derivation and Graph Merge for Instance Segmentation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Progressive Structure from Motion
Locher, Alex and Havlena, Michal and Van Gool, Luc
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Locher_2018_ECCV,
author = {Locher, Alex and Havlena, Michal and Van Gool, Luc},
title = {Progressive Structure from Motion},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

MultiPoseNet: Fast Multi-Person Pose Estimation using Pose Residual Network
Kocabas, Muhammed and Karagoz, Salih and Akbas, Emre
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kocabas_2018_ECCV,
author = {Kocabas, Muhammed and Karagoz, Salih and Akbas, Emre},
title = {MultiPoseNet: Fast Multi-Person Pose Estimation using Pose Residual Network},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Self-Calibrating Isometric Non-Rigid Structure-from-Motion
Parashar, Shaifali and Bartoli, Adrien and Pizarro, Daniel
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Parashar_2018_ECCV,
author = {Parashar, Shaifali and Bartoli, Adrien and Pizarro, Daniel},
title = {Self-Calibrating Isometric Non-Rigid Structure-from-Motion},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Using Object Information for Spotting Text
Prasad, Shitala and Wai Kin Kong, Adams
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Prasad_2018_ECCV,
author = {Prasad, Shitala and Wai Kin Kong, Adams},
title = {Using Object Information for Spotting Text},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Modality Distillation with Multiple Stream Networks for Action Recognition
Garcia, Nuno C. and Morerio, Pietro and Murino, Vittorio
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Garcia_2018_ECCV,
author = {Garcia, Nuno C. and Morerio, Pietro and Murino, Vittorio},
title = {Modality Distillation with Multiple Stream Networks for Action Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Stereo Vision-based Semantic 3D Object and Ego-motion Tracking for Autonomous Driving
Li, Peiliang and Qin, Tong and Shen, andShaojie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2018_ECCV,
author = {Li, Peiliang and Qin, Tong and Shen, andShaojie},
title = {Stereo Vision-based Semantic 3D Object and Ego-motion Tracking for Autonomous Driving},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

AutoLoc: Weakly-supervised Temporal Action Localization in Untrimmed Videos
Shou, Zheng and Gao, Hang and Zhang, Lei and Miyazawa, Kazuyuki and Chang, Shih-Fu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shou_2018_ECCV,
author = {Shou, Zheng and Gao, Hang and Zhang, Lei and Miyazawa, Kazuyuki and Chang, Shih-Fu},
title = {AutoLoc: Weakly-supervised Temporal Action Localization in Untrimmed Videos},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Unsupervised Domain Adaptation for 3D Keypoint Estimation via View Consistency
Zhou, Xingyi and Karpur, Arjun and Gan, Chuang and Luo, Linjie and Huang, Qixing
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2018_ECCV,
author = {Zhou, Xingyi and Karpur, Arjun and Gan, Chuang and Luo, Linjie and Huang, Qixing},
title = {Unsupervised Domain Adaptation for 3D Keypoint Estimation via View Consistency},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Visual-Inertial Object Detection and Mapping
Fei, Xiaohan and Soatto, Stefano
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fei_2018_ECCV,
author = {Fei, Xiaohan and Soatto, Stefano},
title = {Visual-Inertial Object Detection and Mapping},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

FishEyeRecNet: A Multi-Context Collaborative Deep Network for Fisheye Image Rectification
Yin, Xiaoqing and Wang, Xinchao and Yu, Jun and Zhang, Maojun and Fua, Pascal and Tao, Dacheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yin_2018_ECCV,
author = {Yin, Xiaoqing and Wang, Xinchao and Yu, Jun and Zhang, Maojun and Fua, Pascal and Tao, Dacheng},
title = {FishEyeRecNet: A Multi-Context Collaborative Deep Network for Fisheye Image Rectification},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Semi-supervised FusedGAN for Conditional Image Generation
Bodla, Navaneeth and Hua, Gang and Chellappa, Rama
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bodla_2018_ECCV,
author = {Bodla, Navaneeth and Hua, Gang and Chellappa, Rama},
title = {Semi-supervised FusedGAN for Conditional Image Generation},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Group Normalization
Wu, Yuxin and He, Kaiming
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2018_ECCV,
author = {Wu, Yuxin and He, Kaiming},
title = {Group Normalization},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Conditional Image-Text Embedding Networks
Plummer, Bryan A. and Kordas, Paige and Hadi Kiapour, M. and Zheng, Shuai and Piramuthu, Robinson and Lazebnik, Svetlana
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Plummer_2018_ECCV,
author = {Plummer, Bryan A. and Kordas, Paige and Hadi Kiapour, M. and Zheng, Shuai and Piramuthu, Robinson and Lazebnik, Svetlana},
title = {Conditional Image-Text Embedding Networks},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Deep Co-Training for Semi-Supervised Image Recognition
Qiao, Siyuan and Shen, Wei and Zhang, Zhishuai and Wang, Bo and Yuille, Alan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiao_2018_ECCV,
author = {Qiao, Siyuan and Shen, Wei and Zhang, Zhishuai and Wang, Bo and Yuille, Alan},
title = {Deep Co-Training for Semi-Supervised Image Recognition},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV)},
month = {September},
year = {2018}
}

Object Level Visual Reasoning in Videos
Baradel, Fabien and Neverova, Natalia and Wolf, Christian and Mille, Julien and Mori, Greg
[